ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

PDF

Ключові слова

ефективність
бізнес
умови ефективності
методологія оцінювання ефективності

Як цитувати

Миронова, М. І. (2019). ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ. Підприємництво і торгівля, (24), 115-119. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-17

Анотація

У статті проведений огляд основних методик оцінювання ефективності бізнесу. При аналізі літературних джерел встановлено, що відсутній єдиний підхід до оцінювання ефективності бізнесу та засто-совуються різноманітні методики, які запропоновані провідними спеціалістами і науковцями та можуть до-сить успішно адаптуватися до вимог й особливостей організації бізнесу в Україні. Ринкові умови ведення біз-несу вимагають застосування передових, інноваційних підходів до оцінювання ефективності бізнесу, проте зазначено, що на сьогодні в Україні відсутня загальноприйнята методологія такого оцінювання. Проведений автором аналіз методик оцінювання ефективності бізнесу показує, що на сьогодні відсутній стандартизова-ний і уніфікований підхід до аналізу й оцінювання показників ефективності бізнесу. За сучасних умов господа-рювання в Україні виникає нагальна потреба в удосконаленні та розробці теоретичних і методичних поло-жень, інструментарію та практичних рекомендацій щодо оцінювання економічних результатів діяльності бізнесу. Визначено перспективні напрями подальших наукових досліджень проблем оцінювання ефективності бізнесу.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-17
PDF

Посилання

Артамонов Б. В. Концептуальный подход к оценке эффективности бизнеса в условиях неста-бильности / Б. В. Артамонов // Научный вестник МГТУ ГА. – 2011. – № 167. – С. 12-16.

Богданович О. Г. Аналіз ефективності діяль-ності підприємства на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу / О. Г. Богданович // Ма-ркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 1. – С. 209-214.

Васильева Л. С. Анализ финансовой отчет-ности : учебник / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. – М. : КНОРУС, 2019. – 274 с.

Голубєва Т. С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства / Т. С. Голубєва, І. В. Колос // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5 (59). – С. 66-71.

Ислямова Э. Р. Методы определения стои-мости компании / Э. Р. Ислямова // Науковий вісник НГУ. – 2011. – № 1. – С. 112-120.

Каплан Р. Сбалансированная система пока-зателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Олимп-Бизнес, 2008. – 320 с.

Козерод Л. А. Методика оценки экономи-ческой эффективности бизнес-процессов предприя-тия / Л. А. Козерод // Вестник НГУ. – 2009. – Т. 9. – Вып. 1. – С. 83-90. - (Серия: Социально-эконо-мические науки).

Миронова М. І. До питання оцінки ефектив-ності функціонування національної економічної системи / М. І. Миронова // Вісник ЛТЕУ. Економі-чні науки. – 2016. – Вип. 51. – С. 130-133.

Сараев А. Л. Прогнозирование эффектив-ных характеристик затрат неоднородного производ-ства / А. Л. Сараев, Л. А. Сараев // Вестник Самар-ского государственного университета. – 2012. – № 4 (95). – С. 109-114.

Тюкавкин И. М. Методология оценки эф-фективности функционирования предприятия / И. М. Тюкавкин // Вестник Самарского государ-ственного университета. – 2015. – № 9/1 (131). – С. 204-208. – (Серия “Экономика и управление”).

Zidane Y. Defining project efficiency, ef-fectiveness and efficacy / Y. Zidane, N. Olsson // International Journal of Managing Projects in Busi-ness. – 2017. – Vol. 10. – Issue 3. – pp. 621-641. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://doi.org/10.1108/IJMPB-10-2016-0085.

Artamonov, B. V. (2011), Kontseptualnyi pod-khod k otsenke effektivnosti biznesa, Nauchnyi vestnik MGUTU GA, 167, pp. 12-16.

Bohdanovych, O. H. (2015), Analiz efektyv-nosti diialnosti pidpryiemstva na zasadah uzhodzhennia interesiv hrup ekonomichnoho vplyvu, Marketynh i menedzhment innovatsij, 1, pp. 209-214.

Vasiljeva, L. S. and Petrovskaia, M. V. (2019), Analiz finansovoi otchetnosti, Moskow, Knorus, 274 p.

Holubieva, T. S. (2011), Metodolohichni pidkho-dy do otsinky efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva, Ak-tualni problemy ekonomiky, 5 (59), pp. 66-71.

Isliamova, E. R. (2011), Metody opredeleniia stoimosti kompanii, Naukovyi visnyk NGU, 1, pp. 112-120.

Kaplan, R. and Norton, D. (2008), Sbalansirovannaia sistema pokazatelei. Ot strategii k deistviiu, 2nd ed., Moskow, Olimp-Biznes, 320 p.

Kozerod, L. A. (2009), Metodika otsenki ekonomicheskoi effektivnosti biznes-protsessov predpriiatiia, Vestnik NGU. Sotsialno-ekonomicheskiie nauki, vol. 9, issue 1, pp. 83-90.

Myronova, M. I. (2016), Do pytannia otsinky efektyvnosti funktsionuvannia natsionalnoii ekonomich-noii systemy, Visnyk LTEU. Ekonomichni nauky, 51, pp. 130-133.

Saraiev, A. L. and Saraiev, L. A. (2012), Prohnozirovaniie effektivhykh kharakteristik zatrat neodnorodnoho proizvodstva, Vestnik Samarskoho hosudarstvennoho universiteta, 4 (95), pp. 109-114.

Tiukavkin, I. M. (2015), Metodolohiia otsenki effektivnosti funktsionirovaniia predriiatiia, Vestnik Samarskoho hosudarstvennoho universiteta. Ekonomika i upravleniie, 9/1 (131), pp. 204-208.

Youcef J.-T. Zidane and Nils O. E. Olsson (2017), Defining Project Efficiency, Effectiveness and Efficacy, International Journal of Managing Pro-jects in Business, vol. 10, issue: 3, pp. 621-641, avail-able at: https://doi.org/10.1108/IJMPB-10-2016-0085 (Accessed Mar 6, 2019).