КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ОДИН З КРИТЕРІЇВ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

PDF

Ключові слова

конкурентний потенціал
туристична індустрія
конкурентні переваги
туристична інфраструктура

Як цитувати

Єрко, І. В. (2023). КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ОДИН З КРИТЕРІЇВ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ. Підприємництво і торгівля, (38), 29-36. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-04

Анотація

У статті розглянуто конкурентні переваги як один із критеріїв трансформації конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії. Проведено огляд літератури щодо дослідження критеріїв трансформації конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії. Цілі статті полягають у дослідженні еволюції поглядів конкурентних переваг як одного з критеріїв трансформації конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії. В результаті проведених досліджень зроблено висновок про панування підходу до розгляду конкурентних переваг туристичної індустрії із поділом їх на внутрішні та зовнішні. Охарактеризовано структурні складові потенційних можливостей (здатності) суб’єктів туристичної індустрії, а саме здатність ефективно використовувати потенціал території; здатність виробляти конкурентоспроможний продукт; здатність суб’єкта туристичної індустрії задовольняти потреби ринку. Виділено елементи туристичної інфраструктури: колективні засоби розміщення (готелі, кемпінги, оздоровчі заклади, санаторно-курортні заклади, мотелі, кемпінги, заклади відпочинку тощо); заклади громадського харчування (кафе, бари, ресторани); підприємства транспортно-комунікаційної мережі; підприємства торговельної мережі. Встановлено, що в основі трансформованого конкурентного потенціалу лежить принципово нова концепт-система туристичної індустрія, яка побудована на глибинному переході від одного стану розвитку туристичної індустрії до кардинально іншого, який характеризується сертифікацією та стандартизацією якості туристичних продуктів/послуг відповідно до національних та міжнародних стандартів; розробкою антикризових програм розвитку туристичної індустрії зважаючи на воєнний стан в країні та у повоєнний період; формуванням розвиненого конкурентного середовища суб’єктів туристичної індустрії; дотриманням кодексу правил у наданні туристичних послуг; розвитком нових видів туризму у повоєнний період; розвитком туристичної індустрії відповідно до потреб ринку (формування нового «пакету» туристичних послуг у повоєнний період); формуванням туристичної привабливості як «візитівки» дестинації.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-04
PDF

Посилання

Савіцька О. П., Новоставська О. І., Савіцька Н. В. Формування конкурентного потенціалу туристичних підприємств в умовах сталого розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.9. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2015/25_9/27.pdf

Підгірна В. Н., Паламарюк М. Ю., Бойчук Н. А. Менеджмент конкурентних переваг ринку туристичних послуг України. Економічний простір. 2021. № 174. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/7970/1/Pidgirna.pdf

Трегубов О. С. Особливості конкуренції в туризмі. Економiка i органiзацiя управлiння. 2016. № 2 (22). URL: http://dspace.wunu.edu.ua›bitstream

Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії. Навчальний посібник. Київ : Атіка, 2006. 264 с. URL: https://tourism-book.com/pbooks/book-39/ua/

Газуда С., Андріанова В., Салдан Т. Конкурентні переваги регіонального розвитку сфери туризму. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 14. 2016. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/22.pdf

Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г., Алєщенко Л. О. Формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 45.

Васильчак С. В., Семак С. С. Формування конкурентоспроможності туристичних підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 3. С. 61–64.

Грабовенська С. П. Конкурентоспроможність територіальних ринків туристичних послуг в Україні : дис. канд. екон. наук : 08.00.03. Львів, 2017. 222 с.

Доценко М. С. Інновації в туризмі України. Сучасні тенденції розвитку туризму. Миколаїв : ВП «МФ КНУКІМ», 2015. URL: http://libs.mfknukim.mk.ua/bitstream/123456789/556/1/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-31-34.pdf

Гаврилюк С. П. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу : навч. посібник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2006. 180 с.

Білоус С. В., Красько А. Б., Безручко Л. С. Підвищення конкурентних переваг готельно-ресторанних та туристичних підприємства за допомогою методів менеджменту. Економіка та суспільство. 2021. Випуск № 23. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/162/156

Любива Ю. О. Шляхи підвищення конкурентних переваг України на світовому ринку туристичних послуг. Суми, 2022. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/88010/1/Liubiva_bac_rob.pdf

Пурська І. Організаційно-економічний механізм створення конкурентних переваг туристичних підприємств. Вісник Львівського ун-ту. Серія Економіка. 2011. Випуск 45. С. 268–274. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/viewFile/6929/6937.

Бошота Н. В., Папп В. В. Туристична інфраструктура та її роль у розвитку туризму в регіоні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2017. Випуск 2 (50). URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/136726

Поколодна М. М., Писарева І. В. Розвиток туристської інфраструктури: регіональний аспект. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 28. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/33.pdf

Білозубенко В. С., Корнєєв М. В., Горб К. М. Розвиток туристичної інфраструктури країни в умовах глобалізації туризму. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/9.pdf

Лужанська Т. Ю., Качов Р. Р. Організація туристичної інфраструктури Карпатського туристичного району. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2014. № 17(12). URL: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3031/1/n17-67-75.pdf

Savitska, O. P., Novostavska, O. I. and Savitska, N. V. (2015), “Formation of the competitive potential of tourist enterprises in conditions of sustainable development”, Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, no. 25.9, available at: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2015/25_9/27.pdf (accessed: 04.05.2023).

Pidigirna, V. N., Palamaryuk, M. Yu. and Boychuk, N. A. (2021), “Management of competitive advantages of the tourist services market of Ukraine”, Economic space, no. 174, available at: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/7970/1/Pidgirna.pdf (accessed: 24.06.2023).

Tregubov, O. S. (2016), “Peculiarities of competition in tourism”, Economics and management organization, no. 2 (22), available at: http://dspace.wunu.edu.ua›bitstream (accessed: 22.05.2023).

Chorenka, N. V. (2006). “Organization of the tourist industry. Tutorial”, Kyiv, Ukraine, available at: https://tourism-book.com/pbooks/book-39/ua/ (accessed: 19.05.2023).

Gazuda, S., Andrianova, V. and Saldan, T. (2016), “Competitive advantages of regional development of tourism”, Global and national economic problems, no. 14, available at: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/22.pdf

Kyrylov, Yu. E., Granovska, V. G. and Aleshchenko, L. O. (2020), “Formation of competitive advantages of tourism industry entities”, Economy of agro-industrial complex, no. 5, p. 45.

Vasylchak, S. V. and Semak, S. S. (2014), “Formation of competitiveness of tourist enterprises in the context of ensuring economic security”, Economic Herald of Donbass, no. 3, pp. 61–64.

Grabovenska, S. P. (2017), “Competitiveness of territorial markets of tourist services in Ukraine: diss. Ph.D. economy sciences: 08.00.03”, Lviv, Ukraine.

Dotsenko, M. S. (2015), “Innovations in tourism of Ukraine. Modern trends in tourism development”, VP “MF KNUKIM”, Mykolaiv, Ukraine, available at: http://libs.mfknukim.mk.ua/bitstream/123456789/556/1/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-31-34.pdf (accessed: 26.05.2023).

Gavrilyuk, S. P. (2006), “Competitiveness of enterprises in the field of tourism business: training. manual”, Kyiv. national trade and economy Univ., Kyiv, Ukraine.

Bilous, S. V., Krasko, A. B. and Bezruchko, L. S. (2021), “Increasing the competitive advantages of hotel-restaurant and tourist enterprises with the help of management methods”, Economy and society, no. 23, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/162/156 (accessed: 22.05.2023).

Loves, Yu. O. (2022), “Ways to increase the competitive advantages of Ukraine in the world market of tourist services”, Sumy, Ukraine, available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/88010/1/Liubiva_bac_rob.pdf (accessed: 15.05.2023).

Purska, I. (2011), “Organizational and economic mechanism of creating competitive advantages of tourist enterprises”, Bulletin of Lviv University. Economy series, no. 45, pp. 268–274, available at: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/viewFile/6929/6937 (accessed: 22.05.2023).

Boshota, N. V. and Papp, V. V. (2017), “Tourist infrastructure and its role in the development of tourism in the region”, Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Economy series, no. 2 (50), available at: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/136726 (accessed: 17.05.2023).

Pokolodna, M. M. and Pisareva, I. V. (2019), “Development of tourist infrastructure: regional aspect”, Market infrastructure, no. 28, available at: http://market-infr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/33.pdf (accessed: 22.05.2023).

Bilozubenko, V. S., Korneev, M. V. and Horb, K. M. (2018), “Development of the country's tourist infrastructure in the conditions of globalization of tourism”, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/9.pdf (accessed: 12.05.2023).

Luzhanska, T. Yu. and Kachev, R. R. (2014), “Organization of the tourist infrastructure of the Carpathian tourist region”, Scientific Bulletin of Mukachevo State University, no. 17(12), available at: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3031/1/n17-67-75.pdf (accessed: 28.05.2023).