УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

Ключові слова

рекламно-інформаційна діяльність
економічна ефективність
комунікативна ефективність
реклама
маркетинг
цільова аудиторія

Як цитувати

Шульга, О. А. (2023). УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля, (38), 84-93. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-11

Анотація

У статті досліджуються складові системи управління рекламно-інформаційною діяльністю. Управління рекламно-інформаційною діяльністю розглядається як процес взаємодії основних учасників рекламної діяльності. Зазначено, що суб’єктами управління рекламно-інформаційною діяльністю є вище керівництво підприємства-рекламодавця, керівники його маркетингової служби, співробітники рекламних підрозділів, а об’єктами управління виступають потенційні споживачі, торгові посередники, думка громадськості тощо. Розрізняють три методи управління рекламно-інформаційною діяльністю підприємства: централізований, децентралізований, змішаний. Зроблено акцент на тому, що однією з важливих умов правильної організації та планування рекламно-інформаційної діяльності будь-якого підприємства є визначення її ефективності. Визначення ефективності рекламно-інформаційної діяльності підприємства, дозволяє: оцінити необхідність застосування та використання реклами для даного підприємства чи певного виду товару (послуги) та популярність окремих рекламних носіїв щодо різних цільових аудиторій на основі вивчення рейтингу окремих радіо- та телепрограм у засобах масової інформації; проаналізувати ефективність рекламної політики підприємства в цілому, вивчивши ступінь поінформованості споживачів і потенційних клієнтів про продукцію компанії до і після рекламної кампанії та окремих рекламних кампаній за допомогою їх порівняльної оцінки та реакцій цільової аудиторії; ранжувати види реклами за ступенем ефективності, доцільністю їх використання залежно від потреб і побажань споживачів, особливостей пропонованої продукції та фінансових можливостей підприємства; на основі проведеного маркетингового аналізу вибрати найкращий спосіб рекламування продукції чи послуг компанії. Зазначено, що залежно від об’єкта рекламного впливу і використовуваних засобів розрізняють економічну та комунікативну ефективність рекламної діяльності. Економічна ефективність рекламної діяльності визначається відношенням отриманих від реклами результатів до витрат на рекламну діяльність за певний період часу. Комунікативна ефективність рекламної діяльності визначає наскільки ефективно конкретне рекламне звернення доносить до цільової аудиторії необхідну інформацію або формує бажану точку зору рекламодавця щодо пропонованого або рекламованого товару (послуги).

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-11
PDF

Посилання

Бобик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблікрилейшнз. Монографія. Київ : Вид-во: МАУП, 2005. 438 с.

Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації у концепції відносин. Маркетинг в Україні. 2003. № 3. С. 14–17.

Грабар О. І., Кушніренко О. М. Сучасні напрями вдосконалення рекламної діяльності підприємства на основі використання Інтернет технологій. Вісник ЖДТУ. 2012. № 1 (59). С. 91–94.

Ковшова І. О., Михайлюк А. М. Організація рекламної діяльності на підприємстві. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. №1. С. 46–53.

Лапіна В. В. Рекламно-інформаційна діяльність як глобальний дисфункціональний чинник соціальної напруженості. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2018. Вип. 1. С. 211–218.

Bobyk, V. (2005), “Informatsiyno-komunikatsiynyy menedzhment u hlobalnomu suspilstvi: psykholohiya, tekhnolohiyi, tekhnika pablikryleyshnz: monohrafiya” [Information and communication management in the global society: psychology, technologies, technique of public relations], Vyd-vo: MAUP, Kyiv, Ukraine.

Voychak, A. V. and Prymak, T. O. (2003), “Marketynhovi komunikatsiyi u kontseptsiyi vidnosyn” [Marketing communications in the concept of relations]. Marketynh v Ukrayini, № 3, s. 14–17.

Hrabar, O. I. and Kushnirenko, O. M. (2012), “Suchasni napryamy vdoskonalennya reklamnoyi diyalnosti pidpryyemstva na osnovi vykorystannya Internet tekhnolohiy” [Modern directions of improving the advertising activity of the enterprise based on the use of Internet technologies], Visnyk ZHDTU, № 1 (59), s. 91–94.

Kovshova, I. O. and Mykhaylyuk, A. M. (2015), “Orhanizatsiya reklamnoyi diyalnosti na pidpryyemstvi” [Organization of advertising activity at the enterprise], Ekonomika. Menedzhment. Biznes, № 1, s. 46–53.

Lapina, V. V. (2018), “Reklamno-informatsiyna diyalnist yak hlobalnyy dysfunktsionalnyy chynnyk sotsialnoyi napruzhenosti” [Advertising and information activity as a global dysfunctional factor of social tension], Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty, № 1, s. 211–218.