НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

PDF

Ключові слова

інжиніринг
фінансовий інжиніринг
інструменти фінансового інжинірингу

Як цитувати

Середа, С. А., Виклюк, М. І., & Іваночко, О. В. (2019). НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Підприємництво і торгівля, (24), 132-136. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-20

Анотація

У статті розглянуто основоположні теорії виникнення фінансової інженерії. Представлено рі-зностороннє наукове бачення до змісту та природи дефініції “фінансовий інжиніринг”. Доведено, що фінансо-вий інжиніринг сьогодні є одним із найбільш поширених у світовій практиці інноваційних форм ведення бізнесу. Представлено базові засади, що визначають необхідність використання фінансового інжинірингу на підпри-ємстві. Визначено основні галузі, які є найбільшими реципієнтами даного наукового напряму, а саме: банківсь-ка система, фондовий ринок, ринок строкових деривативів та корпоративні фінанси. Окреслено механізм дії фінансового інжинірингу в кожній із зазначених сфер. Запропоновано етапи управління інформацією у системі забезпечення фінансового інжинірингу підприємства. Встановлено, що фінансовий інжиніринг вніс суттєві корективи у фінансову діяльність таких фінансових посередників, як банки, інвестиційні компанії, більше того, він сприяв створенню таких їх нових видів, як пенсійні, взаємні інвестиційні та хеджові фонди.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-20
PDF

Посилання

Абакуменко О. В. Сутність та механізм фінансового інжинірингу / О. В. Абакуменко // Актуа-льні проблеми економіки. – 2007. – № 1 (67). – С. 125-130.

Альтшулер И. Инженерный консалтинг как методология создания “умного производства” [Текст] / И. Альтшулер // Умное производство. – 2011. – №16. – С. 25-33.

Ефремов В. А. Проектирование системы финансового инжиниринга долговых инструментов / В. А. Ефремов, А. Н. Козлов, Е. А. Кузьмина // Современные техника и технологии. – 2008. – № 10. – С. 364-365.

Капелинский Ю. И. Теоретические аспекты финансового инжиниринга с использованием ценных бумаг / Ю. И. Капелинский // Банковские услуги. – 1998. – № 3. – С. 10-14.

Колб Р. У. Финансовые деривативы : учебн. / Р. У. Колб; [пер. с англ.]. – М. : Филинъ, 1997. – 360 с.

Кондратюк А. А. Розвиток міжнародного інжинірингу: світові тенденції та вітчизняні реалії / А. А. Кондратюк, І. М. Манаєнко // Збірник наукових праць молодих учених ФММ НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. – 2017. – №11.

Кузьмін О. Є. Концептуальні положення ви-значення сутності інжинірингових підприємств [Текст] / О. Є. Кузьмін, Н. А. Городиська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Менеджмент та підприємництво в Укра-їні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – №722. – С. 131-135.

Сохацька О. М. Фінансовий інжиніринг : навчальний посібник / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.

Тимошин Д. Настоящее и будущее финансового инжиниринга / Д. Тимошин // Финансист. – 1999. – № 8. – С. 38-42.

Финнерти Дж. И. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Дж. И. Финнерти, Ч. Ф. Ли; [пер. с англ.]. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 686 с.

Abakumenko, O. V. (2007), Sutnist'ta mekhanizm finansovoho inzhynirynhu, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1(67), pp. 125-130.

Al'tshuler Y. (2011), Ynzhenernyj konsaltynh kak metodolohyia sozdanyia “umnoho proyzvodstva” [Tekst], Umnoe proyzvodstvo, №16, s. 25-33.

Efremov, V. A., Kozlov, A. N. and Kuz'mina, E. A. (2008), Proektirovanie sistemy finansovogo inzhiniringa dolgovyh instrumentov, Sovremennye tehnika i tehnologii, vol. 10, pp. 364-365.

Kapelinskij, Ju. I. (1998), Teoreticheskie aspekty finansovogo inzhiniringa s ispol'zovaniem cennyh bumag, Bankovskie uslugi, vol. 3, pp.10-14.

Kolb, R. U. (1997), Finansovye derivativy, Filin, Moskva.

Kondratiuk, A. A. and Manaienko, I. M. (2017), Rozvytok mizhnarodnoho inzhynirynhu: svitovi tendentsii ta vitchyzniani realii, Zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh FMM NTUU “KPI im. Ihoria Sikorskoho”, №11.

Kuz'min, O. Ye. and Horodys'ka, N. A. (2012), Kontseptual'ni polozhennia vyznachennia sutnosti inzhynirynhovykh pidpryiemstv [Tekst], Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Seriia: “Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku”, Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, L'viv, №722, s. 131-135.

Sokhats'ka, O. M. Havryliuk-Yensen, LV. and Olejko, V. M. (2011), Finansovyj inzhynirynh, Kondor, Kyiv.

Timoshin, D. A. (1999), Nastojashhee i budushhee finansovogo inzhiniringa, Finansist, vol. 8, pp. 38-42.

Finnerti, Dzh. I. and Li, Ch. F. (2000), Finansy korporacij: teorija, metody i praktika, INFRA, Moskva.