ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ, ЦІЛЕЙ ТА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ІТ-СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

ІТ-сектор
економіка України
державна політика
внутрішній ринок
інформаційне суспільство

Як цитувати

Васильців, Т. Г., Лупак, Р. Л., & Штець, Т. Ф. (2018). ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ, ЦІЛЕЙ ТА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ІТ-СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (23), 56-63. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-10

Анотація

У статті обґрунтовано важливість ІТ-сектору на сучасному етапі розвитку економічних відносин та його стратегічне значення у забезпеченні макроекономічної стабільності держави. Надано характеристики системі внутрішнього ринку та процесам, що обумовлюють її залежність від інформаційних технологій. Виділено місце України у рейтингу цифрової конкурентоспроможності Міжнародного інституту управлінського розвитку та передумови, які його визначили. Обґрунтовано актуальність стратегічних заходів у забезпеченні формування та розвитку інформаційного суспільства. Запропоновано інструменти і заходи щодо реалізації потенціалу ІТ-сектору в Україні та на основі яких сформовано перелік стратегічних напрямів та цілей державної політики в аналізованій сфері.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-10
PDF

Посилання

Васильців В. Г. Організаційно-економічний механізм зміцнення економічної безпеки сектору інформаційних технологій : автореф. дис... канд. екон. наук / В. Г. Васильців. – Львів : НІСД, 2018. – 23 с.

Васильців Т. Г. Характеристики функціо-нальних складових економічної безпеки сектору інформаційно-комунікаційних технологій України / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. Г. Васильців // Економічний дискурс. – 2017. – Вип. 1. – С. 161-172.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Інформаційне суспільство в Україні: гло-бальні виклики та національні можливості : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД, 2010. – 29 с.

Куцик В. І. Моделювання конкурентних позицій підприємств реального сектора економіки на внутрішньому ринку / В. І. Куцик, Р. Л. Лупак // Бізнес-Інформ. – 2017. – № 12. – С. 244-249.

Лупак Р. Л. Державна політика управління безпекою розвитку внутрішнього ринку із засто-суванням інструменту імпортозаміщення / Р. Л. Лупак // Економічний форум. – 2017. – № 4. – С. 20-29.

Орлик І. О. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі / І. О. Орлик, Т. Г. Васильців, С. А. Рудик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 102-109.

Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі : монографія / [за ред. Куцика П. О., Васильціва Т. Г.] – Львів : В-во “Растр-7”, 2016. – 379 с.

International Institute for Management Deve-lopment [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imd.org.

Vasyltsiv T. Assessment of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine / Vasyltsiv T., Lupak R., Osadchuk Y. // Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – № 167 (9-10). – С. 13-17.

Vasyltsiv T. H. Justification of strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine / T. H. Vasyltsiv, R. L. Lupak // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 52-60.

Vasylʹtsiv, V. H. (2018), Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm zmitsnennya ekonomich-noyi bezpeky sektoru informatsiynykh tekhnolohiy. Ph.D. Thesis, NISD, 2018.

Vasylʹtsiv, T. H., Lupak, R. L. and Vasylʹtsiv, V. H. (2017), Kharakterystyky funktsionalʹnykh skladovykh ekonomichnoyi bezpeky sektoru informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy Ukrayiny, Ekonomichnyy dyskurs, 1, 161-172.

Derzhavna sluzhba statystky Ukrayiny, available at : http://www.ukrstat.gov.ua.

Dubov, D. V., Ozhevan, O. A. and Hnatyuk, S. L. (2010), Informatsiyne suspilʹstvo v Ukrayini: hlobalʹni vyklyky ta natsionalʹni mozhlyvosti : analit. dop., NISD, K., 29 s.

Kutsyk, V. I. and Lupak, R. L. (2017), Mode-lyuvannya konkurentnykh pozytsiy pidpryyemstv realʹ-noho sektora ekonomiky na vnutrishnʹomu rynku, Biznes-Inform, 12, 244-249.

Lupak, R. L. (2017), Derzhavna polityka upravlinnya bezpekoyu rozvytku vnutrishnʹoho rynku iz zastosuvannyam instrumentu importozamishchennya, Ekonomichnyy forum, 4, 20-29.

Orlyk, I. O., Vasylʹtsiv, T. H. and Rudyk, S. A. (2016), Mekhanizmy ta zasoby aktyvizatsiyi inno-vatsiynoho rozvytku pidpryyemstv rozdribnoyi torhivli, Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 1, 102-109.

Kutsyk, P. O. and Vasylʹtsiv, T. H. (2016), Teoretyko-metodychni zasady ta prykladni mekha-nizmy derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku vnut-rishnʹoyi torhivli, Vyd-vo “Raster-7”, 379 s.

International Institute for Management Development available at : https://www.imd.org.

Vasyltsiv T., Lupak R. and Osadchuk Y. (2017), Assessment of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine, Ekonomichnyj chasopys-ХХІ, 167 (9-10), 13-17.

Vasyltsiv T. H., Lupak R. L. (2016), Justifi-cation of strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine, Aktualʹni problemy ekonomiky, 1, 52-60.