ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

PDF

Ключові слова

управління витратами
конкурентоспроможність
водно-комунальне господарство
підприємства комунальної сфери
енергоефективність

Як цитувати

Тарасюк, А. В., & Ліскова, Г. А. (2019). ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Підприємництво і торгівля, (25), 112-115. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-16

Анотація

У статті вивчено практичні аспекти управління витратами підприємств комунальної сфери. Встановлено, що в умовах економічної нестабільності важливим чинником успішного функціонування вітчизня-них підприємств є ефективне управління витратами, що дозволить оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції. Досліджено найбільш ефективні напрямки управління витратами, актуа-льні для підприємств водно-комунального господарства. Встановлено, що найбільшою проблемою системи во-допостачання України є її спрацьованість, яка становить близько 30 %. Знос основних фондів сягає 62,2 %. Із загальної протяжності водопровідних мереж перебувають в аварійному стані і потребують заміни 37%, кана-лізаційних мереж – 34,8%. Головною проблемою оновлення водопровідної мережі залишається невизначеність джерел фінансування необхідних витрат. Оскільки основним джерелом фінансування інвестицій є власні кошти, важливим є забезпечення стабільного фінансового стану підприємств ВКГ, які на сьогодні в більшості випадків є збитковими. Для реновації виробничих фондів підприємств водопостачання, підвищення економічної ефекти-вності їх функціонування, окрім власних коштів підприємств, коштів державного та місцевого бюджетів, ко-штів резервного фонду, необхідним кроком є залучення додаткових інвестиційних ресурсів. Продовжити дослі-дження доцільно в напрямку розробки економічних механізмів, котрі спроможні забезпечити ефективне управ-ління витратами на підприємствах комунальної сфери.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-16
PDF

Посилання

Агаджанов Г. К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств : навч. посіб. / Г. К. Агаджанов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – Х. : ХНАМГ, 2010.– 193 с.

Грещак М. Г. Управління витратами. Нав-чально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. / М. Г. Грещак, О. С. Коцюба. – К., 2002. – 131 с.

Закон України “Про питну воду, питне водо-постачання та водовідведення” № 2918-III від 10.01.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2918-14.

Закон України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” № 2479-VI від 09.07.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2479-17.

Кириленко О. В. Енергозбереження – стратегія розвитку / О. В. Кириленко // Діловий вісник. – 2010. – Вип. 2. – С. 8-11.

Костецька Н. Підходи до класифікації ре-зервів зниження витрат виробництва / Н. Костецька // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. -Тернопіль, 2004. – Вид. 9. – С. 49-54.

Панов В. В. Державне управління розвитком комунальних підприємств водопровідно-каналіза-ційного господарства України / В. В. Панов, І. О. Па-насенко. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – 235 с.

Ahadzhanov, H. K. (2010), Ekonomika vodoprovidno-kanalizatsiinykh pidpryiemstv: navch. posib.; Khark. nats. akad. misk. hosp-va, 2 nd ed, KhNAMH, Kh., 193 s.

Hreshchak, M. H. and Kotsiuba, O. S. (2002), Upravlinnia vytratamy. Navchalno-metodychnyi posibnyk dlia samost. vyvch. dysts., K., 131 s.

Zakon Ukrainy “Pro pytnu vodu, pytne vodopostachannia ta vodovidvedennia” № 2918-III vid 10.01.2002, available at: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2918-14.

Zakon Ukrainy “Pro derzhavne rehuliuvannia u sferi komunalnykh posluh” № 2479-VI vid 09.07.2010, available at: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2479-17.

Kyrylenko, O.V. (2010), Enerhozberezhennia – stratehiia rozvytku, Dilovyi visnyk, vyp. 2, s. 8-11.

Kostetska N. (2004), Pidkhody do klasyfikatsii rezerviv znyzhennia vytrat vyrobnytstva, Ukrainska nauka: mynule, suchasne, maibutnie, Ternopil, vyd. 9, s. 49–54.

Panov, V. V. and Panasenko, I. O. (2016), Derzhavne upravlinnia rozvytkom komunalnykh pidpryiemstv vodoprovidno-kanalizatsiinoho hospodarstva Ukrainy, Vyd-vo KhaRI NADU “Mahistr”, Kharkiv, 235 s.