УЗАГАЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

PDF

Ключові слова

регуляторна політика
аналіз регуляторного впливу
розвиток
світовий досвід

Як цитувати

Барна, М. Ю., & Мороз, С. Г. (2019). УЗАГАЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Підприємництво і торгівля, (24), 146-150. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-22

Анотація

У статті проведено аналіз і узагальнення ключових аспектів та характеристик, світового до-свіду регуляторної політики. Розглянуто на прикладі зарубіжних країн такі елементи регуляторної політики, як: міра поширення регуляторної політики, організаційна структура управління, інструментарій оцінювання ефективності, принципи політики, напрями модернізації регуляторної політики, засоби тестування галузево-секторального впливу, - та подано їх характеристику. Досліджено склад принципів регуляторної політики України, які являють собою симбіоз європейського та американського підходів, та аргументовано, що їх недоліком можна вважати неврегульованість складу принципів регуляторної політики за стратегічними напрямами її реалізації саме в частині державного регулювання економіки. Зроблено висновки про те, як ці аспекти враховуються в межах формування ефективної регуляторної політики розвитку вітчизняного секто-ра малого підприємництва.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-22
PDF

Посилання

Васильців Т. Г. Системна трансформація ви-користання трудового потенціалу країни / Васильців Т. Г. // Актуальні проблеми економіки. – К. : ВНЗ “Національна академія управління”. – 2015. – № 5 (167). – С. 356-364.

Джафарова О. В. Деякі аспекти міжнародно-го досвіду здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності / Джафарова О. В. // Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. – 2017. – Вип. 1. – С. 19-26. – (Серія : Право).

Засоби та механізми господарсько-правового регулювання : колективна монографія / [за наук. ред. Д. В. Задихайла]. – Х. : Юрайт, 2013. – 416 с.

Колесніков О. А. Регуляторна політика: світовий досвід правового забезпечення / Колесніков О. А. // Вісник Національного університету “Юри-дична академія України імені Ярослава Мудрого”, 2013. – № 1 (12). – С. 185-196.

Папп В. В. Сучасний стан і тенденції розвит-ку малого підприємництва в Україні / Папп В. В. // Бізнес-Інформ. – 2013. – № 6. – С. 160-164.

Чемерис О. М. Державна політика розвитку малого і середнього підприємництва в Україні у кон-тексті результативності / Чемерис О. М. // Ефек-тивність державного управління. – 2017. – Вип. 3 (52). – Ч. 2. – С. 234-250.

Шибаєва Н. В. Визначення та принципи ре-гуляторної політики / Шебаєва Н. В. // Економічний аналіз. – 2014. – № 1. – Т. 18. – С. 114-119.

Шульга А. В. Розвиток регуляторної політи-ки в ЄС / Шульга А. В. // Наукові розвідки з держав-ного та муніципального управління. – 2014. – № 2. – С. 159-169.

Vasyl'tsiv, T. H. (2015), Systemna transfor-matsiia vykorystannia trudovoho potentsialu krainy, Aktual'ni problemy ekonomiky, VNZ “Natsional'na akademiia upravlinnia”, K., № 5 (167), s. 356-364.

Dzhafarova, O. V. (2017), Deiaki aspekty mizhnarodnoho dosvidu zdijsnennia orhanamy publich-noi administratsii dozvil'noi diial'nosti, Naukovi zapysky Kirovohrads'koho derzhavnoho universytetu imeni Vo-lodymyra Vynnychenka, vyp. 1, s. 19-26. – (Seriia : Pra-vo).

Zasoby ta mekhanizmy hospodars'ko-pravovoho rehuliuvannia : kolektyvna monohrafiia, za nauk. red. D. V. Zadykhajla (2013), Yurajt, Kh., 416 s.

Kolesnikov, O. A. (2013), Rehuliatorna poli-tyka: svitovyj dosvid pravovoho zabezpechennia, Visnyk Natsional'noho universytetu “Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”, № 1 (12), s. 185-196.

Papp, V. V. (2013), Suchasnyj stan i tendentsii rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini, Biznes-Inform, № 6, s. 160-164.

Chemerys, O. M. (2017), Derzhavna polityka rozvytku maloho i seredn'oho pidpryiemnytstva v Ukraini u konteksti rezul'tatyvnosti, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vyp. 3 (52), Ch. 2, s. 234-250.

Shybaieva, N. V. (2014), Vyznachennia ta pryntsypy rehuliatornoi polityky, Ekonomichnyj analiz, № 1. – T. 18. – S. 114-119.

Shul'ha, A. V. (2014), Rozvytok rehuliatornoi polityky v YeS, Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypal'noho upravlinnia, № 2, s. 159-169.