ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

PDF

Ключові слова

конкурентоспроможність
конкурентні переваги
конкурентне середовище
організаційно-економічний механізм
послуги
прибуток
фактори
технології

Як цитувати

Транченко, Л. В., Школьний, О. О., Лопатюк, Р. І., & Білецька, Н. В. (2018). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Підприємництво і торгівля, (23), 137-143. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-23

Анотація

Стаття присвячена вивченню конкурентоспроможності, обґрунтовано основні напрями та фактори її підвищення, розглянуто організаційно-економічний механізм управління. Запропоновано технологію управління конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг, яка дозволяє на основі використання різних методів та інструментарію сформувати тривалі і стійкі конкурентні переваги, результатом чого буде поліпшення конкурентної позиції підприємств на ринку. Зроблено висновок, що організаційно-економічний механізм стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства ефективно реалізується в технології управління, тобто в комплексі організаційних заходів, операцій і прийомів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності підприємства сфери послуг.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-23
PDF

Посилання

Антонов В. Б. Оцінка ефективності струк-турних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні / В. Б. Антонов // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 85-93.

Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посібн. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. – К. : ВД “Професіонал”, 2006.  С. 332.

Банєва І. О. Організаційно-економічний зміст та структура адаптивного механізму в трансфор-маційний період розвитку сільськогосподарських підприємств / Банєва І. О. // Ефективна економіка. – 2012. – № 5-34.

Безрукова Т. Л. Управление конкуренто-способностью предпринимательской организации : монография / Т. Л. Безрукова, Е. И. Сапронов, С. С. Морковина. – М. : КноРус, 2008.  163 с.

Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми / А. Гальчинський // Економіка України.  2012.  № 5.  С. 4-17.

Дзина М. А. Теоретические основы форми-рования механизма управления конкурентоспо-собностью предприятия / М. А. Дзина // Культура народов Причерноморья. - 2006.  № 95.  118-126 с.

Долан Э. Д. Рынок: микроэкономическая модель [Текст] / Э. Д. Долан, Д. Е. Линдсей ; [пер. с англ. В. Лукашеви].  М. : [б.в.], 1996.  C. 496.

Дорнбуш Р. Макроекономіка [Текст] / Р. Дорнбуш, С. Фішер. – К. : Основи, 1996. – С. 814.

Егорова Л. С. Управление конкурентоспо-собностью предприятия / Л. С. Егорова, А. А. Макарычев // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2008.  № 6.  С. 316-322.

Ліндсей Ф. А. Перебудова в промисловості: Американський досвід [Текст] / Ф. А. Ліндсей, А. Франклин  К. : [б.в.], 1996.  С. 36.  Моніторинг економіки України.

Мескон М. Х. Основы менеджмента / Мескон М. Х., Хедоури Ф.; [пер. с англ.]. - [3-е изд.]. – М. : Дело, 2009.  692 с.

Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика [Текст] / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю ; пер. Е. С. Иванова [и др.].  К. : ХаГар, 1998.  С. 785.

Можарова Е. Е. Совершенствование орга-низационно-экономического механизма управления конкурентоспособностью предприятия / Е. Е. Можарова // Вестник Государственного университета управления.  2009.  № 13.  С. 297-302.

Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання управління : монографія / Л. І. Піддубна // Вісник ХНТУ. – Харків, 2007. – № 5.  368 с.

Портер М. Конкуренция / Портер М.; [пер. с англ.]. – М. : Изд. дом “Вильямс”, 2005. - 608 с.

Тідд Д. Managing innovation. John wiley & Sons, LTD / Тідд Д., Бессант Д., Павітт К. – Chichester, 2001. – P. 38.

Фрімен К. The Economics of industrial innovation; 2nd edn. Frances Pinter / Фрімен К. – London, 1982. – P. 38.

Maslow A. The need to know and the fear of knowing / Maslow A. // Journal of General Psychology. – 1963. – № 68. – P. 111–124.

Thomson K. R. Cases in Management / Thomson K. R., Mathys N. J. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1990. – 352 p. Lindsey.

Antonov, V. B. (2010), Otsinka efektyvnosti strukturnykh transformatsij zaluchennia priamykh ino-zemnykh investytsij v Ukraini, Rehional'na ekonomika, № 3, s. 85-93.

Balabanova, L. V. and Kholod, V. V. (2006), Stratehichne marketynhove upravlinnia konkurento-spromozhnistiu pidpryiemstv, VD “Profesional”, K., s. 332.

Banieva, I. O. (2012), Orhanizatsijno-ekono-michnyj zmist ta struktura adaptyvnoho mekhanizmu v transformatsijnyj period rozvytku sil's'kohospo-dars'kykh pidpryiemstv, Efektyvna ekonomika, № 5-34.

Bezrukova, T. L. Sapronov, E. I. and Morkovina, S. S. (2008), Upravlenie konkurentosposobnost'ju predprini-matel'skoj organizacii, KnoRus, M., 163 s.

Hal'chyns'kyj A. (2012), Ekonomichnyj roz-vytok: metodolohiia onovlenoi paradyhmy, Ekonomika Ukrainy, № 5, s. 4-17.

Dzina, M. A. (2006), Teoreticheskie osnovy formirovanija mehanizma upravlenija konkurentospo-sobnost'ju predprijatija, Kul'tura narodov Pricherno-mor'ja, № 95, 118-126 s.

Dolan, Je. D. and Lindsej, D. E. (1996), Rynok: mikrojekonomicheskaja model' [Tekst], M., [b.v.], c. 496.

Dornbush R. and Fisher S. (1996), Makroekonomika [Tekst], Osnovy, K., s. 814.

Egorova, L. S. and Makarychev, A. A. (2008), Upravlenie konkurentosposobnost'ju predprijatija, Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Loba-chevskogo, № 6, s. 316-322.

Lindsej, F. A. and Franklyn A. (1996), Perebudova v promyslovosti: Amerykans'kyj dosvid [Tekst], [b.v.], K., s. 36. - Monitorynh ekonomiky Ukrainy.

Meskon, M. H. and Hedouri F. (2009), Osnovy menedzhmenta, 3nd ed, Delo, M., 692 s.

Makkonnell, K. R. and Brju, S. L. (1998), Jekonomiks: principy, problemy i politika [Tekst], HaGar, K., s. 785.

Mozharova, E. E. (2009), Sovershenstvovanie organizacionno-jekonomicheskogo mehanizma uprav-lenija konkurentosposobnost'ju predprijatija, Vestnik Gosudarstvennogo universiteta upravlenija, № 13, s. 297-302.

Piddubna, L. I. (2007), Konkurentospro-mozhnist' ekonomichnykh system: teoriia, mekhanizm rehuliuvannia upravlinnia, Visnyk KhNTU, Kharkiv, № 5, 368 s.

Porter M. (2005), Konkurencija, Izd. dom “Vil'jams”, M., 608 s.

Tidd D., Bessant D. and Pavitt K. (2001), Managing innovation. John wiley & Sons, LTD, Chichester, p. 38.

Frimen K. (1982), The Economics of industrial innovation; 2nd edn. Frances Pinter, London, p. 38.

Maslow A. (1963), The need to know and the fear of knowing, Journal of General Psychology, № 68, p. 111–124.

Thomson, K. R. and Mathys, N. J. (1990), Cases in Management, Houghton Mifflin Company, Boston, 352 p. Lindsey.