СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

інвестиційна діяльність
ринок ІТ-послуг
державне регулювання
підприємство

Як цитувати

Процикевич, А. І. (2018). СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (23), 150-154. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-25

Анотація

В економіці України сформувалися тенденції, що позитивно позначилися на покращенні макроекономічних передумов інвестування на ринку ІТ-послуг. Встановлено, що стан та тенденції розвитку ринку ІТ-послуг України у превалюючій мірі сприятливі для активізації інвестиційного процесу. Підтвердженням цього стали загальносвітові глобальні та вітчизняні тенденції до розвитку сфери ІТ-послуг, їх масштабного впровадження за всіма напрямами суспільного життя та економічних відносин, активне збільшення кількості суб’єктів господарювання на ринку ІТ-послуг та збільшення обсягів господарської діяльності, забезпечення істотної зайнятості населення, зростання експортного потенціалу, а також посилення ролі сектора ІТ-послуг в головних характеристиках макроекономічного розвитку держави.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-25
PDF

Посилання

Васильців Т. Г. Характеристики функціо-нальних складових економічної безпеки сектору інформаційно-комунікаційних технологій України / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. Г. Васильців // Економічний дискурс. – 2017. – Вип. 1. – С. 161-172.

Державна служба статистики України [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.-ukrstat.gov.ua.

Державне регулювання інвестиційного про-цесу в умовах функціонування ринку цінних паперів : моногр. / [за заг. ред. П. О. Куцика]. – Львів : Растр-7, 2014. – 296 с.

Куцик П. О. Система інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг та методичні засади їх дер-жавного регулювання / П. О. Куцик, А. І. Проци-кевич // Бізнес-інформ. – 2017. – № 10. – С. 154-158.

Лупак Р. Л. Державна політика управління безпекою розвитку внутрішнього ринку із засто-суванням інструменту імпортозаміщення / Р. Л. Лупак // Економічний форум. – 2017. – № 4. – С. 20-29.

Обзор рынка труда: компании растут, зарп-латы стоят, программисты едут [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: https://dou.ua/lenta-/columns/jobs-and-trends.

Перспективи розвитку ІТ-індустрії в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.semynozhenko.net/videoblog/39.

Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внут-рішньої торгівлі : монографія / [за ред. Куцика П. О., Васильціва Т. Г.]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. – 426 с.

Украинская IT-отрасль в цифрах и фактах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://itc.ua/news/ukrainskaya-it-otrasl-v-tsifrah-i-faktah.

System transformations of the national eco-nomy: challenges and expectations : collective mono-graph edited by O. Vlasiuk. – University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland, 2016. – Vol. 1. – 242 р.

Vasyltsiv T. H. Priorities and tools of the state regional policy of import substitution in the market of consumer goods of Ukraine / T. H. Vasyltsiv, R. L. Lupak // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 3 (44). – С. 105-112.

Vasylʹtsiv, T. H. Lupak, R. L. and Vasylʹtsiv, V. H. (2017), Kharakterystyky funktsionalʹnykh skladovykh ekonomichnoyi bezpeky sektoru informatsiyno-komuni-katsiynykh tekhnolohiy Ukrayiny, Ekonomichnyy dyskurs, 1, 161-172.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, available at : http://www.ukrstat.gov.ua.

Kutsyk, P. O. (2017), Derzhavne rehulyuvannya investytsiynoho protsesu v umovakh funktsionuvannya rynku tsinnykh paperiv, Rastr-7, Lviv, 296 s.

Kutsyk, P. O. and Protsykevych, A. I. (2017), Systema investytsiynykh protsesiv na rynku IT-posluh ta metodychni zasady yikh derzhavnoho rehulyuvannya, Biznes-inform, 10, 154-158.

Lupak, R. L. (2017), Derzhavna polityka uprav-linnya bezpekoyu rozvytku vnutrishnʹoho rynku iz zastosuvannyam instrumentu importozamishchennya, Ekonomichnyy forum, 4, 20-29.

Obzor rynka truda: kompanii rastut, zarplaty stoyat, programmisty yedut, available at : https://-dou.ua/lenta/columns/jobs-and-trends.

Perspektyvy rozvytku IT-industriyi v Ukrayini, available at : http://www.semynozhenko.net/video-blog/39.

Kutsyk, P. O. and Vasylʹtsiv, T. H. (2016), Teoretyko-metodychni zasady ta prykladni mekhaniz-my derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku vnutrishnʹoyi torhivli, LTEU, Lviv, 426 s.

Ukraynskaya IT-otraslʹ v tsyfrakh y faktakh, available at : http://itc.ua/news/ukrainskaya-it-otrasl-v-tsifrah-i-faktah.

System transformations of the national eco-nomy: challenges and expectations : collective monograph edited by O. Vlasiuk (2016), University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland, vol. 1, 242 р.

Vasyltsiv, T. H. and Lupak, R. L. (2017), Priorities and tools of the state regional policy of import substitution in the market of consumer goods of Ukraine, Strategic priorities, № 3 (44), 105-112.