ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ЗМІСТОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ

PDF

Ключові слова

теоретико-змістовна характеристика
організаційно-економічний інструментарій
розвиток туристичного підприємства
система управління
внутрішнє середовище
зовнішнє середовище

Як цитувати

Барна, М. Ю., & Білецька, І. М. (2018). ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ЗМІСТОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ. Підприємництво і торгівля, (23), 31-35. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-06

Анотація

Метою статті є наукове обґрунтування теоретико-змістовних характеристик організаційно-економічного інструментарію управління інноваційним розвитком підприємств туризму. У статті розглянуто фундаментальний базис формалізації ефективного механізму управління інноваційним розвитком. У роботі висвітлено стратегічну мету та завдання управління інноваційною діяльністю підприємства. В результаті проведених досліджень виділено характерну специфіку інноваційного розвитку, яка формує низку змін у функціонуванні підприємства. Графічно зображено структурно-ієрархічну побудову системи управління інноваційним розвитком туристичного підприємства. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на проведення досліджень у сфері прикладних аспектів організації системи управління розвитком туристичних підприємств на інноваційних засадах.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-06
PDF

Посилання

Акофф Р. Про цілеспрямовані системи / Р. Акофф, Ф. Емері / [пер. з англ.; під ред. І. Ушакова]. – М. : Советское радио, 1974. – 272 с.

Бойко В. В. Пріоритети та інструменти роз-витку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України : монографія / В. В. Бойко. – Львів : Видавництво ННВК “АТБ”, 2017. – 426 с.

Воронков Д. К. Управління стратегічними змінами щодо інноваційного розвитку підприємства / Д. К. Воронков // Вісник Хмельницького націо-нального університету. – 2009. – № 6. Т. 3. – С. 7-11.

Гудзь О. Є. Гармонізація механізму страте-гічного управління інноваційним розвитком підпри-ємства / О. Є. Гудзь // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3. – С. 272-277.

Кузьмін О. Є. Основи менеджменту / О. Є. Кузь-мін, О. Г. Мельник. – К. : Академвидав, 2003. – 414 с.

Маслак О. І. Управління інноваційним потен-ціалом підприємства в умовах циклічності / О. І. Маслак, О. О. Безручко, М. В. Маслак // Еконо-міка і організація управління. – 2014. – № 1(17). -2(18). – С. 166-173.

Рогоза М. Є. Стратегічний інноваційний роз-виток підприємств: моделі та механізми : моно-графія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с.

Философский словарь / [под ред. М. М. Розен-таля, П. Ф. Юдина]. – М. : Политиздат, 1963. – С. 405.

Вернерфельт Б. А. Ресурсний вигляд фірми / Б. А. Вернерфельт // Журнал стратегічного управ-ління. – 1984. – Т. 5. – № 2. – С. 171-180.

Вуд Робін. Управління складністю / Робін Вуд. Лондон, 2000. – 310 р.

Akoff R. and Emeri F. (1974), Pro tsilespria-movani systemy, Sovetskoe radyo, M., 272 s.

Bojko, V. V. (2017), Priorytety ta instrumenty rozvytku sil's'kykh terytorij v systemi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, Vydavnytstvo NNVK “ATB”, L'viv, 426 s.

Voronkov, D. K. (2009), Upravlinnia strate-hichnymy zminamy schodo innovatsijnoho rozvytku pidpryiemstva, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, № 6. T. 3, s. 7-11.

Hudz', O. Ye. (2015), Harmonizatsiia mekha-nizmu stratehichnoho upravlinnia innovatsijnym roz-vytkom pidpryiemstva, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vyp. 3, s. 272-277.

Kuz'min, O. Ye. and Mel'nyk, O. H. (2003), Osnovy menedzhmentu, Akademvydav, K., 414 s.

Maslak, O. I. Bezruchko, O. O. and Maslak, M. V. (2014), Upravlinnia innovatsijnym potentsialom pidpryiemstva v umovakh tsyklichnosti, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, № 1(17). - 2(18), s. 166-173.

Rohoza, M. Ye. and Verhal, K. Yu. (2011), Stratehichnyj innovatsijnyj rozvytok pidpryiemstv: modeli ta mekhanizmy, RVV PUET, Poltava, 136 s.

Fylosofskyj slovar', pod red. M. M. Rozentalia, P. F. Yudyna (1963), Polytyzdat, M., s. 405.

Vernerfel't, B. A. (1984), Resursnyj vyhliad firmy, Zhurnal stratehichnoho upravlinnia, T. 5. - № 2, s. 171-180.

Vud Robin. Upravlinnia skladnistiu (2000), London, 310 r.