СОЦІАЛІЗАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: СУТЬ ТА ВИДИ

PDF

Ключові слова

соціалізація
мікроекономічна соціалізація
соціалізаційні витрати
зворотний ефект соціалізації

Як цитувати

Башнянин, Г. І., Паласевич, М. Б., Лапчук, Я. С., & Городиський, Т. І. (2018). СОЦІАЛІЗАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: СУТЬ ТА ВИДИ. Підприємництво і торгівля, (23), 36-41. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-07

Анотація

Досліджено вплив процесів соціалізації на перехідні мікроекономічні системи в короткотривалому, довготривалому і гіпердовготривалому ринкових періодах. Визначено поточні, віддалені і гіпервіддалені економічні ефекти соціалізації, а саме у короткотривалому ринковому періоді – негативний зворотний соціалізаційний ефект, в довготривалому періоді – нейтральний, а у гіпердовготривалому періоді – позитивний зворотний соціалізаційний ефект. Розглянуто соціалізацію мікроекономічних систем в контексті формування соціалізаційних ефектів. Зроблено висновок про те, що соціалізація мікроекономічних систем супроводжується формуванням зворотного ефекту соціалізації, під яким розуміється додатковий грошовий дохід, що формується в мікроекономічній системі через певний проміжок часу внаслідок підвищення продуктивної сили працівників.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-07
PDF

Посилання

Башнянин Г. Ринкові економічні системи: проблеми структуризації, типологізації і станов-лення в перехідних економіках: Соціально-еконо-мічні дослідження в перехідний період / Г. Башня-нин, В. Загорський, Є. Рехлецький // Щорічник наук. праць. – Львів : ІРД НАН України, 1997. – Вип. 2. – С. 258-263.

Башнянин Г. І. Дерегуляційна еластичність економічних систем: поняття, загальна формула, типи і види / Г. І. Башнянин, Г. С. Третяк, М. С. Хом’як // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.11. – С. 81-90.

Башнянин Г. І. До питання негативної ефек-тивності ринкової саморегуляції економічних сис-тем / Г. І. Башнянин, Ю. І. Турянський, О. І. Дунас // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.7. – С. 120-124.

Башнянин Г. І. Ефективність макроеконо-мічної дерегуляції в гіпердовготривалому ринко-вому періоді / Г. І. Башнянин, Г. С. Третяк, Н. Б. Буряк // Економіка: проблеми теорії і

практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський ДНУ, 2010. – Вип. 262. Т. ІХ. – С. 2316-2324.

Башнянин Г. І. Капіталізація економічних систем: поняття, типи, ефективність / Г. І. Башня-нин, Ю. І. Турянський, Н. Я. Юрків // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУУ, 2012. – Вип. 22.1. – С. 148-154.

Долішній М. І. Становлення і розвиток систем економічного оцінювання в перехідних економіках: проблеми природи, типологізації і кліометричного аналізу / М. І. Долішній, І. М. Копич, В. С. Загорський // Економетричні методи і моделі в економіці: Теорія і практика. – Львів, 1998. – Ч. 1. – С. 8-20.

Економічні системи / [за ред. Г. І. Башня-нина]. – Т. 2. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – 496 с.

Горячук В. Системний аналіз процесу капіта-лізації економіки країни та визначення його як системи / В. Горячук // Теорія та практика державного управління. – 2010. – №1(28). – С. 270-278.

Верховод І. С. Соціалізація розподілу доходів в економіці України / І. С. Верховод // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 2 (26). – С. 51-56.

Кульчицький Я. В. Порівняння економічних систем (проблеми методології) / Я. В. Кульчицький, Б. В. Кульчицький. – Львів : Вид. центр імені І. Франка, 2007. – 318 с.

Попадинець О. В. Напрямки і форми соціа-лізації капіталістичної економіки / О. В. Попадинець // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – 2013. – № 21. – С. 163-167.

Bashnyanin, G. I. (2013), Chasova efektyvnisty liberalizatsiy ekonomikhnyh system, Naykovyy visnyc Natsionalnogo lisotehnichnogo yniversytetu Ukrainy : zbirnyk naukovyh prats, № 23.10, s. 132-139.

Bashnyanin, G. I. (2010), Dereguliytsiyna elas-tychnisty ekonomikhnyh system: poniattia, zagalyna formula, typy i vydy, Naykovyy visnyc Natsionalnogo lisotehnichnogo yniversytetu Ukrainy : zbirnyk naukovo-tekhnikhnyh prats, № 20.11, s. 81-90.

Bashnyanin, G. I. (2013), Do pytannia negatyv-noi efektyvnosti rynkovoii samoreguiatsii ekonomich-nyh system, Naykovyy visnyc Natsionalnogo lisoteh-nichnogo yniversytetu Ukrainy : zbirnyk naukovo-tekhnikhnyh prats, № 23.7, s. 120-124.

Bashnyanin, G. I. (1997), Rynkovi ekonomichni systemy: problemy strukturyzatsiu, typologozatsiu i stanovennya v perehidnyh ekonomicah, Sotsialno-eko-nomichni doslidzenya v perehidnyy period: Shorichnyk naykovyh prats, №2, s. 258-263.

Dolishniu, M. I. (1998), Stanovrnya i rozvytok system ekonomichnogo otsinyvanya v perehidnyh ekonomikah:problem pryrody, typologizatsiy I kiometrykhnogo analizy, Ekonometrychni metody i modeli v ekonomitsi: teoriya i praktyka, №2, s. 8-20.

Bashnyanin, G. I. (2012), Kapitalizatsia ekono-mikhnyh system: ponyattya, typy, efektyvnitty, Nau-kovyy visnyk NLTU Ukrainy : zbirnyk naukovuh prats, №22.1, s. 148-154.

Bashnyanin, G. I. (2011), Ekonomikhni systemy, Vydavnytstvo LKA, 496 s.

Goyrchuk, V. F. (2010), Systemnuy analiz pro-tsesy kapitalizatsiy ekonomiky krainy ta vyznachennia iygo iyk systeny, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, №1(28), s. 270-278.

Verchovod, I. S. (2014), Sotsializatsiy rozpodilu dohodiv v economitsi Ukrainu, Zbirnyk naukovuh prats Tavriyscogo dergavnogo agrotechnologichnogo univer-sutetu, №2 (26), s. 51-56.

Kylchytskyy, A. V. (2007), Porivniannia ekonomichnyh system (problem metodologoy), Vyd. tsentr imeni I. Franka, 318 s.

Popadunetsy, O. V. (2013), Naprymcu i formu sotsializatsiy capitalistuchnoy economicu, Visnuc Natsionalnogo techichnogo universutetu “Charcivscuy politechichnuy instutut”, № 21, s. 163-167.