МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

PDF

Ключові слова

внутрішній контроль
внутрішній аудит
система внутрішнього контролю
служба внутрішнього аудиту

Як цитувати

Воронко, Р. М., Вовчик, Н. Л., & Гончарук, В. С. (2019). МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Підприємництво і торгівля, (24), 171-180. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-26

Анотація

Досліджено ключові характеристики внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та визна-чено їхнє функціональне призначення у системі управління діяльністю підприємства. Проведено критичний аналіз тлумачень внутрішнього контролю з позиції нормативних документів та науковців і практиків. Внут-рішній контроль розглянуто як засіб створення інформаційного забезпечення системи менеджменту, призна-ченого для попередження, виявлення та усунення відхилень у фінансово-господарській діяльності і прийняття своєчасних й ефективних управлінських рішень. Для з’ясування змістовної сутності внутрішнього аудиту роз-глянуто його тлумачення, наведені в нормативних документах та економічній літературі. Внутрішній аудит визначено як форму внутрішнього контролю, яка здійснюється окремою службою (аудитором) з метою перевірки законності й економічної доцільності операцій, прогнозування, координації діяльності підприємства, оцінювання ефективності функціонування системи управління, якості та надійності сформованої нею інформації для відповід-них категорій користувачів. Наведено порівняльну характеристику внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, на основі якої розглянуто спільні ознаки та відмінності між ними, що дали змогу відокремлено іден-тифікувати їх у системі управління підприємства. Акцентовано на потребі органічного поєднання внутрішньо-го контролю і внутрішнього аудиту для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-26
PDF

Посилання

Арен Э. А. Аудит / Э. А. Аренс, Дж. К. Лоббек; [пер. с англ.]. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 558 с.

Бардаш С. В. Організаційно-правова ідентифі-кація внутрішнього контролю у приватному секторі економіки / С. В. Бардаш // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 4(66). – С. 1-8.

Бутинець Т. А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т. А. Бутинець // Вісник Житомирського дер-жавного технологічного університету. “Економічні науки”. – Житомир, 2008, – №2 (44). – с. 31-42.

Бутинець Ф. Ф. Аудит : підруч. для студ. ВНЗ спец. “Облік і аудит” / Ф. Ф. Бутинець. – [2-е вид., пере-роб. та доп.]. – Житомир : ПП “Рута”, 2002. – 672 с.

Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навч. посіб. / С. В. Свірко, І. О. Кондратюк, О. О. Дорошенко, Н. М. Старченко; [передм. Т. І. Єфименко]. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 944 с.

Бюджетний кодекс України: від 11.01.2019 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20190111#n538.

Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита / Р. Додж ; [пер. с англ.]. – М. : Фи-нансы и статистика, ЮНИТИ, 1992. – 240 с.

Калюга Є. В. Система внутрішньогосподар-ського контролю та удосконалення її ефективності на підприємствах / Є. В. Калюга // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 33. – С. 26-31.

Корінько М. Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація: монографія / М. Д. Корінько. – К. : ДП “Інформ.-аналіт. агентст-во”, 2007. – 429 с.

Лозовицький С. П. Внутрішній контроль і ау-дит як ефективні інструменти управління підприємс-твом / С. П. Лозовицький // Вісник Львівської комер-ційної академії. – 2009. – № 31. – С. 107-110. – (Серія економічна).

Міжнародний стандарт аудиту 315 “Ідентифі-кація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його се-редовища” : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apu.com.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017.

Міжнародний стандарт аудиту 610 “Викорис-тання роботи внутрішніх аудиторів” : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apu.com.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017.

Нападовська Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : монографія / Л. В. Нападовська. – Дніпропетровськ : Наука і осві-та, 2000. – 224 с.

Петрик О. А. Аудит: методологія і організація : монографія / О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с.

Пишна О. Б. Внутрішній контроль і аспекти сучасного трактування / О. Б. Пишна // Динаміка наукових досліджень 2004: матеріали VII Міжнар. наук. – практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і осві-та, 2004. – Т. 48. – С. 5-6.

Про затвердження Положення про організа-цію бухгалтерського обліку та звітності в банках України: постанова Правління Національного банку України № 566 від 30.12.1998 р. : [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-99.

Про схвалення Концепції розвитку державно-го внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року: розпорядження № 158-р від 24 травня 2005 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-%D1%80.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ: розпорядження № 4660 від 27.09.2005 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4660486-05.

Про схвалення Методичних рекомендації що-до вдосконалення корпоративного управління в бан-ках України: постанова Правління Національного банку України № 98 від 28.03.2007 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0098500-07.

Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту: наказ Міністерства фінансів № 1247 від 04.10.2011 р. : [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11.

Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах: наказ Міністерства фінансів № 995 від 14.09.2012 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995201-12.

Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України: постано-ва Правління Національного банку України № 311 від 10.05.2016 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16.

Робертсон Дж. Аудит / Дж. Робертсон; [пер. с англ.]. – М. : KRMG, Аудиторская фирма “Контакт”, 1993. – 496 с.

Хоргрен Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Т. Хоргрен ; [пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова]. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 416 с.

Arens, E. A. (1995). Audyt; [per. s anhl.]. Fynansy y statystyka, Moscow, Russia.

Bardash, S. V. (2013). Orhanizatsijno-pravova identyfikatsiia vnutrishn'oho kontroliu u pryvatnomu sektori ekonomiky. Visnyk ZhDTU. Vol. 4(66), pp. 1-8.

Butynets', T. A. (2008). Vnutrishnij kontrol': sut' i zmist. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolo-hichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. Vol. 2(44), pp. 31-42.

Butynets', F. F. (2002). Audyt : [pidruch. dlia stud. VNZ spets. “Oblik i audyt”]. PP “Ruta”, Zhytomyr, Ukraine.

Svirko, S. V. (2012). Bukhhalters'kyj oblik i kontrol' u konteksti Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy : [navch. posib.]. Akad. fin. upravlinnia, Kyiv, Ukraine.

Biudzhetnyj kodeks Ukrainy: vid 11.01.2019 r. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20190111#n538.

Dodzh, R. (1992). Kratkoe rukovodstvo po standartam y normam audyta / R. Dodzh ; [per. s anhl.]. Fynansy y statystyka, YuNYTY, Moscow, Russia.

Kaliuha, Ye. V. (2011). Systema vnutrishn'ohos-podars'koho kontroliu ta udoskonalennia ii efektyvnosti na pidpryiemstvakh. Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy. Vol. 33, pp. 26-31.

Korin'ko, M. D. (2007). Kontrol' ta analiz di-ial'nosti sub'iektiv hospo-dariuvannia v umovakh ii dyversyfikatsii: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia : [monohrafiia]. DP “Inform.-analit. ahentstvo”, Kyiv, Ukraine.

Lozovyts'kyj S. P. (2009). Vnutrishnij kontrol' i audyt iak efektyvni instrumenty upravlinnia pidpryiem-stvom. Visnyk L'vivs'koi komertsijnoi akademii. (Seriia ekonomichna). Vol. 31, pp. 107-110.

Mizhnarodnyj standart audytu 315 “Identyfikatsi-ia ta otsiniuvannia ryzykiv suttievoho vykryvlennia che-rez rozuminnia sub'iekta hospodariuvannia i joho seredovyscha”. URL. http://apu.com.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017.

Mizhnarodnyj standart audytu 610 “Vykorystan-nia rezul'tativ roboty vnutrishn'oho audytora”. URL. http://apu.com.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017.

Napadovs'ka, L. V. (2000). Vnutrishn'ohospo-dars'kyj kontrol' v rynkovij ekonomitsi : [monohrafiia]. Nauka i osvita, Dnipropetrovs'k, Ukraine.

Petryk, O. A. (2003). Audyt: metodolohiia i orhanizatsiia : [monohrafiia]. KNEU, Kyiv, Ukraine.

Pyshna, O. B. (2004). Vnutrishnij kontrol' i aspekty suchasnoho traktuvannia. Dynamika naukovykh doslidzhen' 2004: materialy VII Mizhnar. nauk. – prakt. konf. Nauka i osvita, Dnipropetrovs'k, Ukraine. Vol. 48, pp. 5-6.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu bukhhalters'koho obliku ta zvitnosti v bankakh Ukrainy: postanova Pravlinnia Natsional'noho banku Ukrainy № 566 vid 30.12.1998 r. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-99.

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku derzhavno-ho vnutrishn'oho finansovoho kontroliu na period do 2017 roku: rozporiadzhennia № 158 – r vid 24 travnia 2005 r. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-%D1%80.

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsij schodo provedennia vnutrishn'oho audytu finansovykh ustanov: rozporiadzhennia № 4660 vid 27.09.2005 r. URL. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4660486-05.

Pro skhvalennia Metodychnykh rekomendatsii schodo vdoskonalennia korporatyvnoho upravlinnia v bankakh Ukrainy: postanova Pravlinnia Natsional'noho banku Ukrainy № 98 vid 28.03.2007 r. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0098500-07.

Pro zatverdzhennia Standartiv vnutrishn'oho audytu: nakaz Ministerstva finansiv № 1247 vid 04.10.2011 r. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11.

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsij z orhanizatsii vnutrishn'oho kontroliu rozporiadnykamy biudzhetnykh koshtiv u svoikh zakladakh ta u pidvidom-chykh biudzhetnykh ustanovakh: nakaz Ministerstva finansiv № 995 vid 14.09.2012 r. URL. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995201-12.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu vnutrishn'oho audytu v bankakh Ukrainy: postanova Pravlinnia Natsional'noho banku Ukrainy № 311 vid 10.05.2016 r. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16.

Robertson, Dzh. (1993). Audyt; [per. s anhl.]. KRMG, Audytorskaia fyrma “Kontakt”, Moscow, Russia.

Khorhren, Ch. T. (1995). Bukhhalterskyj uchet: upravlencheskyj aspekt ; [per. s anhl.; pod red. Ya. V. Sokolova]. Fynansy y statystyka, Moscow, Russia.