ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ

PDF

Ключові слова

інтеграція
інтеграційний процес
інтегрована структура
інтеграційні мотиви суб’єктів-учасників
сутнісно-критеріальні ознаки інтеграції

Як цитувати

Міценко, Н. Г. (2018). ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ. Підприємництво і торгівля, (23), 42-49. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-08

Анотація

У статті представлено відображення інтеграційних процесів в економічних теоріях та концепціях. Систематизовано підходи до трактування категорії “інтеграція” як наукової абстракції, як процесу органiзацiйних трансформацiй, як системної сукупності суб’єктiв, як характеристики стану суб’єкта (системи). Представлено порівняльний змістовий аналіз дефініцій “інтеграція” та “кооперування”, “об’єднання”, “координація”, “комбінування”, “диференціацiя”, “спеціалізація”, “співпраця”, “концентрація”, “диверсифікація”. Виокремлено інтеграційні мотиви суб’єктів-учасників інтеграційних процесів. Визначено сутнісно-критеріальні ознаки інтеграційних процесів. Обґрунтовано необхідність трактування iнтеграцiї суб’єктiв господарювання як процесу їх органiзацiйних трансформацiй та створення цiлiсного господарського механiзму з метою досягнення спiльної стратегiчної мети через об’єднання дiяльностi щодо її досягнення, посилення взаємодiї та координацiю бiзнес-процесiв, упорядкування вiдповiдальностi й компетенцiй, взаємоузгодження використання ресурсного потенцiалу. Запропоновано розглядати організаційний результат об’єднання учасників в процесі інтеграції як інтегровану структуру.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-08
PDF

Посилання

Чорна О. Ю. Дефініції інтеграції [Елект-ронний ресурс] / О. Ю. Чорна. – Режим доступу : http://vuzlib.com.ua/articles/book/1443-Defіnісії_іnteg-ra-сії/1.html

Головченко Г. Еволюція та сутність інтеграції як економічної категорії / Г. Головченко // Економічний вісник НГУ. – 2009. – № 4. – С. 21-25.

Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку : монографія / А. А. Пилипенко. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2008. – 380 с.

Дикань В. В. Теоретичні основи інтегра-ційного розвитку підприємств вітчизняного маши-нобудування / В. В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 43. – С. 119-124.

Іванов Ю. Б. Інтеграційний розвиток суб’єктів господарювання: теоретичне обґрунтування та організація управління : монографія / Ю. Б. Іванов, А. А. Пилипенко. – Х. : ВД “Інжек”, 2012. – 400 с.

Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ : учеб. пособ. / Ю. П. Сурмин. – К. : МАУП, 2003. – 368 с.

Мазаракі А. А. Теоретичні та методологічні засади формування інтеграційної стратегії підпри-ємств / А. А. Мазаракі, М. В. Босовська // Бізнес Інформ : наук. журнал. – 2013. – № 7. – С. 299-308.

Антонов Г. Формирование интегрированных образований в химии и нефтехимии [Электронный ресурс] / Г. Антонов. – Режим доступа : http://www.-executive.ru/publications/specialization/article_1271.

Скопенко Н. С. Теоретичне обґрунтування інтеграції суб’єктів господарювання / Н. С. Скопенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць. – К. : ВПЦ “Київський ун-т”, 2011. – Вип. 26. – С. 187-195.

Босовська М. В. Теоретичні засади інтегра-ційного процесу / М. В. Босовська // Економічний часопис-XXI. – 2013. – № 5-6. – С. 60-63.

Крикавський Є. В. Концепція кластера у формуванні потенціалу конкурентоздатності дере-вообробних підприємств : монографія / Є. В. Кри-кавський, О. А. Похильченко. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 352 с.

Карпенко О. О. Інтеграція як імператив розвитку сучасної економіки / О. О. Карпенко, О. Є. Бабина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 3 (153). – С. 22-30.

Білоусова С. В. Дефініції поняття “інтег-рація” та його ролі в конкурентному ринковому процесі [Електронний ресурс] / С. В. Білоусова. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui-/bitstream/handle/123456789/35506/17-Biloysova.pdf.

Chorna, O. Yu. Definitsii intehratsii [Online], available at: http://vuzlib.com.ua/articles/book/1443-Defіnісії_іntegraсії/1.html.

Holovchenko, H. (2009), Evoliutsiia ta sutnist' intehratsii iak ekonomichnoi katehorii, Ekonomichnyj visnyk NHU, vol. 4, pp. 21-25.

Pylypenko, A. A. (2008), Stratehichna intehra-tsiia pidpryiemstv: mekhanizm upravlinnia ta modeliuvannia rozvytku, INZhEK, Kharkiv.

Dykan, V. V. (2013), Teoretychni osnovy intehratsiinoho rozvytku pidpryiemstv vitchyznianoho mashynobuduvannia, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 43, pp. 119-124.

Ivanov, Yu. B. and Pylypenko, A. A. (2012), Intehratsiinyi rozvytok subiektiv hospodariuvannia: teoretychne obgruntuvannia ta orhanizatsiia uprav-linnia, INZhEK, Kharkiv.

Surmyn, Yu. P. (2003), Teoryia system y systemnуi analyz, MAUP, Kyiv.

Mazaraki, A. A. and Bosovska, M. V. (2013), Teoretychni ta metodolohichni zasady formuvannia intehratsiinoi stratehii pidpryiemstv, Biznes Inform, vol. 7, pp. 299-308.

Antonov, G. Formirovanie integrirovannyh obrazovanij v himii i neftehimii [Online], available at: http://www.executive.ru/publications/specialization/ar-ticle_1271.

Skopenko, N. S. (2011), Teoretychne obgruntu-vannia intehratsii subiektiv hospodariuvannia, Teore-tychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 26, pp. 187-195.

Bosovska, M. V. (2013), Teoretychni zasady intehratsiinoho protsesu, Ekonomichnyi chasopys-XXI, vol. 5-6, pp. 60-63.

Krykavskyi, Ye. V. and Pokhylchenko, O. A. (2012), Kontseptsiia klastera u formuvanni potentsialu konkurentozdatnosti derevoobrobnykh pidpryiemstv, Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, Lviv.

Karpenko, O. O. and Babyna, O. Ye. (2014), Intehratsiia yak imperatyv rozvytku suchasnoi ekono-miky, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 3 (153), pp. 22-30.

Bilousova, S. V. Definitsii poniattia “intehra-tsiia” ta yoho roli v konkurentnomu rynkovomu protsesi [Online], available at: http://dspace.nbuv.-gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/35506/17-Biloysova.