ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДОВОЛЬ-ЧИХ ТОВАРІВ У ПРОВІДНИХ РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖАХ

PDF

Ключові слова

асортиментна матриця
асортиментна політика
мережеві магазини
продовольчі товари
ритейлер
роздрібні мережі
торговельний асортимент
управління
формат
ефективність

Як цитувати

Гаврилишин, В. В., & Олексин, І. І. (2019). ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДОВОЛЬ-ЧИХ ТОВАРІВ У ПРОВІДНИХ РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖАХ. Підприємництво і торгівля, (24), 31-36. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-04

Анотація

У статті проведено моніторинг основних тенденцій розвитку української мережевої торгівлі продовольчими товарами, виявлено лідерів продовольчого ритейлу країни за кількістю торговельних одиниць та уточнено стратегічний вектор їх розвитку. Обґрунтовано необхідність застосування роздрібними мере-жами асортиментних матриць як методичного прийому щодо управління асортиментом продовольчих това-рів. Запропоновано методичний підхід до побудови асортиментної матриці на основі діаграми ступеня впливу харчових продуктів на рішення покупців здійснити покупку. Розглянуто базові прийоми розробки регламенту закупівель товарів, включених в асортиментну матрицю. Встановлено сукупність параметрів для оцінки ефе-ктивності управління асортиментом продовольчих товарів із погляду цінового критерію асортиментної мат-риці.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-04
PDF

Посилання

Біленький О. Ю. Вдосконалення системи управління асортиментом продукції : напрями та результативність / О. Ю. Біленький // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. – Вип. 1/1. – С. 31-37.

Виноградська А. М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стадії розвитку : монографія / А. М. Виноградська. – К. : Центр навчальної літерату-ри, 2004. – 807 с.

Власова Н. О. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку : монографія / Н. О. Власова, О. В. Колчакова ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Х., 2012. – 255 с.

Глєєва М. Г. Класифікація методів формування оптимального товарного портфеля компанії / М. Г. Глєєва, О. В. Зозульов [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2008_16.pdf.

Гончар Л. А. Структурування асортименту підприємства за його аналізом / Л. А. Гончар // Бюле-тень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2013. – № 1. – С. 89-96.

Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика [Текст] : підручник / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2010. – 240 с.

Кузьминчук Н. В. Формування асортиментної політики виробничого підприємства / Н. В. Кузьмин-чук, Т. М. Куценко, І. Ю. Тарасенко // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2014. – № 66 (1108). – С. 76-83.

Павлова В. А. Дослідження торговельного асо-ртименту спеціалізованого магазину як основа його оптимального формування / В. А. Павлова // Бюле-тень Міжнародного Нобелівського економічного форуму : зб. наук. праць. – 2012. – № 1 (5).– С. 293-300.

Смольянінов А. Методи аналізу асортиментного портфеля підприємства / А. Смольянінов [Елек-тронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_2963.

Троян А. В. Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господа-рювання / А. В. Троян // Ефективна економіка. – 2014. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

Bilen'kyj, O. Yu. (2013), Vdoskonalennia sys-temy upravlinnia asortymentom produktsii: napriamy ta rezul'tatyvnist', Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, vyp. 1/1, s. 31-37.

Vynohrads'ka, A. M. (2004), Komertsijne pidpry-iemnytstvo: suchasnyj stan, stadii rozvytku : monohrafi-ia, Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, 807 s.

Vlasova, N. O. and Kolchakova, O. V. (2012), Rozdribni torhovel'ni merezhi: rehional'ni faktory rozvytku : monohrafiia, Kharkivs'kyj derzhavnyj univer-sytet kharchuvannia ta torhivli, Kh., 255 s.

Hlieieva, M. H. and Zozul'ov, O. V. Kla-syfikatsiia metodiv formuvannia optymal'noho tovarno-ho portfelia kompanii, available at : http://probl-etsonomy.kpi.ua/pdf/2008_16.pdf

Honchar, L. A. (2013), Strukturuvannia asorty-mentu pidpryiemstva za joho analizom, Biuleten' Mizhnarodnoho Nobelivs'koho ekonomichnoho forumu, № 1, s. 89-96.

Kardash, V. Ya. (2010), Marketynhova tovarna polityka [Tekst]: pidruchnyk, KNEU, K., 240 s.

Kuz'mynchuk, N. V. Kutsenko, T. M. and Tarasenko, I. Yu. (2014), Formuvannia asortymentnoi polityky vyrobnychoho pidpryiemstva, Visnyk NTU “KhPI”, № 66 (1108), s. 76-83.

Pavlova, V. A. (2012), Doslidzhennia torhov-el'noho asortymentu spetsializovanoho mahazynu iak osnova joho optymal'noho formuvannia, Biuleten' Mizhnarodnoho Nobelivs'koho ekonomichnoho forumu : zb. nauk. prats', № 1 (5), s. 293-300.

Smol'ianinov A. Metody analizu asortymentnoho portfelia pidpryiemstva, available at : http://vvv.iteam.ru/publitsations/marketing/setstion_28/artitsle_2963.

Troian, A. V. (2014), Osoblyvosti asorty mentnoi polityky pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia, Efektyvna ekonomika, № 1, available at : http://vvv.etsonomy.nayka.tsom.ua.