СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТОВАРОЗНАВЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

PDF

Ключові слова

компетентнісний підхід
контекстні форми навчання
професійні компетентності
структура та рівні професійних компетентностей
фахівці товарознавчо-експертно-комерційного профілю

Як цитувати

Ніколайчук, Л. Г., Галик, І. С., & Семак, Б. Д. (2019). СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТОВАРОЗНАВЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Підприємництво і торгівля, (24), 120-126. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-18

Анотація

Як свідчить аналіз літературних джерел [1-5], в останнє десятиріччя у системі освіти еко-номічно розвинутих країн світу чітко намітилася тенденція широкого використання компетентнісного підхо-ду та контекстних форм навчання для підвищення якості освіти, особливо це стосується вищої професійної освіти. В даній роботі узагальнено вітчизняний та європейський досвід використання компетентнісного під-ходу та контекстних форм навчання у навчальному процесі торговельно-економічних університетів при підготовці фахівців товарознавчо-комерційного профілю. Існує потреба доповнити новими компетентностя-ми існуючий нині освітній стандарт спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” для бакалаврів та магістрів, де перелік професійних функціональних компетентностей для фахівців сфери торгівлі надто обмежений. Обгрунтована необхідність поглиблення товарознавчих досліджень в університе-тах сфери торгівлі з метою розширення переліку професійних компетентностей і створення на їх основі нової редакції освітнього стандарту спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-18
PDF

Посилання

Компетентнісний підхід в освіті: світовий досвід / [Антонюк Л. Л., Василькова Н. В., Ільниць-кий Д. О. та ін.]. – К. : КНЕУ, 2016. – 62 с.

Овчарук О. В. Особливості застосування компетентнісного підходу: досвід України та країн Європи / О. В. Овчарук // Інформаційні технології в освіті. – 2009. – №4. – С. 218-225.

Луговий В. І. Європейська концепція ком-петентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. - №2. – С. 13-26.

Степко М. С. Запровадження компетент-нісного підходу у підготовці фахівців з вищою освітою України / М. С. Степко. – К. : Міжнар. Б.Ф. “Україна 3000”, 2009. – С. 130-137.

Трішкіна Н. І. Сучасні підходи до фор-мування професійних компетентностей фахівців торговельно-економічного профілю / Н. І. Трішкіна // Вісник Дніпропетровського університету ім. Аль-фреда Нобеля. Сер. Педагогіка і психологія: Педа-гогічні науки. – 2015. – №1(9). – С. 193-199.

Панфілов Ю. Компетентнісний підхід в освіті: досвід, проблеми, перспективи / Ю. Панфілов, Б. Фурманець // Теорія і практика управ-ління соціальними системами: філософія, педа-гогіка, соціологія. – 2017. – №3. – С. 55-67.

Філоненко М. М. Методика викладання у вищій медичній школі на засадах компетентнісного підходу: методичні рекомендації / М. М. Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 88 с.

http//dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53.

Лунячек В. Е. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі / В. Е. Лунячек // Публічне управління: теорія і прак-тика. – 2013. – №1(13). – С. 155-162.

Клімова А. М. Формування управління ком-петентності майбутніх фахівців з товарознавства в

системі професійної освіти / А. М. Клімова // Про-фесійна освіта: теоретичні та прикладні аспекти формування компетентності майбутніх фахівців: колективна монографія / І. І. Доброскок та ін., керівник авторського колективу І. І. Доброскок. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2016. – Ч. 1. – С. 327-357.

Чорна Т. М. Сучасні підходи до підготовки товарознавців-експертів у вищих навчальних закла-дах / Т. М. Чорна, Н. Л. Авраменко, І. С. Сагайдак // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 83, т. 1. – С. 187-193.

Борисенко О. С. Тенденції розвитку товаро-знавства в сучасних умовах / О. С. Борисенко, Ю. В. Фісун // Економіка і суспільство. Електронне фахове видання Мукачівського державного універ-ситету. – 2017. – Вип. 13. – С. 381-387.

Мороз С. Е. Моделювання процесу підготов-ки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг / С. Е. Мороз // Вісник Житомирського університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 4(70). – С. 124-129.

Галик І. С. Використання компетентнісного підходу при контекстному навчанні товарознавців у закладах вищої освіти – основний резерв підвищен-ня якості підготовки / І. С. Галик, Л. Г. Ніколайчук, Б. Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2018. – Вип. 20. – С. 88-93 (Технічні науки).

Гущак О. М. Використання компетентнісно-го підходу для вдосконалення фахівців торговельно-економічного профілю у закладах вищої освіти України / О. М. Гущак, Б. Д. Семак, І. С. Галик // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівського торго-вельно-економічного університету, 2018. – Вип. 22. – С. 151-156.

Ніколайчук Л. Г. Використання компетент-нісного підходу для вдосконалення у закладах вищої освіти підготовки фахівців товарознавчого профілю для торгівлі та легкої промисловості України / Л. Г. Ніколайчук, І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університе-ту. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. – С. 96-105 (Технічні науки).

Захарченко В. М. Національна рамка кваліфікацій та освітні програми кваліфікації. Київ. 20-21 жовтня 2015 р.

Kompetentnii pidkhid v osviti: svitovyi dosvid (2016), Antoniuk L. L., Vasylkova N. V., Ilnytskyi D. O. ta in., KNEU, K., 62 s.

Ovcharuk, O. V. (2009), Osoblyvosti zastosu-vannia kompetentnisnoho pidkhodu: dosvid Ukrainy ta krain Yevropy, Informatsiini tekhnolohii v osviti, №4, s. 218-225.

Luhovyi, V. I. (2009), Yevropeiska kontseptsi-ia kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli ta problemy yii realizatsii v Ukraini, Pedahohika i psykholohiia, №2, s. 13-26.

Stepko, M. S. (2009), Zaprovadzhennia kompe-tentnisnoho pidkhodu u pidhotovtsi fakhivtsiv z vyshchoi osvitoiu Ukrainy, Mizhnar. B.F. “Ukraina 3000”, K., s. 130-137.

Trishkina, N. I. (2015), Suchasni pidkhody do formuvannia profesiinykh kompetentnostei fakhivtsiv torhovelno-ekonomichnoho profiliu, Visnyk Dniprope-trovskoho universytetu im. Alfreda Nobelia. Ser. Peda-hohika i psykholohiia: Pedahohichni nauky, №1(9), s. 193-199.

Panfilov, Yu. and Furmanets B. (2017), Kom-petentnisnyi pidkhid v osviti: dosvid, problemy, per-spektyvi, Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, pedahohika, sotsiolohiia, №3, s. 55-67.

Filonenko, M. M. (2016), Metodyka vykladan-nia u vyshchii medychnii shkoli na zasadakh kompe-tentnisnoho pidkhodu: metodychni rekomendatsii, Tsentr uchbovoi literatury, K., 88 s.

http//dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53.

Luniachek, V. E. (2013), Kompetentnisnyi pidkhid yak metodolohiia profesiinoi pidhotovky u vyshchii shkoli, Publichne upravlinnia: teoriia i prak-tyka, №1(13), s. 155-162.

Klimova, A. M. (2016), Formuvannia up-ravlinnia kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z

tovaroznavstva v systemi profesiinoi osvity, Profesiina osvita: teoretychni ta prykladni aspekty formuvannia kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv: kolektyvna infor-matsiia / I. I. Dobroskok ta in., kerivnyk avtorskoho kolektyvu I. I. Dobroskok, FOP Dombrovska Ya.M., Pereiaslav-Khmelnytskyi, chast. 1, s. 327-357.

Chorna, T. M. Avramenko, N. L. and Sahaidak, I. S. (2018), Suchasni pidkhody do pidhotovky tovaroz-navtsiv-ekspertiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh, Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky. Vypusk 83, tom 1, s. 187-193.

Borysenko, O. S. and Fisun, Yu.V. (2017), Ten-dentsii rozvytku tovaroznavstva v suchasnykh umovakh, Ekonomika i suspilstvo. Elektronne fakhove vydannia Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Vypusk 13, s. 381-387.

Moroz, S. E. (2013), Modeliuvannia protsesu pidhotovky maibutnikh tovaroznavtsiv-ekspertiv do profesiinoi diialnosti na rynku mytnykh posluh, Visnyk Zhytomyrskoho universytetu. Pedahohichni nauky, Vypusk 4(70), 2013, s. 124-129.

Halyk, I. S. Nikolaichuk, L. H. and Semak, B. D. (2018), Vykorystannia kompetentnisnoho pidkhodu pry kontekstnomu navchanni tovaroznavtsiv u zakladakh vyshchoi osvity – osnovnyi rezerv pidvyshchennia yakos-ti pidhotovky, Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, Vyp. 20, s. 88-93 (Tekhnichni nauky).

Hushchak, O. M. Semak, B. D. and Halyk, I. S. (2018), Vykorystannia kompetentnisnoho pidkhodu dlia vdoskonalennia fakhivtsiv torhovelno-ekonomichnoho profiliu u zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy, Pidpry-iemnytstvo i torhivlia: zbirnyk naukovykh prats, Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, Lviv, Vyp. 22, s. 151-156.

Nikolaichuk, L. H. Halyk, I. S. and Semak, B. D. (2018), Vykorystannia kompetentnisnoho pidkhodu dlia vdoskonalennia u zakladakh vyshchoi osvity pidhotovky fakhivtsiv tovaroznavchoho profiliu dlia torhivli ta lehkoi promyslovosti Ukrainy, Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, Lviv, Vypusk 21, s. 96-105 (Tekhnichni nauky).

Zakharchenko, V. M. Natsionalna ramka kvalif-ikatsii ta osvitni prohramy kvalifikatsii. Kyiv. 20-21 zhovtnia 2015 r.