ДЕРЖАВНІ ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ

PDF

Ключові слова

гранти для бізнесу
грантова підтримка ММСП
грантові можливості для бізнесу
гранти для ММСП
державні гранти
урядові гранти
гранти Програми єРобота

Як цитувати

Кобеля-Звір, М. Я. (2023). ДЕРЖАВНІ ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ. Підприємництво і торгівля, (38), 37-43. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-05

Анотація

У статті розглянуто основні державні грантові програми для розвитку малого та середнього бізнесу в умовах війни в Україні. Окреслено основні можливості для відкриття власної справи та перспективи розвитку вже існуючого бізнесу для переробних підприємств, садівництва, тепличного господарства в умовах війни. Розглянуто, за яких умов та в якому розмірі суб’єкти господарювання можуть отримати безповоротні грантові ресурси на відкриття власної справи або ж розвиток вже діючого бізнесу з можливістю спрямувати кошти на: придбання обладнання, меблів, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних із реалізацією бізнес-плану, лізинг обладнання, послуги маркетингу та реклами, оренду нежитлового приміщення та обладнання. Продемонстровано грантові можливості для підприємств переробної галузі на придбання обладнання для бізнес-діяльності, його доставку, введення в експлуатацію. Описано перспективи використання грантів для садівництва та тепличного господарства. Підкреслено можливості для стартапів, інноваційного бізнесу та IT-діяльності. Проаналізовано новації Програми єРобота в її підтримці на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Наголошено на причинах не активного використання представниками бізнесу грантів від держави, серед яких: відсутність у представників бізнесу розуміння, хто на що та як може отримати грант, брак компетенцій у представників бізнесу для ефективного використання грантів, недовіра та скептичне ставлення представників бізнесу до можливостей розвивати бізнес на грантові ресурси. Підсумовано, що залучення та використання представниками малого та середнього бізнесу грантового фінансування від держави в умовах війни є однією з найважливіших передумов розвитку й зміцнення економіки України. Подолання труднощів та перепон можливе за умови широкої інформаційної підтримки з боку грантодавців, органів влади та фондів.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-05
PDF

Посилання

“Громадський простір”. URL: https://www.prostir.ua/.

Центр розвитку “ЧАС ЗМІН”. URL: http://www.chaszmin.com.ua.

Гранти 2023. Центр розвитку “ЧАС ЗМІН”. URL: http://www.chaszmin.com.ua/granty-2023/.

Дикань В. В., Фролова Н. Л. Напрями та інструменти державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у воєнний час. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 38. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/13093

ДІЯ. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo

ДІЯ. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad

ДІЯ. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu

ДІЯ. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu

ДІЯ. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-dlya-veteraniv-ta-chleniv-yihnih-simej

Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Дія”. URL: https://diia.gov.ua/

Кобеля З. І., Тодорюк С. І. Перспективи розвитку підприємництва у сучасних умовах господарювання. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6880/A%2b7-8-2023_St12.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ковальов С. М. Грантове фінансування інвестицій у сільське господарство України. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/31780.pdf

Мельник Т. Ю. Державна підтримка та стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 2 (100). С. 3–11.

Постанова Кабінету Міністрів України №738 від 21.06.2022 року “Деякі питання надання грантів бізнесу”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#Text

Програма єРобота. URL: https://erobota.diia.gov.ua/#start

Ресурсний центр “Гурт”. URL: https://gurt.org.ua/

Сайт Європейської бізнес асоціації. URL: http://surl.li/efvdu

Український ветеранський фонд. URL: https://veteranfund.com.ua/

Український фонд стартапів. URL: https://usf.com.ua

Уряд запускає програми грантів для розвитку підприємництва та навчання українців / Урядовий портал. 2022. 01 липня. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zapuskaye-programi-grantiv-dlya-rozvi…

“Hromads'kyj prostir”, available at: https://www.prostir.ua/

Tsentr rozvytku “ChAS ZMIN”, available at: http://www.chaszmin.com.ua

Hranty 2023. Tsentr rozvytku “ChAS ZMIN”, available at: http://www.chaszmin.com.ua/granty-2023/

Dykan', V. V. and Frolova, N. L. (2022), Napriamy ta instrumenty derzhavnoi pidtrymky rozvytku maloho ta seredn'oho biznesu v Ukraini u voiennyj chas, Ekonomika ta suspil'stvo, no. 38, available at: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/13093

DIYa, available at: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo

DIYa, available at: https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad

DIYa, available at: https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu

DIYa, available at: https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu

DIYa, available at: https://diia.gov.ua/services/grant-dlya-veteraniv-ta-chleniv-yihnih-simej

Yedynyj derzhavnyj veb-portal elektronnykh posluh “Diia”, available at: https://diia.gov.ua/

Kobelia, Z. I. and Todoriuk, S. I. Perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva u suchasnykh umovakh hospodariuvannia, available at: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6880/A%2b7-8-2023_St12.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Koval'ov, S. M. Hrantove finansuvannia investytsij u sil's'ke hospodarstvo Ukrainy, available at: http://repository.vsau.org/getfile.php/31780.pdf

Mel'nyk, T. Yu. (2022), “Derzhavna pidtrymka ta stymuliuvannia rozvytku biznesu v Ukraini pid chas dii voiennoho stanu”, Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, no. 2 (100), pp. 3–11.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy №738 vid 21.06.2022 roku “Deiaki pytannia nadannia hrantiv biznesu”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#Text

Prohrama ieRobota, available at: https://erobota.diia.gov.ua/#start

Resursnyj tsentr “Hurt”, available at: https://gurt.org.ua/

Sajt Yevropejs'koi biznes asotsiatsii, available at: http://surl.li/efvdu

Ukrains'kyj veterans'kyj fond, available at: https://veteranfund.com.ua/

Ukrains'kyj fond startapiv, available at: https://usf.com.ua

Uriad zapuskaie prohramy hrantiv dlia rozvytku pidpryiemnytstva ta navchannia ukraintsiv / Uriadovyj portal. 2022. 01 lypnia, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zapuskaye-programi-grantiv-dlya-rozvi…