ДО ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

PDF

Ключові слова

закупівельна діяльність
публічні закупівлі
результативність
ефективність
критерії оцінювання
ключові показники ефективності

Як цитувати

Шалева, О. І. (2023). ДО ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. Підприємництво і торгівля, (38), 69-77. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-09

Анотація

У статті визначено важливу роль публічних закупівель у забезпеченні потреб платників податків і держави в товарах, роботах і послугах. Численні порушення та зловживання зумовили неефективність функціонування системи публічних закупівель, що обумовило її докорінну зміну. Як наслідок, суттєво змінилися підходи до оцінювання ефективності закупівельної діяльності. Визначено та проведено порівняльний аналіз понять “результативність” і “ефективність” стосовно закупівельних процесів, охарактеризовано критерії оцінювання та критерії ефективності закупівель за моделлю “п’яти прав”, відповідно до якої в процесі закупівель має здійснюватися реалізація якісного продукту в оптимальній кількості за мінімальною ціною (з оптимальними витратами) в потрібний час із доставкою у визначене місце. Охарактеризовано сутність економічної й організаційної ефективності закупівель, а також їх своєчасності. Визначено цілі та джерела інформації для проведення оцінювання публічних закупівель на макрорівні, досліджено зміст основних напрямів такого аналізу (особливості законодавства, статистики, конкуренції, навчання та інновацій у сфері закупівель). Закупівельна діяльність на мікрорівні враховує критерії економії коштів, результативності та якості закупівель, їх цінової конкурентоспроможності, рівня автоматизації і цифровізації закупівель. Також сформовано комплекс ключових показників ефективності публічних закупівель, до якого ввійшли показники ефективності, участі нових компаній у закупівлях, показники виконання договорів, оцінювання тендерних пропозицій за різними параметрами, показники рівня підготовки спеціалістів із проведення закупівель та дані про скасовані процедури. Встановлено, що для недопущення нераціонального використання та перевитрат бюджетних коштів слід забезпечити належний державний фінансовий контроль шляхом проведення державного фінансового аудиту, перевірки закупівель та їх моніторингу. Виявлено, що в сучасних умовах періодично виявляються корупційні ризики, що суттєво знижують ефективність або й заважають проведенню закупівель. Запропоновано заходи запобігання таким ризикам.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-09
PDF

Посилання

Вплив Prozorro: яку реальну економію забезпечує електронна система. URL: http://surl.li/jcbqn.

Джабраїлов Р. А., Малолітнєва В. К. Публічні закупівлі як засіб державного регулювання господарської діяльності та реалізації цілей сталого розвитку. Право України. 2019. № 8. С. 47–64.

Мулик Т. О., Здирко Н. Г. Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/70.pdf.

Ткачик Ф. П., Крисовата К. В. Ефективність функціонування публічних закупівель в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8044

Фаїзов А. В. Особливості організації проведення публічних закупівель в Україні. Проблеми економіки. 2020. № 2. C. 160–165.

Дунська А. Р., Лютенко Д. Д. Особливості процесу закупівельної діяльності підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством. 2020. № 5. С. 32–43.

Що таке державні/публічні закупівлі? URL: http://surl.li/jcccq

Мельников О. С. Особливості публічних закупівель як об’єкта державного регулювання економіки. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 1. С. 129–135.

Системи управління якістю. Основні положення та словник : ДСТУ ISO 9000:2001 (ISO 9000:2000, IDT). URL: http://www.guds.gov.ua/document/53757;/DSTU%20ISO%209000_2001

Вимірювання ефективності та оцінка якості в публічних закупівлях: вебінар ДП “Прозорро”, 4 червня 2023 р. URL: http://surl.li/jccqj

Ключові фактори ефективної закупівлі. URL: https://e-tender.ua/news/klyuchovi-faktori-efektivnoyi-zakupivli-88

Економічна ефективність : Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/article-18769

Porter Michael E. On Competition, Updated And Expanded Edition. Harvard Business School, Publishing India Pvt. Limited. 2008. 576 p.

Звіт Мінекономіки за 2021 рік не відображає реальний стан функціонування системи публічних закупівель. URL: http://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1441.

Публічні закупівлі та імовірні ризики в їх проведенні. URL: http://surl.li/jccyi

Даценко В. Ризики в закупівлях та як їх побороти. URL: http://surl.li/jcczf

Vplyv Prozorro: yaku realnu ekonomiiu zabezpechuie elektronna systema [The impact of Prozorro: what real savings the electronic system provides], available at: https://finbalance.com.ua/news/derzhstat-sfera-posluh-u-ii-kvartali-zrosla-na-23

Dzhabrailov, R. A. and Malolitnieva, V. K. (2019), Publichni zakupivli yak zasib derzhavnoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti ta realizatsii tsilei staloho rozvytku [Public procurement as a means of state regulation of economic activity and implementation of sustainable development goals], Pravo Ukrainy, 8, 47–64.

Mulyk, T. O. and Zdyrko, N. H. (2020), Metodychnyi instrumentarii analizu publichnykh zakupivel [Methodical toolkit of public procurement analysis], Efektyvna ekonomika, 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/70.pdf

Tkachyk, F. P. and Krysovata, K. V. (2020), Efektyvnist funktsionuvannia publichnykh zakupivel v Ukraini [The effectiveness of the functioning of public procurement in Ukraine], Efektyvna ekonomika, 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8044

Faizov, A. V. (2020), “Osoblyvosti orhanizatsii provedennia publichnykh zakupivel v Ukraini” [Peculiarities of the organization of public procurement in Ukraine], Problemy ekonomiky, 2, 160–165.

Dunska, A. R. and Liutenko, D. D. (2020), “Osoblyvosti protsesu zakupivelnoi diialnosti pidpryiemstva”, Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom, 5, 32–43.

Shcho take derzhavni/publichni zakupivli? [What is government/public procurement?], available at: http://surl.li/jcccq

Melnykov, O. S. (2016), “Osoblyvosti publichnykh zakupivel yak obiekta derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky” [Peculiarities of public procurement as an object of state regulation of the economy], Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 1, 129–135.

Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk : DSTU ISO 9000: 2001 (ISO 9000:2000, IDT) [Quality management systems. Fundamentals and vocabulary], available at: http://www.guds.gov.ua/document/53757;/DSTU%20ISO%209000_2001.

Vymiriuvannia efektyvnosti ta otsinka yakosti v publichnykh zakupivliakh: vebinar DP “Prozorro”, 4 chervnia 2023 r. [Performance measurement and quality assessment in public procurement], available at: http://surl.li/jccqj

Kliuchovi faktory efektyvnoi zakupivli [Key factors of effective procurement], available at: https://e-tender.ua/news/klyuchovi-faktori-efektivnoyi-zakupivli-88

Ekonomichna efektyvnist : Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy [Economical effectiveness], available at : https://esu.com.ua/article-18769

Porter Michael, E. (2008), On Competition, Updated And Expanded Edition. Harvard Business School, Publishing India Pvt. Limited.

Zvit Minekonomiky za 2021 rik ne vidobrazhaie realnyi stan funktsionuvannia systemy publichnykh zakupivel [The report of the Ministry of Economy for 2021 does not reflect the real state of functioning of the public procurement system], available at : http://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1441

Publichni zakupivli ta imovirni ryzyky v yikh provedenni [Public procurement and possible risks in their implementation], available at: http://surl.li/jccyi

Datsenko, V. Ryzyky v zakupivliakh ta yak yikh poboroty [Risks in procurement and how to overcome them], available at: http://surl.li/jcczf