КОСМІЧНИЙ ТУРИЗМ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ В СВІТІ

PDF

Ключові слова

туризм
космічний туризм
космічний турист
туристичні подорожі у космос
Міжнародна космічна станція

Як цитувати

Миронов, Ю. Б., & Топорницька, М. Я. (2019). КОСМІЧНИЙ ТУРИЗМ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ В СВІТІ. Підприємництво і торгівля, (24), 167-170. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-25

Анотація

У статті висвітлено поняття та особливості космічного туризму як екстремального виду ор-ганізованих подорожей. Розглядаються історичні передумови становлення та етапи розвитку космічного туризму у світі. Показано, що одним із напрямків комерціалізації космічної діяльності є космічний туризм, який поступово розвивається як вид туризму. Вивчено діяльність компаній, які організовують туристичні польоти в космос. Виокремлено головні проблеми космічного туризму за сучасних умов, причини та стимули для його розвитку. Виділені пріоритети розвитку даного виду туризму у світі. Визначено перспективні напря-ми подальших наукових досліджень у цій галузі. Зроблено висновок, що факт зацікавленості та допуску прива-тних компаній до розвитку космічного туризму свідчить про початок довгого шляху в сфері розвитку навколо-земних космічних подорожей. Незважаючи на всі складнощі, з якими доводиться стикатися “піонерам” кос-мічного туризму, галузь поступово розвивається.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-25
PDF

Посилання

Афанасьев И. Космический туризм / И. Афанасьев, Д. Воронцов // Аэрокосмическое обозрение. – 2011. – № 4. – С. 244-248.

Горбунова Т. Г. Космический туризм / Т. Г. Горбунова, В. В. Савельева // Актуальные про-блемы авиации и космонавтики. – 2013. – № 9. – С. 78-79.

Игнатова К. И. Особенности управления компанией в сфере космического туризма / К. И. Игнатова, А. С. Грачева // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2016. – № 12. – С. 341-343.

Крыткина М. С. Правовой режим космиче-ского туризма / М. С. Крыткина // Актуальные про-блемы авиации и космонавтики. – 2015. – № 11. – С. 457-459.

Монастырная В. С. Космический туризм: за и против / В. С. Монастырная // Актуальные про-блемы авиации и космонавтики. – 2016. – № 12. – С. 684-685.

Румянцева Е. В. Космический туризм – пра-вил нет! / Е. В. Румянцева // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2011. – № 7. – С. 284-285.

Сотскова О. С. Космический туризм: право-вые основы // О. С. Сотскова // Российское право: образование, практика, наука. – 2015. – № 1. – С. 48-49.

Харлашина С. В. Неопределенность право-вого статуса космических туристов / С. В. Харлаши-на // Актуальные проблемы авиации и космонавти-ки. – 2016. – № 12. – С. 638-639.

Черный И. Новости суборбитального ту-ризма / И. Черный // Новости космонавтики. – 2011. – № 11. – С. 52-53.

Чирченко В. Космічний туризм: фантазія чи наукова реальність? / В. Чирченко // Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підп-риємства : матеріали XIII наук.-практ. конф. Ч. 1. – К. : НМЦ “Укоопосвіта”, 2016. – С. 143-147.

Space Adventures. Experiences [Electronic resource]. – Access mode : http://www.spaceadventures. com/experiences/.

Space Tourism [Electronic resource]. – Access mode : https://en.wikipedia.org/wiki/Space_tourism.

Afanasiev, I. and Vorontsov, D. (2011), Kosmicheskij turizm, Aerokosmicheskoie obozreniie, 4, pp. 244-248.

Gorbunova, T. G. and Savelieva, V. V. (2013), Kosmicheskij turizm, Aktualnyie problemy aviatsii i kosmonavtiki, 9, pp. 78-79.

Ignatova, K. I. and Gracheva, A. S. (2016), Osobennosti upravleniia kompaniiej v sfere kosmicheskoho turizma, Aktualnyie problemy aviatsii i kosmonavtiki, 12, pp. 341-343.

Krytkina, M. S. (2015), Pravovoi rezhym kosmicheskoho turizma, Aktualnyie problemy aviatsii i kosmonavtiki, 11, pp. 457-459.

Monastyrnaia, V. S. (2016), Kosmicheskij turizm: za i protiv, Aktualnyie problemy aviatsii i kosmonavtiki, 12, pp. 684-685.

Rumiantseva, E. V. (2011), Kosmicheskij turizm – pravil net!, Aktualnyie problemy aviatsii i kosmonavtiki, 7, pp. 284-285.

Sotskova, O. S. (2015), Kosmicheskij turizm: pravovyie osnovy, Rossijskoie pravo: obrazovaniie, praktika, nauka, 1, pp. 48-49.

Kharlashyna, S. V. (2016), Neopredelennost pravovoho statusa kosmicheskikh turistov, Aktualnyie problemy aviatsii i kosmonavtiki, 12, pp. 638-639.

Chiornyi, I (2011), Novosti suborbitalnoho turizma, Novosti kosmonavtiki, 11, pp. 52-53.

Chyrchenko, V. (2016), Kosmichnyi turyzm: fantaziia chy naukova realnist?, Zbirka dopovidei XIII naukovo-praktychnoi konferentsii “Innovatsiini protsesy i iih vplyv na efektyvnit diialnosti pidpryiemstva”, vol. 1, pp. 143-147.

Space Adventures. Experiences, available at: http://www.spaceadventures.com/experiences/.

Space Tourism, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Space_tourism.