НОВІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

внутрішня торгівля
вектор розвитку
інновації
модернізація
структурні зміни
диверсифікація
комп’ютерні технології

Як цитувати

Апопій, В. В., & Процишин, О. Р. (2019). НОВІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (24), 5-13. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-01

Анотація

У статті розглянуто зміст і спрямованість нових векторів розвитку торгівлі, а також домінуючі тренди в процесі модернізації торговельної системи України. Виявлено фрагментарність струк-турних змін, нестабільність зростання і деформації розвитку основних секторів внутрішньої торгівлі. Вста-новлено, що визначальний вплив на масштаби і темпи розвитку торгівлі мають наступні вектори: структурні трансформації, форматизація роздрібних мереж, диверсифікація торговельної діяльності, модернізація торгівлі на інноваційних засадах та інтернаціоналізація торгівлі. Інноваційні тренди найбільш виражено про-являються саме у роздрібній торгівлі і базуються на комп’ютерних технологіях та електронних комунікаціях. Обгрунтовано шляхи, засоби та форми інтенсивного розвитку внутрішньої торгівлі України на базі інновацій-них трендів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-01
PDF

Посилання

Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / [В. Апопій, І. Копич, О. Біла та ін.]. – К. : Академвидав, 2012. – 424 с.

Апопій В. В. Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України : монографія / В. Апопій, І. Міщук, Я. Антонюк. – Львів : Новий Світ, 2017. – 440 с.

Августин Р. Р. Теоретико-методологічні заса- ди та прикладні інструменти державної політики детінізації економічних відносин в Україні : моног- рафія / Р. Августин. – Тернопіль : Крок, 2017. –309 с.

Апопій В. В. Роздрібна торгівля: концентра- ція, спеціалізація та типізація : монографія / В. Апо- пій, Т. Гуштан, М. Павлова. – Львів : Новий світ, 2018. – 233 с.

Ситник Н. Модернізація внутрішньої торгівлі України : монографія / Н. Ситник. – Львів: Новий світ, 2013. – 318 с.

Земляков Д. Н. Франчайзинг. Интегриро- ванные формы организации бизнеса / Земляков Д. Н., Макашев М. О. – М. : ЮНИТИ ДАНА, 2003. – 142 с.

Шалева О. І. Електронна комерція : підручник / О. Шалева. – К. : ЦУЛ, 2011. – 216 с.

Гаврилов Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебн. / Гаврилов Л. П. – М. : Юрайт, 2013. – 372 с.

Муралі К. Мантрала, Манфред Краффт Розд- рібна торгівля у ХХІ столітті. Теперішні і майбутні тренди. – К. : Стандарт, 2008. – 428 с.

Apopij, V. V., Kopych I. and Bila О. (2012), Systema rehuliuvannia vnutrishn'oi torhivli Ukrainy, Akademvydav.

Apopij, V. V. Mischuk, V. I. and Antoniuk, Ya. (2017), Strukturni zminy ta suchasni tendentsii rozvytku vnutrishn'oi torhivli Ukrainy, Novyj Svit, L'viv.

Avhustyn, R. R. (2017), Teoretyko-metodo-lohichni zasady ta prykladni instrumenty derzhavnoi polityky detinizatsii ekonomichnykh vidnosyn v Ukraini, Krok, Ternopil'.

Apopij, V. Hushtan, T. end Pavlova M. (2018), Rozdribna torhivlia: kontsentratsiia, spetsializatsiia ta typizatsiia, Novyj svit, L'viv.

Sytnyk, N. S. (2013), Modernizatsiia vnutrish-n'oi torhivli Ukrainy, Novyj svit, L'viv.

Zemliakov, D. N. end Makashev, M. O. (2003), Franchajzynh. Yntehryrovannye formy orhanyzatsyy byznesa, YuNYTY DANA, M.

Shaleva, O. I. (2011), Elektronna komertsiia, TsUL, K.

Havrylov, L. P. (2013), Ynnovatsyonnye tekhnolohyy v kommertsyy y byznese, Yurajt, M.

Murali, K. Mantrala and Manfred Krafft (2008), Rozdribna torhivlia u KhKhI stolitti. Teperishni i majbutni trendy, Standart.