СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

PDF

Ключові слова

технологічна конкурентоспроможність економіки
інноваційна діяльність
державне регулювання

Як цитувати

Васильців, Т. Г., Панченко, В. А., & Зайченко, В. В. (2019). СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Підприємництво і торгівля, (24), 90-96. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-13

Анотація

Мета статті полягає у здійсненні аналізу сучасного стану і тенденцій розвитку інноваційної діяльності в контексті формування висновків відносно їх впливу на становлення передумов забезпечення тех-нологічної конкурентоспроможності економіки України. Досліджено показники чисельності та частки віт-чизняних інноваційно активних підприємств промисловості. Проведено аналіз обсягів, динаміки та структури інноваційної продукції. Подано характеристику обсягів та рівня фінансування наукової та науково-технічної діяльності в Україні. Показано місце України у Зведеному інноваційному індексі Європейського інноваційного табло. Надано характеристику показників кількості впроваджених нових технологічних процесів вітчизняних промислових підприємств. Досліджено стан забезпеченості вітчизняних інноваційно активних підприємств кадровим ресурсом. Показано розподіл працюючих на підприємствах України за типами інноваційної діяль-ності. Ідентифіковано недоліки та негативні тенденції інноваційно-технологічної діяльності як важливої передумови забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України. Обґрунтовано висновки відносно напрямів та ключових засобів державної політики активізації інноваційно-технологічної діяльності в Україні, орієнтовані на зміцнення технологічної конкурентоспроможності економіки України.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-13
PDF

Посилання

Давимука С. А. Креативний сектор економі-ки: досвід та напрями розбудови : монографія / Да-вимука С. А., Федулова Л. І. – Львів : ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”, 2017. – 528 с.

Васильців Т. Г. Формування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні / Васильців Т. Г. // Економічний часопис-XXI : Нау-ковий журнал. – К. : Ін-т суспільної трансформації, 2015. – № 3-4 (1). – С. 24-27.

Козловський І. В. Технологічна конкуренто-спроможність і її значення для економіки України / Козловський І. В. // Ефективна економіка [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://scholar.google.com.ua/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua.

Лісовська Л. С. Аналіз шляхів підвищення технологічної конкурентоспроможності України / Лісовська Л. С., Лущак Н. С. // Вісник Національно-го університету “Львівська політехніка”. – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 364–370.

Матюшенко І. Ю. Технологічна конкурен-тоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій / Матюшенко І. Ю. // Проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 108-120.

Мунтіян В. І. Конкурентоспроможність на-ціональної економіки як головний критерій економічної безпеки / Мунтіян В. І. // Механізм регулювання економіки. - 2009. – № 2. – С. 158-174.

Наукова та інноваційна діяльність України, 2017 рік : стат. збірник. – Київ : ДССУ, 2018. – 176 с.

Покришка Д. С. Структурні чинники забезпечення конкурентоспроможності економіки України / Покришка Д. С. // Стратегічні пріоритети. – 2006. – № 1. – С. 102-110.

Полунєєв Ю. В. Технологія економічного прориву: конкурентоспроможність країни та визначення стратегічних орієнтирів / Ю. В. Полунєєв // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 2. – С. 29-41.

Vasyltsiv T. Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine / Vasyltsiv T., Lupak R., Osadchuck Yu // Економічний часопис-XXI : Науковий журнал. – К. : Ін-т суспільної трансформації. – 2017. – № 167 (9-10). – С. 13-17.

Davymuka, S. A. and Fedulova, L. I. (2017), Kreatyvnyj sektor ekonomiky: dosvid ta napriamy rozbudovy : monohrafiia, DU “Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M. I. Dolishn'oho NAN Ukrainy”, L'viv, 528 s.

Vasyl'tsiv, T. H. (2015), Formuvannia seredovyscha ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva v Ukraini, Ekonomichnyj chasopys-XXI : Naukovyj zhurnal, In-t suspil'noi transformatsii, K., № 3-4 (1), s. 24-27.

Kozlovs'kyj, I. V. Tekhnolohichna konkuren-tospromozhnist' i ii znachennia dlia ekonomiky Ukrainy, Efektyvna ekonomika, available at : http://scholar.google.com.ua/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua.

Lisovs'ka, L. S. and Luschak, N. S. (2010), An-aliz shliakhiv pidvyschennia tekhnolohichnoi konkuren-tospromozhnosti Ukrainy, Visnyk Natsional'noho uni-versytetu “L'vivs'ka politekhnika”, № 683 : Problemy ekonomiky ta upravlinnia. S. 364–370.

Matiushenko, I. Yu. (2016), Tekhnolohichna konkurentospromozhnist' Ukrainy v umovakh novoi promyslovoi revoliutsii i rozvytku konverhentnykh tekhnolohij, Problemy ekonomiky, № 1, s. 108-120.

Muntiian, V. I. (2009), Konkurentospromo-zhnist' natsional'noi ekonomiky iak holovnyj kryterij ekonomichnoi bezpeky, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, № 2, s. 158-174.

Naukova ta innovatsijna diial'nist' Ukrainy, 2017 rik : stat. zbirnyk (2018), DSSU, Kyiv, 176 s.

Pokryshka, D. S. (2006), Strukturni chynnyky zabezpechennia konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrainy, Stratehichni priorytety, № 1, s. 102-110.

Polunieiev, Yu. V. (2008), Tekhnolohiia ekonomichnoho proryvu: konkurentospromozhnist' krainy ta vyznachennia stratehichnykh oriientyriv, Dem-ohrafiia ta sotsial'na ekonomika, № 2, s. 29-41.

Vasyltsiv T., Lupak R. and Osadchuck Yu (2017), Assessement of the level of penetration of im-port dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine, Ekonomichnyj chasopys-XXI : Nau-kovyj zhurnal, In-t suspil'noi transformatsii, K., № 167 (9-10), s. 13-17.