СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

PDF

Ключові слова

капітал підприємства
теорія капіталу
структура капіталу
оптимізація структури капіталу

Як цитувати

Казан, П. І., & Суворова , І. В. (2019). СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ. Підприємництво і торгівля, (25), 106-111. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-15

Анотація

У статті проаналізовано розвиток теорії капіталу. Розглянуто погляди економістів починаючи з XIX ст. до сучасних трактувань зарубіжних та вітчизняних науковців. Зосереджено увагу на дискусійних пи-таннях теорії на прикладах поглядів Карла Маркса та теорії Модильяні – Міллера. Метою даної статті є ґрун-товний аналіз теоретико-методологічних засад розвитку теорії структури капіталу з урахуванням розвитку економіки України на сучасному етапі. Здійснена спроба систематизації та узагальнення відомих підходів щодо виокремлення якісних та кількісних характеристик капіталу підприємства. Визначене місце процесу оптимізації структури капіталу в системі управління капіталом, виділено особливості і цілі її здійснення. У статті: надано детальну характеристику капіталу підприємства, деталізовано його вартість у грошовій, матеріальній і не-матеріальній формах, інвестовану у формування активів; розглянуто процес оптимізації структури капіталу, його основні етапи, методологію та теоретичні підходи до визначення сутності поняття “оптимізація струк-тури капіталу”; обґрунтовано необхідність застосування цього поняття на підприємствах України; вказано методи оптимізації структури капіталу підприємства; конкретизовано етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства та запропоновано ідеї щодо її вдосконалення. Також розглянуті та визначені основні фактори, які впливають на формування та використання структури капіталу підприємства. Досліджено пози-тивний досвід зарубіжної практики щодо процесу управління капіталом підприємства. Визначені основні фак-тори, які впливають на співвідношення позикового і власного капіталу, узагальнено відображено методи оп-тимізації капіталу. Отримані наукові результати можуть бути використані в якості підґрунтя для проведення подальших досліджень щодо оптимізації структури капіталу підприємств України у невизначених умовах не-стабільної економіки, що розвивається.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-15
PDF

Посилання

Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – [2-е изд.]. – М., 1955–73.

De Bornier J. M. Comparing Menger and Böhm-Bawerkon Capital Theory. – Marseilles: UPCAM, 2004. – 19 p.

Васьківська К. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / К. В. Васьківська, О. А. Сич. – Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. – 236 с.

Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2001. – 528 с.

Подолякин В. И. Основы экономики орга-низации: стоимость и структура капитала : учеб. по-собие / В. И. Подолякин. – Иваново : ИГТА, 2005. – 112с.

Теплова Т. В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями : учебник для вузов / Т. В. Теплова. – М. : ГУ ВШЭ, 2000 – 504 с.

Финансовый менеджмент : учебное пособие / [Т. С. Новашина, В. И. Карпунин и др.]. – М. : МФПА, 2005. – 255 с.

Злупко С. М. Основи історії економічної теорії : навчальний посібник / С. М. Злупко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 264 c.

Аптекарь C. С. Эффективность использова-ния фонда развития производства и кредитов Гос-банка на металлургических предприятиях УРСР / C. С. Аптекарь. – К., 1971.

Захарін С. В. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів / С. В. Захарін // Еко-номіка України. – 2007. – № 5. – С. 43-51.

Попова В. Підсумки та напрями інве-стиційної політики в Україні / В. Попова, В. Попов // Економіка України. – 2007. – № 5. – С. 35-41.

Довбня С. Б. Модель комплексної оп-тимізації фінансування підприємства / С. Б. Довбня, К. А. Ковзель // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 65-74.

Столяров В. Ф. Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах виробничої сфери / В. Ф. Столяров, Н. М. Любенко // Фінанси України. – 2007. – № 11. – С. 110-118.

Marks K. and Enhels F. (1955-73), So-chyneniya, 2 nd ed, M..

De Bornier J. M. (2004), Comparing Menger and Böhm-Bawerkon Capital Theory, Marseilles, UPCAM, 19 p.

Vaskivska, K. V. and Sych, O. A. (2017), Fi-nansovyj menedzhment : navch. posib., HALYCh-PRES, Lviv, 236 s.

Blank, I. A. (2001), Finansovyiy menedzhment: Uchebnyiy kurs, Nika-Tsentr, K., 528 s.

Podolyakin, V. I. (2005), Osnovyi ekonomiki organizatsii: stoimost i struktura kapitala: ucheb. posobie, IGTA, Ivanovo, 112 s.

Teplova, T. V. (2000), Finansovyiy menedzhment: upravlenie kapitalom i investitsiyami: uchebnik dlya vuzov, GU VShE, M., 504 s.

Finansovyiy menedzhment: uchebnoe posobie, T. S. Novashina, V. I. Karpunin i dr (2005), MFPA, M., 255 s.

Zlupko, S. M. (2001), Osnovy istorii ekonomichnoi teorii: navchalnyi posibnyk, LNU im. I. Franka, Lviv, 264 s.

Aptekar, C. S. (1971), Effektivnost ispolzovaniya fonda razvitiya proizvodstva i kreditov Gosbanka na metallurgicheskih predpriyatiyah URSR, K.

Zakharin, S. V. (2007), Investytsijne zab-ezpechennia vidtvorennia osnovnykh fondiv, Ekonomika Ukrainy, № 5, s. 43–51.

Popova V. and Popov V. (2007), Pidsumky ta napriamy investytsijnoi polityky v Ukraini, Ekonomika Ukrainy, № 5, s. 35–41.

Dovbnia, S. B. and Kovzel, K. A. (2006), Model kompleksnoi optymizatsii finansuvannia pidpry-iemstva, Finansy Ukrainy, № 5, s. 65–74.

Stoliarov, V. F. and Liubenko, N. M. (2007), Metodolohiia analitychnykh otsinok protsesiv formu-vannia finansovykh resursiv na pidpryiemstvakh vyrob-nychoi sfery, Finansy Ukrainy, № 11, s. 110–118.