СУТНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЮ

PDF

Ключові слова

управління
землекористування
ефективність
оптимізація
сільськогосподарські підприємства
організаційно-економічний механізм

Як цитувати

Маркіна, І. А., & Кобченко, М. Ю. (2019). СУТНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЮ. Підприємництво і торгівля, (25), 94-98. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-13

Анотація

Мета статті полягає в узагальненні сутності землекористування та надання пропозицій щодо засобів управління його ефективністю. Статтю присвячено дослідженню теоретичних основ впливу організа-ційно-економічного механізму ефективного землекористування на ефективність сільськогосподарських під- приємств. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціаль-них методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Розгля-нуто категорію землекористування як об’єкта права користування та діяльності. Сконцентровано увагу на недостатнє економічне та екологічне обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, тобто невирі-шеності у засобах управління ефективністю землекористування. Оптимізація землекористування розгляда-ється як організація виробничого процесу, при якій земля використовується найбільш раціонально. Розглянуто нормативно-правову складову оптимізації землекористування. Зроблено висновок, що організаційно-економіч-ний механізм ефективного землекористування – це сукупність взаємопов’язаних інструментів і методів впливу на процеси використання земельних ресурсів та пов’язаних з цим трансформаційних процесів в господарській активності з метою забезпечення соціально-економічного зростання суспільства та розширеного відтворення природних ресурсів. У статті обґрунтовано можливість аналізу передумов, що суб’єктивно та об’єктивно при-мушують економічних агентів змінювати усталені способи роботи з земельними ресурсами та провокують ак-тивний розвиток трансформаційних процесів. Доведено, що ці причини складають проблемні та перспективні групи. Тому наступний етап дослідження пов’язаний з дослідженням передумов та перспективних тенденцій формування ефективного землекористування сільськогосподарських підприємств. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці сільськогосподарських підприємств.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-13
PDF

Посилання

Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аг-рарних підприємств: теорія, методика, аналіз / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2006. – 292 с.

Горлачук В. В. Проблеми інноваційного ро-звитку землекористування на сучасному етапі / В. В. Горлачук, А. В. Стрюченко // Економіка АПК. – 2007. – № 12. – С. 23-28.

Иванов Ю. Г. О содержании теории земле-пользования / Ю. Г. Иванов, Б. И. Кочуров // Проблемы региональной экологии. – 2004. – № 3. – С. 84-88.

Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського приз-начення в Україні : монографія / П. Ф. Кулинич. – К. : Логос, 2011. – 688 с.

Лавейкін М. І. Реформування системи зем-лекористування в Україні / М. І. Лавейкін. – К. : РВПС НАН України, 2002. – 376 с.

Мартин А. Г. Еколого-економічне удоско-налення структури земельних угідь Полтавської об-ласті : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.08.01 / Андрій Геннадійович Мартин; Державне підприєм-ство “Головний науково-дослідний та проектний ін-т землеустрою”. – К., 2004. – 20 с.

Мірошниченко А. М. Земельне право Ук- раїни / А. М. Мірошниченко. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2011. – 678 с.

Сохнич А. Я. Оптимізація землекористу-вання в умовах реформування земельних відносин / А. Я. Сохнич. – Львів : “Українські технології”, 2000. – 108 с.

Третяк А. М. Наукові основи економіки зем-лекористування та землевпорядкування / А. М. Тре-тяк, В. М. Другак. – К. : ЦЗРУ, 2003. – 337 с.

Чаплигін О. В. Екологічні інвестиції в про-цесі екологізації економіки / О. В. Чаплигін // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 3 (15). – С. 154-158.

Шубравська О. В. Агропродовольчий роз-виток України в контексті глобальних викликів / О. В. Шубравська // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 52-58.

Andriichuk, V. H. (2006), Efektyvnist diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [Tekst]: monografija, KNEU, Kyiv, 292 s.

Horlachuk, V. V. and Striuchenko, A. V. (2007), Problemy innovatsiinoho rozvytku zemlekorystuvannia na suchasnomu etapi, Ekonomika APK, vyp. 12, рр. 23-28.

Іvanov, Y. H. and Kochurov, B. І. (2004), O soderzhanyy teoryy zemlepolzovanyia, Problemy rehionalnoi ekolohii, vyp. 3, рр. 84-88.

Kulynych, P. F. (2011), Pravovi problemy okhorony i vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia v Ukraini [Tekst] : monografija, Logos, Kiev, 688 s.

Laveikin, M. I. (2002), Reformuvannia systemy zemlekorystuvannia v Ukraini [Tekst] : mono-grafija, RVPS of NAS of Ukraine, Kiev, 376 s.

Martyn, A. H. (2004), Ekoloho-ekonomichne udoskonalennia struktury zemelnykh uhid Poltavskoi oblasti [Tekst]: Derzhavne pidpryiemstvo “Holovnyi naukovo-doslidnyi ta proektnyi in-t zemleustroiu”, Kiev, 20 s.

Miroshnychenko, A. M. (2011), Zemelne pravo Ukrainy [Tekst], Alerta; KNT; TsUL, Kiev, 678 s.

Sokhnych, A. Y. (2000), Optymizatsiia zemlekorystuvannia v umovakh reformuvannia zemelnykh vidnosyn [Tekst] : monografija, “Ukrainski tekhnolohii”, Lviv, 108 s.

Tretiak, A. M. and Druhak, V. M. (2003), Naukovi osnovy ekonomiky zemlekorystuvannia ta zemlevporiadkuvannia [Tekst], TsZRU, Kiev, 337 s.

Chaplyhin, O. V. (2012), Ekolohichni investytsii v protsesi ekolohizatsii ekonomiky, Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, vyp. 3 (15), рр. 154-158.

Shubravska, O. V. (2014), Ahroprodovolchyi rozvytok Ukrainy v konteksti hlobalnykh vyklykiv, Ekonomika APK, vyp. 7, рр. 52-58.