АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

Ключові слова

ділова активність
підприємство
економічний аналіз
оцінка
система управління
підсистема управління
показники ділової активності

Як цитувати

Воронко, Р. М., & Воронко, О. С. (2018). АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля, (23), 64-69. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-11

Анотація

Розглянуто важливість показників ділової активності для оцінки ефективності діяльності підприємства. Досліджено сутність категорії “ділова активність” та визначено її як комплексне поняття. Дано характеристику структурної схеми управління розвитком підприємства з виділенням у ній підсистеми керівництва діловою активністю, яка передбачає прийняття управлінських рішень щодо забезпечення приросту обсягів виробничої й збутової діяльності. Ділову активність розглянуто як процес, що відбувається у динаміці, в межах якого реалізуються функції менеджменту і виконуються управлінські рішення. Визначено склад показників, які використовують для оцінки ділової активності в процесі проведення економічного аналізу. Ділову активність підприємства у фінансовій сфері запропоновано оцінювати з використанням коефіцієнтів оборотності засобів і джерел їх утворення. Розглянуто критерії якісної оцінки ділової активності і виділено відповідні її рівні для конкретного фінансово-господарського стану підприємства.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-11
PDF

Посилання

Анісімова О. М. Аналіз ділової активності підприємства як системна оцінка ефективності використання власних ресурсів / О. М. Анісімова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/piprp_2013_2_6.pdf.

Антипенко Є. Ю. Аналіз теоретичних аспектів ділової активності підприємства та існуючих підходів до її оцінювання / Є. Ю. Антипенко, С. М. Ногіна, Ю. С. Піддубна // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №3. – С. 76-80.

Бригхем Ю. А. Финансовый менеджмент : учеб. пособ. / Ю. А. Бригхем, Л. С. Гапенски. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 429 с.

Варавка В. В. Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками під-приємства / В. В. Варавка // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 184-191.

Бланк И. А. Управление финансовой стабили-зацией предприятия / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр ; Эльга, 2003. – 246 с.

Гарасюк О. А. Проблеми щодо сутності поняття “ділова активність підприємства” / О. А. Гарасюк, М. Ю. Ігнатенко // Вісник КТУ. – 2010. – № 22. – С. 63.

Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : під-ручник для ст.-тів ВНЗ / Б. Є. Грабовецький. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с.

Гринькевич О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємств / О. А. Гринькевич, Г. І. Кіндрацька // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 215.

Заікіна О. О. Роль показників ділової актив-ності в оцінці управління підприємством / О. О. Заікіна // Харчова промисловість. – 2008. – № 7. – С. 144-148.

Ефимова О. В. Анализ финансовой отчёт-ности : учеб. пособ. / О. В. Ефимова, М. В. Мельник. – М. : Омега-Л, 2004. – 451 с.

Кащена Н. Б. Ділова активність підпри-ємства: сутність та методика аналізу : монографія / Н. Б. Кащена, О. О. Горошанська, Т. В. Польова [та ін.]. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2016. – 196 с.

Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – [3-тє вид., випр. і доп.]. – К. : Знання, 2008. – 483 с.

Куриленко Т. П. Теоретичні аспекти визна-чення ділової активності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal-/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_6/ZMIST.htm.

Мєшкова Н. Л. Оцінка ділової активності підприємства на макрорівні / Н. Л. Мєшкова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С 508-511.

Співак Ю. Ділова активність як важливий показник діяльності підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.-ua/2014/dilova-aktyvnist-yak-vazhlyvyjpokaznyk-di-yalnosti-pidpryjemstva/.

Ткачук Г. Ю. Оцінка ділової активності підприємства / Г. Ю. Ткачук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2015. – Вип. 13. – Ч. 4. – С. 88-90.

Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

Anisimova, O. M. Analiz dilovoi aktyvnosti pidpryiemstva iak systemna otsinka efektyvnosti vykorystannia vlasnykh resursiv, available at : http://irbis-nbuv.gov.ua/piprp_2013_2_6.pdf.

Antypenko, Ye. Yu. Nohina, S. M. and Piddubna, Yu. S. (2013), Analiz teoretychnykh aspektiv dilovoi aktyvnosti pidpryiemstva ta isnuiuchykh pidkhodiv do ii otsiniuvannia, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 3, pp. 76-80.

Bryhkhem, Yu. A. (1999), Fynansovyj menedz-hment : ucheb. posob., Fynansy y statystyka, Moscow.

Varavka, V. V. (2008), Analiz dilovoi aktyvnosti iak instrument upravlinnia hroshovymy potokamy pidpryiemstva, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 184-191.

Blank, Y. A. (2003), Upravlenye fynansovoj stabylyzatsyej predpryiatyia, Nyka-Tsentr; El'ha, Kyiv.

Harasiuk, O. A. (2010), Problemy schodo sutnosti poniattia “dilova aktyvnist' pidpryiemstva”, Visnyk KTU, vol. 22, p. 63.

Hrabovets'kyj, B. Ye. (2009), Ekonomichnyj analiz: pidruchnyk dlia st.-tiv VNZ, Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv.

Hryn'kevych, O. A. and Kindrats'ka, H. I. (2010), Informatsijno-analitychne zabezpechennia upravlinnia dilovoiu aktyvnistiu pidpryiemstv, Ekonomichnyj analiz, vol. 6, p. 215.

Zaikina, O. O. (2008), Rol' pokaznykiv dilovoi aktyvnosti v otsintsi upravlinnia pidpryiemstvom, Kharchova promyslovist', vol. 7, pp. 144-148.

Efymova, O. V. and Mel'nyk, M. V. (2004), Analyz fynansovoj otchiotnosty: ucheb. posob., Omeha-L, Moscow.

Kaschena, N. B. Horoshans'ka, O. O. and Pol'ova, T. V. (2016), Dilova aktyvnist' pidpryiemstva: sutnist' ta metodyka analizu: monohrafiia, Vydavnytstvo Ivanchenka I. S., Kharkiv.

Kovalenko, L. O. and Remn'ova, L. M. (2008), Finansovyj menedzhment : navch. posib., 3 nd ed, Znannia, Kyiv.

Kurylenko, T. P. Teoretychni aspekty vyzna-chennia dilovoi aktyvnosti, available at : http://-www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_6/ZMIST.htm.

Mieshkova, N. L. (2015), Otsinka dilovoi aktyvnosti pidpryiemstva na makrorivni, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 5, pp. 508-511.

Spivak, Yu. Dilova aktyvnist' iak vazhlyvyj pokaznyk diial'nosti pidpryiemstva, available at : http://naub.oa.edu.ua/2014/dilova-aktyvnist-yak-vazhlyvyjpokaznyk-diyalnosti-pidpryjemstva/.

Tkachuk, H. Yu. (2015), Otsinka dilovoi aktyvnosti pidpryiemstva, Naukovyj visnyk Khersons'-koho derzhavnoho universytetu, vol. 13, pp. 88-90.

Tsal-Tsalko, Yu. S. (2008), Finansovyj analiz: pidruchnyk, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv.