ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПМАРКЕТІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ВИСОКОКОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

PDF

Ключові слова

споживча кооперація
роздрібна торгівля
коопмаркет
формат
торговельна мережа
товари повсякденного попиту
послуги

Як цитувати

Шалева, О. І., & Шульга, І. В. (2018). ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПМАРКЕТІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ВИСОКОКОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. Підприємництво і торгівля, (23), 19-26. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-04

Анотація

У статті досліджено сучасний стан вітчизняної кооперативної роздрібної торгівлі та доведено необхідність організації сучасних форматів торговельних підприємств з урахуванням досвіду кооперації європейських країн. Охарактеризовано сутність, цілі, принципи, конкурентні переваги та нормативне забезпечення функціонування коопмаркетів. Визначено основні підходи до формування асортименту товарів і послуг у цих суб’єктах торгівлі. Проведено кількісну характеристику стану розвитку вітчизняних коопмаркетів на основі результатів власних досліджень. Описано практичні підходи та специфіку торговельної, виробничої і сервісної діяльності коопмаркетів різних форматів в окремих регіонах України, а також їх роль у забезпеченні потреб споживачів. Зазначено роль сучасного інформаційно-технологічного забезпечення для організації ефективного функціонування системи вітчизняної кооперації.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-04
PDF

Посилання

Барибіна Я. О. Оцінка сучасного стану розд-рібної торгівлі в системі споживчої кооперації та особливостей управління нею / Я. О. Барибіна, І. В. Титаренко // Ефективна економіка : електронне фахове видання. – 2017. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.

Апопій В. В. Стратегічні пріоритети розвитку потенціалу споживчої кооперації України / В. В. Апопій // 150 років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, присвяченої 150-річчю утворення першого споживчого това-риства в Україні та 200-річчю від часу заснування ЛТЕУ / [відпов. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. – С. 77-81.

Балабан П. Ю. Торгівля споживчої кооперації: тенденції розвитку та шляхи адаптації до умов конкурентної економіки / П. Ю. Балабан, М. П. Балабан // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2013. – № 2 (58). – С. 283-289.

Міценко Н. Г. Розвиток роздрібного товаро-обігу споживчої кооперації України як результат адаптації торговельної мережі до умов конку-рентного середовища / Н. Г. Міценко, В. І. Бабінська // Науковий вісник НЛТУ. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 230-236.

Шимановська-Діанич Л. М. Організаційно-економічний механізм управління розвитком під-приємств та організацій споживчої кооперації України: теорія і практика : монографія / Л. М. Шима-новська-Діанич, В. А. Власенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 341 с.

Концепція маркету споживчої кооперації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://-zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0016626-10.

Споживча кооперація Чернігівщини набирає обертів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://clc.am/vP8Hpw.

Кооперативна торгівля має бути впізнаваною [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://-www.coop.com.ua/visti/pdf/n30-2017.pdf.

Новий максі-маркет у Чернігові : нокаут для конкурентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coop.com.ua/ua/news/463.

Шістнадцяте відкриття від “ТеКо-Трейду” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://-www.coop.com.ua/ua/news/499.

Грамотний маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coop.com.ua/ua/-news/471.

Маркет “Злагода”: було падіння, але й злет не забарився [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coop.com.ua/ua/news/462.

Якщо у команді – професіонали [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zt-coop.com.ua/2016/10/blog-post.html.

На Тернопільщині кооператори відкрили перший дискаунтер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coop.com.ua/ru/news/403.

Кошкаров С. А. Фінансова звітність багато-рівневої системи споживчої кооперації України, її інформаційна відповідність сучасним європейським вимогам / С. А. Кошкаров // Транскордонне спів-робітництво: ключові ідеї та перспективи : мате-ріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с.

Barybina, Ya. O. and Tytarenko, I. V. (2017), Otsinka suchasnoho stanu rozdribnoi torhivli v systemi spozhyvchoi kooperatsii ta osoblyvostej upravlinnia neiu, Efektyvna ekonomika : elektronne fakhove vydan-nia, № 9, available at : www.economy.nayka.com.

Apopij, V. V. (2016), Stratehichni priorytety rozvytku potentsialu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy, 150 rokiv spozhyvchij kooperatsii Ukrainy: otsiniuiuchy mynule, vyznachaiemo majbutnie : materialy Mizhna-rodnoi nauk.-prakt. konferentsii, prysviachenoi 150-richchiu utvorennia pershoho spozhyvchoho tovarystva v Ukraini ta 200-richchiu vid chasu zasnuvannia LTEU, vidpov. za vyp. : prof. Semak B. B., Vyd-vo LTEU, L'viv, s. 77-81.

Balaban, P. Yu. and Balaban, M. P. (2013), Torhivlia spozhyvchoi kooperatsii: tendentsii rozvytku ta shliakhy adaptatsii do umov konkurentnoi ekono-miky, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, № 2 (58), s. 283-289.

Mitsenko, N. H. and Babins'ka, V. I. (2011), Rozvytok rozdribnoho tovaroobihu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy iak rezul'tat adaptatsii torhovel'noi merezhi do umov konkurentnoho seredovyscha, Naukovyj visnyk NLTU, vyp. 21.15., s. 230-236.

Shymanovs'ka-Dianych, L. M. and Vlasenko, V. A. (2010), Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv ta orhanizatsij spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy: teoriia i praktyka : monohrafiia, RVV PUSKU, Poltava, 341 s.

Kontseptsiia marketu spozhyvchoi kooperatsii, available at : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n00-16626-10.

Spozhyvcha kooperatsiia Chernihivschyny nabyraie obertiv, available at : http://clc.am/vP8Hpw.

Kooperatyvna torhivlia maie buty vpiznavanoiu, available at : http://www.coop.com.ua/visti/pdf/n30-2017.pdf.

Novyj maksi-market u Chernihovi : nokaut dlia konkurentiv, available at : http://www.coop.com.ua/ua-/news/463.

Shistnadtsiate vidkryttia vid “TeKo-Trejdu”, available at : http://www.coop.com.ua/ua/news/499.

Hramotnyj marketynh, available at : http://-www.coop.com.ua/ua/news/471.

Market “Zlahoda”: bulo padinnia, ale j zlet ne zabaryvsia, available at : http://www.coop.com.ua/ua/news-/462.

Yakscho u komandi – profesionaly, available at : http://www.ztcoop.com.ua/2016/10/blog-post.html.

Na Ternopil'schyni kooperatory vidkryly per-shyj dyskaunter, available at : http://www.coop.-com.ua/ru/news/403.

Koshkarov, S. A. (2016), Finansova zvitnist' bahatorivnevoi systemy spozhyvchoi kooperatsii Ukra-iny, ii informatsijna vidpovidnist' suchasnym ievro-pejs'kym vymoham, Transkordonne spivrobitnytstvo: kliuchovi idei ta perspektyvy : materialy KhKhIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (20-22 travnia 2016 r.), Chernivets'kyj nats. un-t, Chernivtsi, 172 s.