ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HACCP НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

PDF

Ключові слова

м’ясна продукція
безпечність
НАССР
законодавство

Як цитувати

Ощипок, І. М. (2019). ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HACCP НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС. Підприємництво і торгівля, (24), 44-50. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-06

Анотація

У статті розглянуте законодавство України щодо впровадження системи HACCP на м’ясопереробних підприємствах в контексті законодавства ЄС. Розроблення, запровадження, моніторинг та перевірка системи НАССР залежить від комплексу управлінських, організаційних та технічних факторів. Зна-чна увага приділена малим та середнім підприємствам, які зазвичай обслуговують місцевих споживачів, вони займають обмежену частку ринку, їх власниками є одна або кілька осіб; управляються вони своїми ж власни-ками, які вирішують всі питання менеджменту самі з незначною допомогою інших осіб. НАССР передбачає шлях удосконалення організації, базований на залученні та подальшій причетності працівників колективів м’ясопереробних підприємств у підтриманні належної якості м’ясних виробів. В контексті безпечності харчо-вих продуктів найважливішим є виробничий персонал, який контролює критичні точки. Участь у технологіч-них змінах та делегування контролю тим, хто має безпосереднє відношення до виробничого процесу, є рушій-ним механізмом запровадження необхідних змін та важливою умовою успішного функціонування НАССР. Осо-бливістю запровадження системи НАССР на малих та середніх підприємствах є те, що типові малі та серед-ні підприємства зазвичай мають обмежені ресурси (персонал, час, кваліфікація, досвід, технічна компетент-ність та фінанси). В контексті НАССР особливе значення має технічна компетентність, необхідна для роз-роблення системи. Знання з методології НАССР, яких можна набути під час навчання, повинні бути обов’язково підкріплені відповідними знаннями у сфері мікробіології та харчової хімії. Іншим і, можливо, най-більш важливим, порівняно з відсутністю технічних знань, чинником є те, що сам цей факт часто не усвідом-люється. Згідно із законодавством України харчові продукти повинні відповідати мінімальним параметрам безпечності та специфікаціям якості, встановленим відповідними органами державного контролю. Одним із інструментів досягнення відповідності мінімальним параметрам безпечності є система НАССР. Загальна вимога обов’язкового запровадження системи НАССР виробниками харчових продуктів встановлена в законах України. Враховуючи приєднання України до СОТ, при визначенні мінімальних вимог щодо системи НАССР слід керуватися відповідною угодою СОТ – Угодою про санітарні та фітосанітарні заходи. Ефективні законодавчі та нормативно-правові системи контролю харчових продуктів мають важливе значення для захисту здоров’я споживачів. Безперечно, однією з мотивацій до запровадження систем НАССР для харчових підприємств є підвищення експортоспроможності. Європейський ринок є потенційно перспективним для української м’ясної продукції, проте, враховуючи, що правова основа забезпечення безпечності харчових продуктів у країнах-членах Європейського Союзу (ЄС) нещодавно пройшла через визначальний етап реформування і є недостатньо відомою для українського виробника, її детальний розгляд буде корисним.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-06
PDF

Посилання

Закон України “Про безпечність та якість ха-рчових продуктів” https://www.unian.ua/consumers/357351-zakon-ukrajini-pro-bezpechnist-ta-yakist-harchovih-produktiv.html (в редакції 30.12.2009).

Закон України “Про дитяче харчування” № 142-V від 14 вересня 2006 р.

ДСТУ 4161:2003 “Системи управління без-печністю харчових продуктів. Вимоги”. – К. : Дер-жстандарт України, 2003. – 22 с.

Ветеринарно-санітарна експертиза з основа-ми технології і стандартизації продуктів тваринни-цтва / [О. М. Якубчак, В. І. Хоменко, С. Д. Мельни-чук та ін.]. – К. : ТОВ “Біопром”, 2005. – 800 с.

НАССР: Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю у виробництві харчових продуктів і продовольчої сировини : навчально-методичний посібник. – К. : ДП “УкрНДНЦ”, 2005. – 70 с.

Забезпечення якості і конкурентоспроможно-сті продукції м’ясопереробних підприємств / Ощипок І. М., Багрій Л. М., Кринська Н. В., Яро-шевич В. І. // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, №2 (59), Ч. 4. – С. 143-148.

Ощипок І. М. Застосування біологічно актив-них добавок для приготування харчових продуктів і страв // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво ЛКА, 2014. – Вип. 14. – С. 144-148.

Ощипок І. М. Рослинні білкові препарати для приготування ковбасних виробів / І. М. Ощипок, Н. В. Кринська, В. В. Наконечний // Науковий віс-ник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. – 2012. – Т. 14, № 2 (52), Ч. 3. – С. 266-271.

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр.

https://vet.in.ua/menu/articles.php?id_article=22.

https://uk.wikipedia.org/wiki.

Zakon Ukrayiny “Pro bezpechnistʹ ta yakistʹ kharchovykh produktiv”, available at: https://www.unian.ua/consumers/357351-zakon-ukrajini-pro-bezpechnist-ta-yakist-harchovih-produktiv.html (v redaktsiyi 30.12.2009)

Zakon Ukrayiny “Pro dytyache kharchuvannya” № 142-V vid 14 veresnya 2006

DSTU 4161:2003 “Systemy upravlinnya bezpechnistyu kharchovykh produktiv. Vymohy” (2003), Derzhstandart Ukrayiny, K., 22 s.

Veterynarno-sanitarna ekspertyza z osnovamy tekhnolohiyi i standartyzatsiyi produktiv tvarynnytstva, O. M. Yakubchak, V. I. Khomenko, S. D. Melʹnychuk ta in. (2005), TOV “Bioprom”, Kyyiv, 800 s.

NASSR: Analiz nebezpechnykh chynnykiv ta krytychni tochky kontrolyu u vyrobnytstvi kharchovykh produktiv i prodovolʹchoyi syrovyny : navchalʹno-metodychnyy posibnyk (2005), DP “UkrNDNTS”, K., 70 s.

Oshchypok, I. M. Bahriy, L. M. Krynsʹka, N. V. and Yaroshevych, V. I. (2014), Zabezpechennya yakosti i konkurentospromozhnosti produktsiyi mʺyasopererobnykh pidpryyemstv, Nauk. visnyk LNUVM ta BT im. S.Z. Hzhytsʹkoho, Lʹviv, t. 16, №2 (59), CH. 4, s. 143-148.

Oshchypok, I. M. (2014), Zastosuvannya biolohichno aktyvnykh dobavok dlya pryhotuvannya kharchovykh produktiv i strav, Visnyk Lʹvivsʹkoyi komertsiynoyi akademiyi, Vydavnytstvo LKA, Lʹviv, Vyp. 14, s. 144-148.

Oshchypok, I. M. Krynsʹka, N. V. and Nakonechnyy, V. V. (2012), Roslynni bilkovi preparaty dlya pryhotuvannya kovbasnykh vyrobiv, Naukovyy visnyk LNUVM ta BT im. S. Z. Hzhytsʹkoho, T. 14, № 2 (52), CH. 3, s. 266-271.

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр.

https://vet.in.ua/menu/articles.php?id_article=22.

https://uk.wikipedia.org/wiki.