ПРО СОЦІАЛЬНІ ОЦІНКИ ТА ТЕХНОЛОГІЮ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

PDF

Ключові слова

соціальна оцінка
наделементарна
елементарна
висока і гіпервисока соціальна оцінка
ринкова і розрахункова (позаринкова) соціальна оцінка
соціальний ефект
номінальна
реальна і гіперреальна соціальна оцінка

Як цитувати

Башнянин, Г. І., Городиський, Т. І., & Паласевич, М. Б. (2019). ПРО СОЦІАЛЬНІ ОЦІНКИ ТА ТЕХНОЛОГІЮ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ. Підприємництво і торгівля, (24), 59-64. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-08

Анотація

Розглянуто соціальні оцінки та технологію їх визначення. Визначено методи формування соціа-льних оцінок. Досліджено загальну характеристику соціальної аксіології як науки про соціальні оцінки та соці-альне оцінювання. Окреслено фактори формування та зміни соціальних оцінок. З’ясовано зв’язок з економічни-ми і соціальними оцінками. Описані квазіелементарна, елементарна, висока і гіпервисока технології формуван-ня соціальних оцінок. Проаналізовано характер зв’язку між економічними, соціальними і духовними оцінками. Здійснено оцінку точності різних типів соціальних оцінок. Зроблено висновок, що у системі суспільних оцінок соціальна оцінка посідає особливе проміжне місце: з одного боку, вона є вищою стосовно економічної оцінки, а, з іншого, – нижчою, але вже стосовно такої надвисокої оцінки, як духовна оцінка. Якщо елементарною оцін-кою вважати економічну оцінку, то соціальну оцінку можна визначити як вищу, а духовну – як надвисоку.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-08
PDF

Посилання

Башнянин Г. І. Економічні системи. Мето-дологічні проблеми метрологічного аналізу ефек-тивності капіталізації, лібералізації, соціалізації і дерегулювання / Г. І. Башнянин. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 830 с.

Башнянин Г. І. Економічні ринкові системи: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 404 с.

Башнянин Г. І. До питання негативної ефе-ктивності ринкової саморегуляції економічних систем / Г. І. Башнянин, Ю. І. Турянський, О. І. Дунас // Науковий вісник Національного лісотехні-чного університету України : збірник науково-технічних праць. – Вип. 23.7. – Львів : НЛТУ Укра-їни, 2013. – С. 120-124.

Вілан Ч. Гола економіка. Викриття нудної науки / Ч. Вілан. – Х. “Книжковий клуб “Клуб сі-мейного дозвілля”, 2018. – 320 с.

Економічні системи / [за ред. Г. І. Башня-нина]. – Т. 2. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – 496 с.

Елленберґ Д. Як ніколи не помилятися. Си-ла математичного мислення / Д. Елленберґ. – К. : Наш формат. – Х., 2017. – 408 с.

Каныгин Ю. Физическая экономия как аль-тернатива политэкономии. Энергия прогресса / Ю. Каныгин. – К. : Арий, 2016. – 276 с.

Марцин В. С. Інтелектуальна власність в економічному та соціальному розвитку суспільства : монографія / В. С. Марцин. – Львів : Апріорі, 2018. – 672 с.

Річ К. Людський фактор: Секрети тривало-го успіху видатних компаній / К. Річ. – К. : Книго-лав, 2017. – 336 с.

Сорос Д. Відкрите суспільство. Реформу-вання глобального капіталізму / Д. Сорос. – Х. : Фоліо, 2018. – 363 с.

Пікетті Т. Капітал у XXI столітті / Т. Пі-кетті. – К. : Наш Формат, 2016. – 696 с.

Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики / Р. Талер. – М. : Эксмо, 2017. – 368 с.

Bashnyanin, G. I. (2018), Econ metrologichnogo analizu eomichni sustemu. Metodologichni problemu metrologichnogo analizu efectuvnosti capitalizatsii, liberalizatsii, sotsializatsii I deregulyvanny, Liga-Pres, Lviv.

Bashnyanin, G. I. (2018), Echonomichni runcovi sustemu: metodologichni problem metrologichnogo analizu, Liga-Pres, Lviv.

Bashnyanin, G. I. (2013), Do pytannia negatyvnoi efektyvnosti rynkovoii samoreguiatsii ekonomichnyh system, Naykovyy visnyc Natsionalnogo lisotehnichnogo yniversytetu Ukrainy, Zbirnyk Naukovo-tekhnikhnyh prats, № 23.7, s. 120-124.

Bashnyanin, G. I. (2011), Ekonomikhni systemy, Vydavnytstvo LKA, 496 s.

Vilan, H. Gola economica. Vucrutty nudnoi naucu, «Knuzcovuy club «Klub simeynogo dozvilly», Kharciv.

Elenberg, D. (2017), Uyk nicolu ne pomulytusy. Sula matematuchnogo muslenny, Nash format, Kyiv.

Kanugin, Y. (2016), Fizichescay economiy cac alyternativa politeconomii. Enerdiy prpgresa, Ariy, Kyiv.

Martsun, V. S. (2018), Intelectualna vlasnisty v economichnomu ta sotsialnomu rozvutcu suspilstva, Apriori, Lviv.

Rich, K. (2017), Lydskuy factor: Secretu truvalogo uspihu vudatnuh companiy, Knugolav, Kyiv.

Soros, D. (2018), Vidcrute suspilstvo. Reformuvanny globalynogo capitalizmu, Folio, Harkiv.

Picetti, T. (2016), Kapital XXI stolitti, Nash format, Kyiv.

Taler, R. (2017), Novay povedenchescay economica. Pochemu lydi narushayt pravila tradichionnoy economici, Ecsmo, Moscow.