КОН’ЮНКТУРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ТА ЧИННИКИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

PDF

Ключові слова

туризм
туристичний ринок
туристична індустрія
туристичні потоки
міжнародний туризм
маркетинговий аналіз
кон’юнктура ринку

Як цитувати

Вовчанська, О. М., & Іванова, Л. О. (2019). КОН’ЮНКТУРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ТА ЧИННИКИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ. Підприємництво і торгівля, (24), 157-166. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-24

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі та значення міжнародного туристичного ринку у світо-вій економіці, оцінці його кон’юнктури та визначенню основних чинників її формування і розвитку. Показано, що глобальне зростання світової економіки в останнє десятиліття зміцнило міжнародний туристичний ри-нок: туристична галузь зростає восьмий рік поспіль, і у 2018 р. це зростання склало 3,9%. Темпи зростання туристичної індустрії у 2018 р. в грошовому виразі виявилися у понад два рази вищими, ніж в секторі інфор-маційних технологій (+1.7%), перевищили темпи зростання світової економіки (3,2%) і темпи зростання та-ких ключових її галузей, як охорона здоров’я (+ 3,1%), фінансові послуги (+ 1,7%). Здійснено маркетинговий аналіз структури міжнародного туристичного ринку в основних макрорегіонах світу та встановлено, що останніми роками у відносному вираженні домінує Африка (+ 7%), Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Європа (обидва приблизно на рівні + 6%). Спостерігається щорічне зниження частки Європи в міжнародному туризмі через умовне “старіння” туристичного продукту ряду країн цього континенту. Високими темпами зростає молода індустрія туризму Азіатсько-Тихоокеанського регіону, який приваблює міжнародних туристів унікаль-ною природою, приємним кліматом, численними пам’ятниками архітектури та об’єктами культового призна-чення. Наголошується, що на міжнародному туристичному ринку очікується консолідація у сегменті “спожи-вачів нових вражень”, який сформувався за домінантою таких туристичних мотивів, як прагнення до “подо-рожі змінити і показати”, “прагнення до здорових варіантів”, зокрема ходьба, оздоровчий і спортивний ту-ризм, та “подорожі старшого покоління (multigenerational travel)”. Окрім зазначених кон’юнкту-роутворювальних чинників, на розвиток міжнародного ринку туристичних послуг впливатимуть домінування сектора цифровізації (digital), створення нових бізнес-моделей у туристичній сфері, економічна доступність подорожей для туристів, формування людиноорієнтованих економік у більшості країн-донорів туристичного ринку. Враховуючи вплив комплексу усіх кон’юнктуроутворювальних чинників на функціонування міжнародного туристичного ринку, країнам призначення, туристичним компаніям та компаніям з дотичних сфер необхідно ретельно адаптовуватися для утримання своєї конкурентоспроможності.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-24
PDF

Посилання

Александрова А. Ю. Актуальные тенденции развития сферы туризма в глобальных городах мира / Александрова А. Ю. // Современные проблемы сер-виса и туризма. – 2015. – Т. 9. – №2. – С. 5-13.

Как вырос в деньгах мировой рынок туризма в 2018 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tio.by/info/turbiznes/kak_vyros_v_dengakh_mirovoy_rynok_turizma_v_2018_godu/ (дата звернен-ня: 28.06.2019)

Лозова О. А. Аналіз сучасних тенденцій ро-звитку міжнародного туризму [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_125/29.pdf

Международный туристский бизнес: прак-тика, проблемы, перспективы : монография / А. Д. Чудновский [и др.]; отв. ред. А. Д. Чуднов-ский. – М.: Издательский дом ГУУ, 2017. – 221 с.

Показатели глобального сектора туризма превысили темпы роста мировой экономики [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ratanews.ru/news/news_23032018_6.stm (дата звернення: 28.06.2019)

Романова А. А. Global trends of tourism development / Глобальные тенденции развития туризма / Романова А. А. // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету / Київський національний торговельно-економічний університет. – 2017. – №6 (116). – С. 32-42.

Стало відомо, які країни найбільше заробля-ють на туризмі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unian.ua/tourism/news/10311105-stalo-vidomo-yaki-krajini-naybilshe-zaroblyayut-na-turizmi.html (дата звернення: 28.06.2019)

Фролова Е. А. Тенденции и проблемы раз-вития мирового туризма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vestnik.guu.ru/jour/article/viewFile/1334/735 (дата звернення: 28.06.2019)

Adamanova Z. 2015. Trends in the Development of International Tourism and Imperatives of Modernizing the Tourism Industry. European Researcher. Series A, 1(90): 17-25, available at : http://www.erjournal.ru/journals_n/1422699296.pdf

Direct and total contribution of travel and tourism to the global economy from 2006 to 2017 (in trillion U.S. dollars)/, available at : https://www.statista.com/statistics/233223/travel-and-tourism--total-economic-contribution-worldwide/ (дата звернення: 28.06.2019)

International Tourist Arrivals Reach 1.4 billion Two Years Ahead of Forecasts, available at : https://www.hospitalitynet.org/news/4091592.html (дата звернення: 28.06.2019)

Number of international tourist arrivals worldwide from 2005 to 2017, by region (in millions), available at : https://www.statista.com/statistics/186743/international-tourist-arrivals-worldwide-by-region-since-2005/ (дата звернення: 28.06.2019)

Tourism expenditure up 5% in 2017, says UNWTO, avaiable at : https://www.trbusiness.com/regional-news/international/unwto-international-tourism-expenditure-up-5-in-2017/148609 (дата звернення: 28.06.2019)

Tourism Highlights. 2018, available at : https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 (дата звернення: 28.06.2019)

Travel and tourism: Economic Impact 2018 world, available at : https://www.wttc.org/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2018/world2018.pdf (дата звернення: 28.06.2019)

Travel and tourism: Economic Impact 2019 world, available at : https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf (дата звернення: 28.06.2019)

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) official website, available at : http://unwto.org.

UNWTO Key tourism figures, available at : http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_key_figures_barom_may2019_en.pdf (дата звернення: 28.06.2019)

UNWTO Tourism Highlights. 2017 Edition. Madrid : UNWTO Publications Department, 2017. 16 p., available at : http://people.unica.it/carlamassidda/files/2017/06/UNWTO_Tourism-Highlights_2017.pdf (дата звернення: 28.06.2019)

UNWTO World Tourism Barometer. Volume 17. Issue 1. January 2019. Excerpt, available at : http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom19_01_january_excerpt.pdf (дата звернення: 28.06.2019)

UNWTO World Tourism Barometer. Volume 17. Issue 2. May 2019. Excerpt, available at : http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom19_02_may_excerpt.pdf (дата звернення: 28.06.2019)

World Travel&Tourism Council official website, available at : https://www.wttc.org.

Aleksandrova, A. U. (2015), Aktualnye tendentsii razvitiya sfery turizma v global’nykh gorodakh mira, Sovremennye problemy servisa i turisma, Vol. 9, I. 2, pp. 5–13.

Kak vyros v den'gah mirovoj rynok turizma v 2018 godu, available at: https://www.tio.by/info/turbiznes/kak_vyros_v_dengakh_mirovoy_rynok_turizma_v_2018_godu/ (Accessed 28 June 2019)

Lozova, O. A. Analіz suchasnikh tendentsіi rozvitku mіzhnarodnogo turizmu, available at: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_125/29.pdf

Chudnovskii, A. D. [et al.]. (2017), Mezhdunarodnyi turistskii biznes: praktika, problemy, perspektivy: monografya; otv. red. A. D. Chudnovskii, M: Izdatelskii dom GUU, 221 p.

Pokazateli global'nogo sektora turizma prevysili tempy rosta mirovoj jekonomiki, available at: http://www.ratanews.ru/news/news_23032018_6.stm (Accessed 28 June 2019)

Romanova, A. A. (2017), Global trends of tourism development / Hlobal'nye tendentsyy razvytyia turyzma, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, №6 (116), s. 32-42.

Stalo vidomo, iaki krainy najbil'she zarobliaiut' na turyzmi, available at: https://www.unian.ua/tourism/news/10311105-stalo-vidomo-yaki-krajini-naybilshe-zaroblyayut-na-turizmi.html (Accessed 28 June 2019)

Frolova, E. A. Trends and problems of development of the world tourism. Vestnik Universiteta. 2019;(3):61-65. (In Russ.) https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-3-61-65

Adamanova Z. (2015), Trends in the Development of International Tourism and Imperatives of Modernizing the Tourism Industry. European Researcher. Series A, 1(90): 17-25, available at: http://www.erjournal.ru/journals_n/1422699296.pdf

Statista, Direct and total contribution of travel and tourism to the global economy from 2006 to 2017 (in trillion U.S. dollars) The Global Statistics Portal, available at : https://www.statista.com/statistics/233223/travel-and-tourism--total-economic-contribution-worldwide/ (Accessed 28 June 2019)

International Tourist Arrivals Reach 1.4 billion Two Years Ahead of Forecasts, available at: https://www.hospitalitynet.org/news/4091592.html (Accessed 28 June 2019)

Statista, Number of international tourist arrivals worldwide from 2005 to 2017, by region (in millions). The Global Statistics Portal, available at: https://www.statista.com/statistics/186743/international-tourist-arrivals-worldwide-by-region-since-2005/ (Accessed 28 June 2019)

Tourism expenditure up 5% in 2017, says UNWTO, available at: https://www.trbusiness.com/regional-news/international/unwto-international-tourism-expenditure-up-5-in-2017/148609 (Accessed 28 June 2019)

UNWTO Tourism Highlights. 2018. Retrieved June 28, 2019, available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876

World Travel and Tourism Council. (2018). Travel and tourism: Economic Impact 2018 world, available at : https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economicimpact-research/regions-2018/world2018.pdf (Accessed 28 June 2019)

World Travel and Tourism Council. (2019). Travel and tourism: Economic Impact 2018 world, available at : https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf (Accessed 28 June 2019)

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) official website, available at: http://unwto.org

UNWTO Key tourism figures. Retrieved 28 June 2019, available at : http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_key_figures_barom_may2019_en.pdf

“UNWTO Tourism Highlights. 2017 Edition“. Madrid : UNWTO Publications Department, 2017. http://people.unica.it/carlamassidda/files/2017/06/UNWTO_Tourism-Highlights_2017.pdf (Accessed 28 June 2019)

UNWTO World Tourism Barometer. Volume 17. Issue 1. January 2019. Excerpt. Retrieved 28 June 2019, available at : http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom19_01_january_excerpt.pdf

UNWTO World Tourism Barometer. Volume 17. Issue 2. May 2019. Excerpt. Retrieved 28 June 2019, available at: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom19_02_may_excerpt.pdf

World Travel & Tourism Council official website, available at : https://www.wttc.org