ВИКОРИСТАННЯ УНІФІКОВАНОЇ МОВИ ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮ-ВАННЯ UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДТРИМКИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

PDF

Ключові слова

інформаційна система (ІС)
інформаційні технології (ІТ)
проектування
прикладні задачі
уніфікована мова візуального моделювання UML

Як цитувати

Гудзовата, О. О., Костирко, В. І., & Артищук, І. В. (2019). ВИКОРИСТАННЯ УНІФІКОВАНОЇ МОВИ ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮ-ВАННЯ UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДТРИМКИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Підприємництво і торгівля, (24), 108-114. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-16

Анотація

У статті розглянуто сучасні засоби проектування інформаційних систем (ІС) і моделювання прикладних задач, зокрема уніфіковану мову візуального моделювання UML. У дослідженні викладено основні характеристики UML як інструменту розробки інформаційних систем і їх структурних елементів, а також реалізований приклад використання UML для моделювання задач. Встановлено, що більшість CASE-засобів (програм автоматизації процесу аналізу і проектування) мають підтримку UML. Моделі, розроблені в UML, дозволяють значно спростити процес кодування і пришвидшити реалізацію самої системи. Уніфікована мова візуального моделювання UML використовується в багатьох успішних проектах інформатизації. Пода-льші дослідження будуть спрямовані на розроблені засобами UML моделі, що дозволяє значно спростити про-цес кодування і пришвидшити реалізацію самої ІС.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-16
PDF

Посилання

Горбенко А. О. Информационные системы в экономике / А. О. Горбенко. – М. : БИНОМ. Лабора-тория знаний, 2010. – 292 с.

Гудзовата О. О. Методології структурного проектування та моделювання інформаційних систем / О. О. Гудзовата, С. Р. Майнош // Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перс-пективи розвитку : збірник наукових праць з актуаль-них проблем економічних наук : у 2-х частинах. / Наукова організація “Перспектива”. – Дніпропет-ровськ : Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – Ч. 1. – С. 98-110.

Дубейковский В. И. Практика функциональ-ного моделирования с AllFusion Process Modeler 4.1. / В. И. Дубейковский. – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2004. – 464 с.

Жирякова І. А. Використання CASE-систем при проектуванні інформаційних систем / І. А. Жиря-кова, Є. Ю. Філіпов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Tecnic/65951.doc.htm.

Информационные ресурсы и технологии в экономике / [под ред. А. Н. Романова, Б. Е. Одинцо-ва]. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 462 с.

Марченко А. В. Проектування інформацій-них систем / А. В. Марченко. – К., 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:de1c9452f2a161439391120eef364dd8ce4d8e5e/20160217112601/content-20160217112601.pdf.

Описание бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bsc-сonsulting.ru/services/business_consulting/business_processes_definition/.

Особливості проектування інформаційних систем. CASE-технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nung.edu.ua/osoblivostii-proektuvannya-iinformatsiiinikh-sistem.html.

Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info.

Шаховська Н. Б. Проектування інформацій-них систем : навч. пос. / Н. Б. Шаховська, В. В. Лит-вин. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 380 с.

Horbenko, A. O. (2010), Ynformatsyonnye systemy v ekonomyke, BYNOM. Laboratoryia znanyj, M., 292 s.

Hudzovata, O. O. and Majnosh, S. R. (2014), Metodolohii strukturnoho proektuvannia ta modeliuvannia informatsijnykh system, Transformatsijni protsesy natsional'noi ekonomiky: problemy ta perspektyvy rozvytku : zbirnyk naukovykh prats' z aktual'nykh problem ekonomichnykh nauk : u 2-kh chastynakh. / Naukova orhanizatsiia “Perspektyva”, Vydavnychyj dim “Hel'vetyka”, Dnipropetrovs'k. – Ch. 1. – S. 98-110.

Dubejkovskyj, V. Y. (2004), Praktyka funktsyonal'noho modelyrovanyia s AllFusion Process Modeler 4.1., DYALOH-MYFY, M., 464 s.

Zhyriakova, I. A. and Filipov, Ye. Yu. Vykorystannia CASE-system pry proektuvanni informatsijnykh system, available at: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Tecnic/65951.doc.htm.

Ynformatsyonnye resursy y tekhnolohyy v ekonomyke, pod red. A. N. Romanova, B. E. Odyntsova (2013), YNFRA-M, M., 462 s.

Marchenko, A. V. Proektuvannia informatsijnykh system. – K., 2016, available at: https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:de1c9452f2a161439391120eef364dd8ce4d8e5e/20160217112601/content20160217112601.pdf.

Opysanye byznes-protsessov, available at: http://www.bsc-sonsulting.ru/services/business_consulting/business_processes_definition/.

Osoblyvosti proektuvannia informatsijnykh system. CASE-tekhnolohii, available at: http://library.nung.edu.ua/osoblivostii-proektuvannya-iinformatsiiinikh-sistem.html.

Proektyrovanye ynformatsyonnykh system, available at: https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info.

Shakhovs'ka, N. B. and Lytvyn, V. V. (2011), Proektuvannia informatsijnykh system : navch. pos., Mahnoliia-2006, L'viv, 380 s.