РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

PDF

Ключові слова

бізнес
мале і середнє підприємництво
підприємництво
регіон
регіональна політика
регуляторна політика
соціально-економічна система

Як цитувати

Олексин, І. І., & Квасниця, В. С. (2019). РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Підприємництво і торгівля, (24), 151-156. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-23

Анотація

У статті здійснено перегляд соціально-економічної ролі суб’єктів малого і середнього підприє-мництва на основі переосмислення теорії та практики його підтримки й регулювання. Виявлено та обґрунто-вано необхідність розмежування соціальної й економічної регіональної політики, спрямованої на сприяння роз-витку сфери малого і середнього підприємництва. На основі аналізу реалізації комплексу заходів із підтримки підприємництва підтверджено необхідність підвищення ефективності та наводяться рекомендації стосовно індикативного плану розвитку регіональної політики в цій сфері. Дослідження регіональної політики стосовно сприяння розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва дозволяє констатувати необхідність ви-рішення таких завдань: 1) забезпечення доступності фінансової, майнової, освітньої та інформаційно-консультаційної підтримки; 2) скорочення витрат, пов’язаних із державним регулюванням; 3) удосконалення системи оподаткування.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-23
PDF

Посилання

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 26.11.2016 № 1160-IV [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон Украї-ни від 22.03.2012 № 4618-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

Про стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” : Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Варналій З. С. Мале підприємництво України: моніторинг, інфраструктура, кадри / Варналій З. С. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 60 с.

Гейнц Р. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб – суб’єктів підприємництва / Р. М. Гейнц // Наукові вісті Галицької академії : збірник наукових статей. – 2008. – № 2(14). – С. 171-175.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/stat.htm.

Скрипко Т. О. Парадигма розвитку і економічної безпеки малого і середнього підприємництва в системі національної конкурентоспроможності / Т. О. Скрипко. – Львів : Ліга-Прес, 2014 – 392 с.

Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів : монографія / [за ред. В. І. Гринчуцького]. – Тернопіль : Крок, 2014. – 544 с.

Word Economic Forum, The Global Competi-tiveness Report 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/tegy/vsesvitniy-ekonomichnyy-forum.

Pro zasady derzhavnoi rehuliatornoi polityky u sferi hospodars'koi diial'nosti : Zakon Ukrainy vid 26.11.2016 № 1160-IV, available at : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.

Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i seredn'oho pidpryiemnytstva v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 № 4618-VI, available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

Pro stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina – 2020” : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku № 5/2015, available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Varnalij, Z. S. Male pidpryiemnytstvo Ukrainy: monitorynh, infrastruktura, kadry, NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva APrN Ukrainy, K., 60 s.

Hejnts, R. M. (2008), Orhanizatsijno-pravovi formy iurydychnykh osib – sub'iektiv pidpryiemnytstva, Naukovi visti Halyts'koi akademii : zbirnyk naukovykh statej, № 2(14), s. 171-175.

Hospodars'kyj kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 roku № 436-IV, available at : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Ofitsijnyj sajt Derzhavnoho komitetu statystyky, available at : http://www.ukrstat.gov.ua/stat.htm.

Skrypko, T. O. (2014), Paradyhma rozvytku i ekonomichnoi bezpeky maloho i seredn'oho pidpryiemnytstva v systemi natsional'noi konkurentospromozhnosti, Liha-Pres, L'viv, 392 s.

Transformatsijni protsesy ekonomichnoi systemy v umovakh suchasnykh vyklykiv : monohrafiia, za red. V. I. Hrynchuts'koho (2014), Krok, Ternopil', 544 s.

Word Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2018, available at : http://edclub.com.ua/tegy/vsesvitniy-ekonomichnyy-forum.