ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

PDF

Ключові слова

фінансова безпека підприємства
підприємство
фінансова безпека
ризик
загроза

Як цитувати

Вудвуд, В. В., & Батієвська, О. В. (2019). ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Підприємництво і торгівля, (25), 89-93. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-12

Анотація

У статті розглядаються сутність поняття “фінансова безпека підприємства” та різні підходи до його трактування. Фінансова безпека суб’єктів господарювання визначає ефективність систем захисту від ризиків та загроз, які виникають у різних сферах діяльності. Метою дослідження є надання практичних реко-мендацій щодо подолання зовнішніх та внутрішніх загроз фінансовій безпеці підприємства. Теоретико-методо-логічну основу дослідження складають праці вітчизняних та зарубіжних науковців. В статті охарактеризовано внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на фінансову безпеку підприємства. В ході дослідження встанов-лено, що в умовах постійної мінливості ринкового середовища з’являються нові загрози, які призводять до ви-никнення негативного впливу на систему фінансової безпеки підприємства, а також виявлено, що однією з най-важливіших умов стійкого розвитку підприємств є забезпечення високих результатів їх підприємницької діяль-ності за рахунок ефективної системи фінансової безпеки. Визначено види загроз, принципи, функціональні та стратегічні цілі та умови забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Розглянуто можливий вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на підприємство в разі недотримання заходів боротьби з ними. Наведено ряд практичних рекомендацій щодо можливості запобігання ризикам та подолання загроз фінансовій безпеці підприємства в межах техніко-технологічної, кадрової та фінансової складових. Запропоновано напрями поси-лення, зміцнення фінансового стану підприємства, які дадуть можливість посилити фінансову безпеку, підви-щити ефективність господарювання та досягти достатнього потенціалу розвитку.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-12
PDF

Посилання

Аpеф’єва O. В. Економічні основи фор-мування фінансової складової економічної безпеки / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко // Актуальні пpоблеми економіки. – 2013. – №1(91). – С. 98.

Афанасьєв М. В. Економіка підприємства / Афанасьєв М. В.; [за ред. проф. М. В. Афанасьєва]. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2013. – 41 с.

Барановський О. І. Фінансова безпека / О. І. Барановський; Ін-т екон. прогнозування. – К. : Фенікс, 2015. – 338 с.

Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпе-чення) : монографія / О. І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 759 с.

Бердар М. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва / М. Бердар // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шев-ченка. Економіка. – 2016. – №125. – С. 73.

Біломістна І. І. Механізм забезпечення фінан-сової безпеки промислових підприємств / І. І. Біло-містна, В. Є. Хоречко // Інноваційна економіка. – 2015. – С. 307.

Бланк І. А. Управління фінансовою безпекою підприємства / І. А. Бланк. – К. : Ніка-Центp, 2014. – 784 с.

Васькова Ю. І. Фінансова безпека підприєм-ства – провідна складова економічної безпеки та засіб попередження кризи підприємств / Ю. І. Вась-кова // Наука й економіка. – 2017. – Вип. 1. – С. 230.

Єpмошенко М. М. Фінансова складова еко-номічної безпеки: деpжава і підпpиємство / М. М. Єрмошенко, К. С. Горячева. – К. : Національна академія упpавління, 2017. – 232 с.

Загорельська Т. Ю. До проблеми фор-мування системи управління фінансовою безпекою на підприємстві / Т. Ю. Загорельська // Вісник ДНУ. – Сер. В: Економіка і право, Вип. 2. – 2013. – С. 247.

Кульпінський С. Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграційних стосунків з єв-ропейськими країнами / С. Кульпінський // Фінан-сова консультація. – 2015. – № 5. – С. 34-35.

Apef'ieva, O. V. and Kuzenko, T. B. (2013), Ekonomichni osnovy formuvannia finansovoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky, Aktual'ni ppoblemy ekonomiky, №1(91). – S. 98.

Afanas'iev, M. V. (2013), Ekonomika pidpryiemstva, VD “INZhEK”, Kh., 41 s.

Baranovs'kyj, O. I. (2015), Finansova bezpeka; In-t ekon. Prohnozuvannia, Feniks, K., 338 s.

Baranovs'kyj, O. I. (2014), Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia) : monohrafiia, Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, K., 759 s.

Berdar M. (2016), Zabezpechennia finansovoi bezpeky sub'iektiv pidpryiemnytstva, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. T. Shevchenka. Ekonomika., №125, s. 73.

Bilomistna, I. I. and Khorechko, V. Ye. (2015), Mekhanizm zabezpechennia finansovoi bezpeky promyslovykh pidpryiemstv, Innovatsijna ekonomika, s. 307.

Blank, I. A. (2014), Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva, Nika-Tsentp, K., 784 s.

Vas'kova, Yu. I. (2017), Finansova bezpeka pidpryiemstva – providna skladova ekonomichnoi bezpeky ta zasib poperedzhennia kryzy pidpryiemstv, Nauka j ekonomika, vyp. 1, s. 230.

Yepmoshenko, M. M. and Horiacheva, K. S. (2017), Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: depzhava i pidppyiemstvo, Natsional'na akademiia uppavlinnia, K., 232 s.

Zahorel's'ka, T. Yu. (2013), Do problemy formuvannia systemy upravlinnia finansovoiu bezpekoiu na pidpryiemstvi, Visnyk DNU. Ser. V: Ekonomika i pravo, vyp. 2, s. 247.

Kul'pins'kyj S. (2015), Rol' finansovoi bezpeky Ukrainy v pohlyblenni intehratsijnykh stosunkiv z ievropejs'kymy krainamy, Finansova konsul'tatsiia, № 5, s. 34-35.