СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

PDF

Ключові слова

Смарт Сіті
інформаційне суспільство
вища освіта
компетентнісний підхід
професійно-фахові компетенції
інноваційна модель фахівця
теоретична та практична підготовка

Як цитувати

Батьковець, Н. О., & Марусяк, Л. О. (2019). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. Підприємництво і торгівля, (24), 85-89. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-12

Анотація

В статті розглянуто стан та перспективи розвитку інформаційного суспільства в контексті інноваційно-технологічних проектів розбудови Смарт Сіті. Досліджено основні тенденції та пріоритетні ролі впливу освіти на формування “розумного міста”. Визначено основні бар’єри в процесі надання освітніх послуг та розвитку інформаційного суспільства. Виокремлені основні принципи констатації існування інформаційно-го суспільства та пріоритети для його формування відповідно до Женевського Плану Дій. Розглянуто пробле-ми підготовки фахівців майбутнього та наведено основні затребувані професії, які будуть мати актуаль-ність, запропоновано основні принципи правового регулювання. Доведено, що розвиток інформаційного суспіль-ства неможливий без постійного оновлення інформаційного законодавства, а також адаптації його до нових соціально-економічних, політико-правових та інформаційних реалій.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-12
PDF

Посилання

Бобровський О. “Розумні міста” та «розумні суспільства”: колізії становлення в інформаційно-комунікативному просторі (“Smart Cities” and “Smart Societies”: Formation Collisions in Informational and Communicational Dimension) / Бобровський О. // Наукові записки Національного університету “Ост-розька академія”. – 2015. – Вип. 16. – С. 138-141. – (Серія “Філософія”).

Галузі майбутнього: “розумні” міста та бу- динки / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Mind.ua https://mind.ua/publications/20188390-galuzi-majbutnogo-rozumni-mista-ta-budinki.

Дзьобань О. П. Інформаційна безпека у про-блемному полі соціокультурної реальності [Текст] : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2010. – 260 с.

Иванык А. Что нужно сделать Украине для создания умных городов / А. Иванык [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://delo.ua/tech/tehnologii-umnogo-gorodabuduschee-ili-nastojaschee-325883/?supdated_new=1497274174.

Кунанець Н. Е. Особливості формування цілей соціальних та соціокомунікаційних складових у проектах “розумних міст” / Кунанець Н. Е., Небес-ний Р. М., Мацюк О. В.; Lviv Polytechnic National University Institutional Repository [Електронний ре-сурс]. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua. – С. 257-274.

Колодко А. І. Мистецтво в міждисциплінарних дослідженнях. Основні концепції інформа-ційного суспільства: зарубіжний та український досвід / А. І. Колодко // Вісник ХДАДМ. - 2015. – № 5. – С. 101-107.

Ліпкан В. А. Систематизація інформаційного законодавства України [Текст]: монографія / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 304 с.

Матеріали Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства (Женева 2003 – Туніс 2005). Підсумкові документи. – К. : Міністерство транспорту та зв’язку України, державний департамент з питань зв’язку та інформатизації, 2006. – 87 с.

Мизрахи М. В. “Умный город”: эволюция концепта. Инициативы городских сообществ в развитии города / Мизрахи М. В. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sn-philcultpolsoc.crimea.edu/arhiv/2013/uch_24_3filosof/027_mizr.pdf.

Мужанова Т. М. “Розумне місто” як інноваційна модель управління / Мужанова Т. М.; Дер-жавний університет телекомунікацій : збірник наукових праць “Економіка. Менеджмент. Бізнес”. – 2017. – № 2 (20). - С. 116-122.

Майбутнє міст [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smartcity.lviv.ua/.

Соколовська О. О. Smart City: використання інформаційно-комунікативних технологій у місцевому самоврядуванні / Соколовська О. О. // Аспекти публічного управління. – 2014. – №11/12. – С. 77-85.

Юрґен Мойзес Хто Будує Місто Завтрашньо-го Дня? / Юрґен Мойзес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/dos/ psu/20573444.html.

The smart city model [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.smartcities.eu/?cid=2&ver=4.

Martin W. J. The Global Information Society // Aldershot: Aslib Gower: Brookfield, Vt. USA: Gower, 1995. – P. 5.

Bobrovskyy O. (2015), “Rozumni mista” ta “rozumni suspilstva”: koliziyi stanovlennya v informatsiyno–komunikatyvnomu prostori (“Smart Cities” and “Smart Societies”: Formation Collisions in Informational and Communicational Dimension), Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiya”. Seriya “Filosofiya”, vyp. 16, s. 138-141.

Haluzi maybutnoho: “rozumni” mista ta budynky, available at: Mind.ua https://mind.ua/publications/20188390-galuzi-majbutnogo-rozumni-mista-ta-budinki.

Dzoban, O. P. (2010), Informatsiyna bezpeka u problemnomu poli sotsiokulturnoyi realnosti [Tekst] : monohrafiya, Maydan, KH., 260 s.

Yvanyk A. Chto nuzhno sdelat Ukrayne dlya soz-danyya umnykh horodov, available at: https://delo.ua/tech/tehnologii-umnogo-gorodabuduschee-ili-nastojaschee-325883/?supdated_new=1497274174.

Kunanets, N. E. Nebesnyy, R. M. and Matsyuk, O. V. Osoblyvosti formuvannya tsiley sotsialnykh ta sotsiokomunikatsiynykh skladovykh u proektakh “rozumnykh mist”, Lviv Polytechnic National University Institutional Repository , available at: http://ena.lp.edu.ua S. 257-274.

Kolodko, A. I. (2015), Mystetstvo v mizhdystsy-plinarnykh doslidzhennyakh. Osnovni kontseptsiyi in-formatsiynoho suspilstva: zarubizhnyy ta ukrayinskyy dosvid, Visnyk KHDADM, № 5, s. 101-107.

Lipkan, V. A. and Zaliznyak, V. A. (2012), Sys-tematyzatsiya informatsiynoho zakonodavstva Ukrayiny [Tekst]: monohrafiya, FOP O. S. Lipkan, K., 304 s.

Materialy Vsesvitnoho samitu z pytanʹ infor-matsiynoho suspilstva (Zheneva 2003 – Tunis 2005). Pidsumkovi dokumenty (2006), Ministerstvo transportu ta zvyazku Ukrayiny derzhavnyy departament z pytan zvyazku ta informatyzatsiyi, K., 87 s.

Myzrakhy, M. V. “Umnyy horod”: évolyutsyya kontsepta. Ynytsyatyvy horodskykh soobshchestv v razvytyy horoda, available at: http://sn-philcultpolsoc. crimea.edu/arhiv/2013/uch243filosof/027_mizr.pdf.

Muzhanova, T. M. (2017), “Rozumne misto” yak innovatsiyna model upravlinnya Derzhavnyy uni-versytet telekomunikatsiy : zbirnyk naukovykh prats “Ekonomika. Menedzhment. Biznes”, № 2 (20), s. 116-122.

Maybutnye mist, available at: http://smartcity.lviv.ua/.

Sokolovska, O. O. (2014), Smart City: vy-korystannya informatsiyno–komunikatyvnykh tekhnolo-hiy u mistsevomu samovryaduvanni, Aspekty publichno-ho upravlinnya, №11/12, s. 77-85.

Yurgen Moyzes Khto Buduye Misto Zavtrash-noho Dnya?, available at: http://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/dos/psu/20573444.html.

The smart city model, available at: http://www.smartcities.eu/?cid=2&ver=4.

Martin, W. J. (1995), The Global Information Society, Aldershot: Aslib Gower: Brookfield, Vt. USA: Gower, p. 5.