РИНОК ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

PDF

Ключові слова

ринок вантажних перевезень
логістика
автомобільні перевезення
воєнний час
міжнародні вантажні перевезення

Як цитувати

Гнедіна, К. В., & Нагорний, П. В. (2023). РИНОК ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Підприємництво і торгівля, (38), 19-28. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-03

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану, особливостей та перспектив розвитку вітчизняного ринку вантажних перевезень в умовах повномасштабного російського вторгнення на територію України. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю забезпечення стабільного функціонування та розвитку галузі транспорту і логістики в контексті подолання кризового стану української економіки, спричиненого війною. Метою дослідження є визначення ключових особливостей, основних проблем та перспектив подальшого розвитку українського ринку вантажних перевезень, а також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення надання послуг вантажних перевезень в Україні. Проведене дослідження ґрунтується на використанні таких методів, як: аналіз, синтез, абстрагування та конкретизація, індукція та дедукція, узагальнення, порівняння та співставлення, діалектичний метод, поєднання історичного та логічного тощо. Проведено аналіз загального стану ринку вантажних перевезень до та після початку повномасштабного російського вторгнення на територію Україну. Ідентифіковано позитивні та негативні тенденції його розвитку. Визначено ключові проблеми та виклики, що постали перед представниками досліджуваного сектору. За результатами проведеного дослідження окреслено основні зміни, що відбулися в галузі вантажних перевезень в умовах воєнного часу. Наведено характеристику динаміки вантажних перевезень за секторами автомобільного, залізничного, морського та авіаційного транспорту. Розглянуто основні фактори впливу на функціонування досліджуваної галузі в умовах воєнного часу. Визначено ключові особливості внутрішніх та міжнародних вантажних перевезень. Здійснено огляд реалізованих українським урядом заходів та ініціатив з підтримки міжнародних вантажних перевезень. Розроблено низку пропозицій щодо вдосконалення надання послуг вантажних перевезень в Україні в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Визначено практичну цінність запропонованих заходів, а також необхідні дії держави та приватного сектору для реалізації відповідних проєктів.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-03
PDF

Посилання

ВВП України скоротився на 4%. Які галузі найбільше впали. URL: https://minfin.com.ua/ua/2021/03/24/61962027/ (дата звернення: 14.07.2023)

Буковський А. «Європейський зелений курс» та залізниця: як зробити ринок вантажних перевезень України більш «зеленим». URL: http://surl.li/kbaev (дата звернення: 15.07.2023).

Shramenko N., Shramenko V., Solarov O. Analysis of the freight transportation market of Ukraine. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2021. № 1 (16). С. 30–35.

Транспорт України 2021. Статистичний збірник// Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/10/zb_Transpot.pdf (дата звернення: 17.07.2023).

Ринок вантажних перевезень у 2022 році. TradeMasterGroup. URL: https://trademaster.ua/articles/313620 (дата звернення: 22.07.2023).

Севідова В. В., Калініченко О. П. Застосування цифрових технологій при міжнародних перевезеннях вантажів. Комп'ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здоб. вищої освіти і молод. учен. ХНАДУ (Харків, 10 листопада). Харків, 2021. С. 179–183.

Прокудін Г. С., Чупайленко О. А., Дудник О. С., Прокудін О. Г. Шляхи вирішення проблем управління вантажопотоками в транспортних системах України. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. № 5 (261). С. 33–39.

Деркач Е. М. Правові питання лібералізації міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом. Київський часопис права. 2022. № 1. С. 73–79.

Мокряков А. Ринок вантажних перевезень в Україні: результати останніх досліджень та прогнози. Logist.fm. URL: http://surl.li/kbaio (дата звернення: 25.07.2023).

Кукуруза Г. Як вантажівки «вивозять» логістику у війну. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/8/696834/ (дата звернення: 25.07.2023).

Лучникова Т. Міжнародні вантажні перевезення територією України в умовах війни. Товари і ринки. 2022. № 3. С. 37–46.

Бєлашов Є. Роль наземного транспорту у стійкості міжнародних перевезень вантажів в умовах війни з РФ. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://surl.li/hlhrv(дата звернення: 26.07.2023).

Ринок вантажних перевезень в Україні – огляд від Pro-Consulting. URL: http://surl.li/kbanb (дата звернення: 27.07.2023).

Україна і ЄС на рік продовжили «транспортний безвіз». Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/16/7158122/ (дата звернення: 27.07.2023).

Росія вийшла із «зернової угоди». Що це означає для України та світу. BBC News Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c72ve44j72qo (дата звернення: 29.07.2023).

Кисіль Р. Якою буде індустрія логістики та перевезень у 2023 році. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/1/696554/ (дата звернення: 31.07.2023).

Цимбалістова О. А., Харченко М. В., Черніхова О. С. Удосконалення функціонування логістичних підприємств з урахуванням дії військового стану в Україні. Академічні візії. 2022. Вип. 14. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7404418 (дата звернення: 31.07.2023).

Ковалишин С. В. Стратегії розвитку логістичних компаній в умовах глобалізації. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2023. Вип. 37. С. 96–104.

Minfin (2021), “Ukraine's GDP decreased by 4%. Which industries fell the most”, available at: https://minfin.com.ua/ua/2021/03/24/61962027/ (accessed 14 July 2023).

Bukovskyi, A (2022), “European Green Deal and railways: transforming the market of freight transportations of Ukraine into a “green” one”, BRDO, available at: http://surl.li/kbaev (accessed 15 July 2023).

Shramenko, N., Shramenko, V. and Solarov, O. (2021), “Analysis of the freight transportation market of Ukraine”, Advances in mechanical engineering and transport, no. 1(16), pp. 30–35.

State Statistics Service of Ukraine (2021), “Transport of Ukraine 2021. Statistical publication”, available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/10/zb_Transpot.pdf (accessed 17 July 2023).

TradeMasterGroup (2023), “Freight transport market in 2022”, available at: https://trademaster.ua/articles/313620 (accessed 22 July 2023).

Sevidova, V. V. and Kalinichenko, O. P. (2021), “Application of digital technologies in international freight transportation”, Kompiuterno-intehrovani tekhnolohii avtomatyzatsii tekhnolohichnykh protsesiv na transporti ta u vyrobnytstvi [Computer-integrated technologies for automation of technological processes in transport and production], Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh uchenykh [All-Ukrainian scientific and practical conference of higher education applicants and young scientists], KhNADU, Kharkiv, Ukraine, pp. 179–183.

Prokudin, H. S., Chupailenko, O. A., Dudnyk, O. S. and Prokudin, O. H. (2020), “Ways to solve the problems of cargo flow management in the transport systems of Ukraine”, Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, no. 5(261), pp. 33–39.

Derkach, E. M. (2022), “Legal issues of liberalization of international transportation of goods by road transport”, Kyiv Law Journal, no. 1, pp. 73–79.

Mokriakov, A. (2022), “The freight transportation market in Ukraine: the results of the latest research and forecasts”, Logist.fm, available at: http://surl.li/kbaio (accessed 25 July 2023).

Kukuruza, H. (2022), “How trucks "save" logistics in war”, Ekonomichna pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/8/696834/ (accessed 25.07.2023).

Luchnykova, T. (2022), “International freight transportation on the territory of Ukraine in wartime conditions”, Commodities and markets, no. 3, pp. 37–46.

Bielashov, Ye. (2023), “The role of land transport in the stability of international cargo transportation in the conditions of the war with the Russian Federation”, National institute for strategic studies, available at: http://surl.li/hlhrv (accessed 26 July 2023).

Pro-Consulting (2023), “The freight transportation market in Ukraine - an overview from Pro-Consulting”, available at: http://surl.li/kbanb (accessed 27 July 2023).

European pravda (2023), “Ukraine and the EU extended "Transport Visa-Free" for a year”, available at: http://surl.li/kbaqu (accessed 27.07.2023).

BBC News Ukraine (2023), “Russia withdrew from the "Grain Agreement". What does this mean for Ukraine and the world”, available at: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c72ve44j72qo (accessed 29 July 2023).

Kysil, R. (2023), “What will the logistics and transportation industry look like in 2023”, European pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/1/696554/ (accessed 31 July 2023).

Tsymbalistova, O. A., Kharchenko, M. V. and Chernikhova, O. S. (2022), “Improvement of the functioning of logistics enterprises taking into account the effect of martial law in Ukraine”, Academic Visions, [Online], Vol. 14, DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7404418 (accessed 31 July 2023).

Kovalyshyn, S. V. (2023), “Development strategies of logistics companies in the conditions of globalization”, Scientific notes of Lviv University of Business and Law, Economical series, Law series, no. 37, pp. 96–104.