РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

Ключові слова

резерви
зовнішньоекономічна діяльність
ефективність
підприємство
аналіз

Як цитувати

Калайтан, Т. В., Шурпенкова, Р. К., & Сарахман, О. М. (2019). РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля, (24), 97-102. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-14

Анотація

Досліджено теоретичні та практичні підходи щодо виявлення резервів зростання ефективно-сті зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Обґрунтовано сутність, умови формування та складові організаційно-економічного механізму визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Досліджено два методологічні підходи щодо визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Один із них ґрунтується на розрахунку загального показника ефективності зовніш-ньоекономічної діяльності підприємства – прибутковості зовнішньоторговельних операцій. Інший – полягає в обчисленні ефективності окремих укладених зовнішньоторговельних угод. Аргументовано вибір методичних підходів щодо аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств і розроблено методику проведення такого аналізу, яка ґрунтується на застосуванні певних економіко-статистичних та економіко-математичних ме-тодів. Визначено систему оціночних показників та критерії ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств шляхом розрахунку показників економічної ефективності та показників ефекту. Накреслено ос-новні напрями пошуку резервів: ресурсний, технологічний, організаційний.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-14
PDF

Посилання

Анализ и обоснование хозяйственных ре-шений [Текст] / [Б. И. Майданчик, М. Г. Карпунин, Я. Г. Люминецкий и др.]. – M. : Финансы и стати-стика, 1991. – 133 c.

Анализ эффективности хозяйственной дея-тельности промышленных объединений и предпри-ятий [Текст] : справочник / [Л. Л. Ермолович, В. В. Ермолович и др.]. – Mн. : Вишэйшая школа, 1988. – 496 c.

Донец Ю. Ю. Эффективность использова-ния производственного потенциала / Донец Ю. Ю. – К. : Знание, 1998. – 123 с.

Воробйов Є. М. Економіка. Довідник ста-ршокласника та абітурієнта / Воробйов Є. М. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 400 с.

Гребельник О. П. Основи зовнішньоеконо-мічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник. – [3-тє вид., перероб. та доп.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 432 с.

Бакуменко В. Д. Методологія системних досліджень в державному управлінні : навч. посіб-ник / Бакуменко В. Д., Кравченко С. О. – К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 116 с.

Зовнішньоекономічна діяльність підпри-ємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/53/3850.html.

Зовнішньоекономічна діяльність підпри-ємств : навчальний посібник / [Козак Ю. Г., Логві-нова Н. С. та ін.; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логві-нової, М. А. Зайця]. – [4-тє вид., перероб. та доп.]. – К. : Освіта України, 2012. – 272 с.

Шурпенкова Р. К. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник / Р. К. Шурпе-нкова, І. І. Демко. – К. : УБС НБУ, 2011. – 287 с.

Цебекова Е. П. Анализ внешнеэко-номической деятельности предприятия / Е. П. Це-бекова // Финансы, Экономика, Стратегия. – 2011. - № 11. – С. 24-32.

Analyz y obosnovanye khoziajstvennykh reshenyj [Tekst], B. Y. Majdanchyk, M. H. Karpunyn, Ya. H. Liumynetskyj y dr. (1991), Fynansy y statystyka, M., 133 s.

Analyz efektyvnosty khoziajstvennoj deiatel'-nosty promyshlennykh ob'edynenyj y predpryiatyj [Tekst]: spravochnyk, L. L. Ermolovych, V. V. Ermo-lovych y dr. (1988), Vyshejshaia shkola, Mn., 496 s.

Donets, Yu. Yu. (1998), Effektyvnost' yspol'-zovanyia proyzvodstvennoho potentsyala, Znanye, K., 123 s.

Vorobjov, Ye. M. (2005), Ekonomika. Dovidnyk starshoklasnyka ta abituriienta, TORSINH PLYuS, Kh., 400 s.

Hrebel'nyk, O. P. (2011), Osnovy zovnishn'-oekonomichnoi diial'nosti: pidruchnyk, 3 nd ed, Tsentr navchal'noi literatury, K., 432 s.

Bakumenko, V. D. and Kravchenko, S. O. (2011), Metodolohiia systemnykh doslidzhen' v derzhavnomu upravlinni: navchal'nyj posibnyk, VPTs AMU, K., 116 s.

Zovnishn'oekonomichna diial'nist' pidpryiemstv, available at: http://library.if.ua/book/53/3850.html.

Zovnishn'oekonomichna diial'nist' pidpryiemstv: navchal'nyj posibnyk, Kozak Yu. H., Lohvinova N. S. ta in. (2012), 4 nd ed, Osvita Ukrainy, K., 272 s.

Shurpenkova, R. K. and Demko, I. I. (2011), Orhanizatsiia i metodyka ekonomichnoho analizu: navch. posibnyk, UBS NBU, K., 287 s.

Tsebekova, E. P. (2011), Analyz vneshne-ekonomycheskoj deiatel'nosty predpryiatyia, Fynansy, Ekonomyka, Stratehyia, № 11, s. 24-32.