№ 23 (2018): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 23. – 160 с.

Відповідно до Наказу МОН України № 241 (Додаток 9) від 09 березня 2016 року збірник включено до Переліку наукових фахових видань України.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 3 від 30 жовтня 2018 року.

Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat

DOI: 10.36477/2522-1256-2018-23

11.png

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

М. Ю. Барна, І. М. Білецька
31-35
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ЗМІСТОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ
PDF
Г. І. Башнянин, М. Б. Паласевич, Я. С. Лапчук, Т. І. Городиський
36-41
СОЦІАЛІЗАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: СУТЬ ТА ВИДИ
PDF
Н. Г. Міценко
42-49
ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ
PDF
І. В. Бойчук, Б. Б. Семак
50-55
РЕКЛАМА ТА PR У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ВИСТАВКАХ І ЯРМАРКАХ
PDF
Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Т. Ф. Штець
56-63
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ, ЦІЛЕЙ ТА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ІТ-СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
PDF
Р. М. Воронко, О. С. Воронко
64-69
АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
PDF
С. І. Головацька
70-76
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
PDF
О. І. Гончар, В. В. Хачатрян
77-81
ІННОВАЦІЙНІСТЬ – СУЧАСНА УМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
PDF
Т. В. Калайтан
82-86
ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
PDF
О. І. Кліпкова
87-92
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF
О. В. Колянко
93-97
ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
PDF
О. С. Літвінов
98-103
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
PDF
І. М. Мельник
104-110
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ
PDF
Н. Р. Балук, Л. М. Бук, О. М. Вовчанська, С. В. Скибінський
111-119
КОМУНІКАЦІЇ У СТВОРЕННІ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА
PDF
К. Л. Семенов
120-124
МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНИМ ЕФЕКТАМ У ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF