АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОХОДНО-ПРИБУТКОВИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

PDF

Ключові слова

оподаткування
доходно-прибуткові податки
податок та збір на доходи фізичних осіб
податок на прибуток підприємств
єдиний податок
державний бюджет
місцеві бюджети
фіскально-регулюючі засади

Як цитувати

Чуй, І. Р., Власюк, Н. І., & Журбич, К. М. (2019). АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОХОДНО-ПРИБУТКОВИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. Підприємництво і торгівля, (24), 137-145. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-21

Анотація

У статті характеризуються фіскально-регулюючі аспекти справляння доходно-прибуткових податків в Україні, проводиться аналіз наповнення державного та місцевих бюджетів за рахунок податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств та єдиного податку, а також визначаються основні показники, що характеризують рівень ефективності оподаткування доходів та прибутку в Україні. З метою вдосконалення механізму справляння доходно-прибуткових податків в Україні проаналізовано досвід справлян-ня податків на доходи, прибуток на приріст капіталу в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD). На основі проведених розрахунків визначаються основні пропозиції та рекомендації щодо пошуку шляхів зміцнення фіскально-регулюючих засад доходно-прибуткового оподаткування, які дадуть змогу в майбутньому вивести податкову систему на якісно новий рівень.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-21
PDF

Посилання

Чуй І. Р. Прямі і непрямі податки у податкових системах розвинутих країн / І. Р. Чуй // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2010. – Вип. 44. – С. 305-314.

Турянський Ю. І. Історичний досвід становлення системи прямого оподаткування в європейсь-ких країнах / Ю. І. Турянський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. – С. 282-288.

Бюджет України 2017 : Статистичний збірник. – К. : Міністерство фінансів України, 2018. – 308 с.

Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу : https://www.treasury.gov.ua/ua.

Revenue Statistics 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-2018/tax-revenue-of-main-headings-as-of-total-tax-revenue-2016_rev_stats-2018-table28-en#page1.

Чуй І. Р. Фіскальна ефективність податкових систем розвинених країн / І. Р. Чуй // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 1. – С. 106-110.

Податки в Україні vs країни ЄС: де платять більше? [Електронний ресурс]. – Джерело доступу : http://cost.ua/news/714-podatky-v-ukrayini-vs-krayiny-eu-de-platyat-bilshe?fbclid=IwAR20x6BBel_x_-kv8P-UzFnh41x2apPeGQ_DvS50f-yoczh4ogoRIVaUiMA.

Кміть В. М. Зарубіжний досвід податкового стимулювання підприємництва / В. М. Кміть, Ю. І. Жук, О. А. Чеботарь // Східна Європа: економі-ка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. -Дніпро. – Вип. 3 (08). – 2017. – С. 265-269.

Голобородько Т. В. Облік та оподаткування суб’єктів малого бізнесу у зарубіжних країнах в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / Т. В. Голобородько // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 12 (2). – С. 149-154 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_12%282%29__29.

Соколовська А. М. Податкова політика в Ук-раїні в контексті тенденцій реформування оподатку-вання в країнах ЄС / А. М. Соколовська, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 94-115.

Chuy, I. R. (2010), Pryami i nepryami podatky u podatkovyh systemah rozvynenyh krain, Visnyk L’vivskogo universytetu, vol. 44, pp. 305-314.

Turiansky Yu. I. (2014), Istorychny dosvid stanovlennya systemy pryamoho opodatkuvannya v yevropeyskyh krainah, Naukovy visnyk NLTU Ukrainy, vol. 24.10, pp. 282-288.

Budget Ukrainy 2017: Statystychny zbirnyk. (2018), Ministerstvo Finisiv Ukrainy, Kyiv.

Ofitsiyny veb-sayt Derzhavnoi kaznacheys'koi sluzhby Ukrainy, available at : https://www.treasury.gov.ua/ua.

Revenue Statistics 2018, [Online], available at : https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-2018/tax-revenue-of-main-headings-as-of-total-tax-revenue-2016_rev_stats-2018-table28-en#page1.

Chuy, I. R. (2015), Fiskalna efektyvnist podatkovyh system rozvynenyh krain, Sicialno-econo-michni problem sychasnogo periodu, vol. 1, pp. 106-110.

Podatky v Ukraini vs krainy YeS : de platyat’ bil’she? [Online], available at : http://cost.ua/news/714-podatky-v-ukrayini-vs-krayiny-eu-de-platyat-bilshe?fbclid=IwAR20x6BBel_x_-kv8P-UzFnh41x2apPeGQ_DvS50f-yoczh4ogoRIVaUiMA.

Kmit’, V. M. and Zhuk, Yu. I. and Chebotar’, O. A. (2017), Zarubizhny dosvid podatkovogo stymuluvannya pidpruyemnyctva, Shidna Yevropa: economika, biznes ta upravlinnya, Elektronne naukove fahove vydannya, vol 3 (08), pp. 265-269.

Holoborod’ko, T. V. (2016), Oblik ta opodatku-vannya sub’yektiv maloho biznesu u zarubizhnuh krainah v umovah zastosuvannya mizhnarodnuh standartiv finansovoi zvitnosti, Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 12 (2), pp. 149-154 [Online], available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_12%282%29__29.

Sokolovska, A. M. and Koshchuk, T. V. (2012), Podatkova polityka v Ukraini v konteksti tendentciy reformuvannya opodatkuvannya u krainah YeS, Finansy Ukrainy, vol. 1, pp. 94-115.