ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ ВІД ЇХ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ

PDF (English)

Ключові слова

економічна стійкість
інноваційна сприйнятливість
компонент
показник
оцінка
контроль

Як цитувати

Клюс, Ю. І., & Фоменко, Д. В. (2023). ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ ВІД ЇХ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ. Підприємництво і торгівля, (38), 94-99. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-12

Анотація

Формування економічної стійкості підприємства являє собою способи і засоби, що забезпечують умови підтримки економічної стійкості діяльності підприємства на визначеному рівні та сприяють уникнення її зниження. Втрата стійкості може відбуватися з різних причин: в результаті плавного наростання відхилень показників від запланованих, через несподівану втрату значної частини активів, що приводить до значних збитків, а іноді і до банкрутства підприємства. Значення рекомендованих показників автором можуть бути використані як обґрунтування для вибору одного з двох типів інноваційних стратегій підприємства (стратегії лідера або стратегії послідовника). У випадку, якщо розрахункові величини показників задовольняють приведеним значенням, то підприємству слід дотримуватися стратегії лідера і направити свої зусилля на освоєння базисних інновацій, здатних принести максимальну віддачу. Інакше пропонується вибрати стратегію послідовника і зосередити свою увагу на інноваціях поліпшуючого типу, та уникати невиправданих витрат в радикальні інновації. Основною перевагою запропонованого підходу є використання системи реально визначених економічних показників. Для збору необхідної початкової інформації і власне здійснення розрахунків цих показників господарюючим суб'єктам буде потрібно мінімум зусиль. Проте, система запропонованих показників охоплює не всі складники інноваційної сприйнятливості і через це представляється нам дуже усіченою. Це обмежує можливості її практичного застосування. Вважаємо доцільним доповнити ці показники оцінкою впливу інновацій на основні показники фінансового стану і ефективності використання ресурсів підприємства. Відповідно до сформованої моделі пропонується проводити оцінювання впливу інноваційної сприйнятливості на економічну стійкість діяльності підприємства в запропонованій послідовності. Використання такого підходу дозволить піти від альтернативної думки про інноваційну сприйнятливості (розділення підприємств на інноваційно-активні і пасивні) до багатоваріантного (виділенню рівнів, класів активності) з урахуванням всього спектру визначальних цей рівень чинників, виявів і результатів інноваційної активності.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-12
PDF (English)

Посилання

Brahinets A. M. (2009) Ekonomichna stiikist pidpryiemstv v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Economic stability of enterprises in modern economic conditions]. Naukovyi visnyk Luhanskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, № 5, pp. 49–57.

Ulianchenko O. V. (2006) Formuvannia ta vykorystannia resursnoho potentsialu v ahrarnii sferi [Formation and use of resource potential in the agricultural sector]: monohrafiya [a monograph]. Kharkiv: KhNAU, 357 p. (in Ukrainian)

Trydid O. M. (2002) Kompleksna otsinka konkurentnoho statusu pidpryiemstva [Comprehensive assessment of the competitive status of the enterprise]. Ekonomika rozvytku, № 2, pp. 75–76.

Dolzhanskyi I. Z., Zahorna T. O. (2006) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise]. Navchalnyi posibnyk [textbook]. Kyiv: Center for Educational Literature, 384 p. (in Ukrainian)

Revenko D. S., Dyba V. A. (2014) Intehralni modeli ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva ta instrumentalni zasoby yii vizualizatsii [Integral models of economic sustainability of an enterprise and tools for its visualization]. Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky ta menedzhmentu, № 1(16), pp. 148–159.

Novoseletskyi O. M. (2008) Modeliuvannia stiikosti funktsionuvannia pidpryiemstva z urakhuvanniam ryzyku [Modeling the sustainability of the enterprise taking into account the risk]. Avtoreferat dysertatsii [a dissertation abstract]. Kyiv: KNEU, 18 p. (in Ukrainian)

Kukharuk A., Zmitrovych D. (2015) Formuvannja konkurentnykh perevagh pidpryjemstva z urakhuvannjam polozhenj koncepciji stalogho rozvytku [Formation of competitive advantages of the enterprise taking into account the provisions of the concept of sustainable development]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Vol. 15. №. 2. Pp. 46–48. (in Ukrainian)

Брагінець А. М. Економічна стійкість підприємств в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. 2009. № 5. С. 49–57.

Ульянченко О.В. Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері : монографія. Харків : ХНАУ, 2006. 357 с.

Тридід О. М. Комплексна оцінка конкурентного статусу підприємства. Економіка розвитку. 2002. № 2. С. 75–76.

Должанський І. З., Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

Ревенко Д. С., Диба В. А. Інтегральні моделі економічної стійкості підприємства та інструментальні засоби її візуалізації. Вісник Східноєвропейського університету економіки та менеджменту. 2014. № 1(16). С. 148–159.

Новоселецький О. М. Моделювання стійкості функціонування підприємства з урахуванням ризику : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». Київ, 2008. 18 с.

Кухарук А., Змітрович Д. Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням положень концепції сталого розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 15. Ч. 2. С. 46–48.