МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

PDF

Ключові слова

будівництво
будівельні підприємства
ризик
ризик-менеджмент
забезпечення майбутніх витрат і платежів
страхування

Як цитувати

Головацька, С. І. (2018). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Підприємництво і торгівля, (23), 70-76. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-12

Анотація

Упрaвління екoнoмічними ризикaми суб’єктів господарювання - це система цілеспрямoвaнoгo впливу нa них, яка дoзвoляє уникнути, зменшити aбo мінімізувaти негaтивні нaслідки гoспoдaрськoгo середoвищa. Будівельна галузь тісно пов’язана з ризиками. Важливу роль в управлінні діяльністю будівельного підприємства в умовах ризику відіграє бухгалтерський облік як інструмент мінімізації або нейтралізації ймовірних наслідків шляхом створення відповідного інформаційного забезпечення на всіх етапах процесу управління. У статті розглянуто організаційні особливості діяльності будівельних підприємств та їх вплив на інформаційні потреби управління; проаналізовано основні види ризиків у будівництві; систематизовано складові системи ризик-менеджменту будівельного підприємства та обґрунтовано важливість використання облікових інструментів як механізмів управління ризиками. Також досліджено види зовнішнього страхування будівельних ризиків та рекомендовано використання забезпечень майбутніх витрат і платежів як облікових методів нейтралізації або зменшення негативного впливу підприємницьких ризиків, основну увагу приділено забезпеченням на виконання гарантійних зобов’язань та обтяжливих контрактів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-12
PDF

Посилання

Бухгалтерський облік в управлінні підпри-ємством : підручник / Куцик П. О., Бачинський В. І., Полянська О. А., Головацька С. І., Корягін М. В. - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 280 с.

Грабенко О. В. Страхування ризиків інвести-ційної діяльності / О. В. Грабенко // Фінанси України. - 2008. - №9. - С. 124-1273.

Головацька С. І. Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат і виконаних робіт будівельних підприємств / Головацька С. І. // Вісник Львівської комерційної академії. − Львів, 2018. – Вип. 55. - С. 95-100.

Головацька С. І. Організаційні аспекти забезпечення ризиків діяльності підприємства за міжнародними стандартами / Головацька С. І., Курак А. І. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2017. – № 10 (252).

Закон України “Про бухгалтерський облік” від 5 жовтня 2017 року №2164 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgі-bіn/laws/maіn.cgі?nreg= 1560-12.

П(С)БО 11 “Зобов’язання” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.-ua/laws/show/929_045.

Положення “Про підрядні контракти у будів-ництві України”, затверджене Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури (протокол № 9 від 15 грудня 1993 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN993.html.

П(С)БО 18 “Будівельні контракти” [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.-rada.gov.ua/laws/show/929_045.

Рекомендації зі страхування ризиків у будів-ництві [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://document.ua/rekomendaciyi-zi-strahuvannjarizikiv-u-budivnictvi-nor13813.html.

Стрельбицька Н. Є. Інтегрований ризик-менеджмент – сучасний підхід до управління ризиками / Н. Є. Стрельбицька, Д. І. Боднар // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 4 (40). – С. 111-118.

Яремко І. Й. Методи оцінки будівельних контрактів в умовах економічної інтеграції / Яремко І. Й. // Наукові записки / УАД. - 2005. - Вип. 8. – С. 34-39.

Bukhhaltersʹkyy oblik v upravlinni pidpry-yemstvom: pidruchnyk, Kutsyk P. O., Bachynsʹkyy V. I., Polyansʹka O. A., Holovatsʹka S. I., Koryahin M. V. (2018), Vydavnytstvo LTEU, Lʹviv, 280 s.

Hrabenko, O. V. (2008), Strakhuvannya ryzykiv investytsiynoyi diyalʹnosti, Finansy Ukrayiny, №9, s. 124-1273.

Holovatsʹka, S. I. (2018), Orhanizatsiyno-meto-dychna modelʹ vnutrishnʹoho kontrolyu vytrat i vykonanykh robit budivelʹnykh pidpryyemstv, Visnyk Lʹvivsʹkoyi komertsiynoyi akademiyi, Lviv, vyp. 55, s. 95-100.

Holovatsʹka, S. I. and Kurak, A. I. (2017), Orha-nizatsiyni aspekty zabezpechennya ryzykiv diyalʹnosti pidpryyemstva za mizhnarodnymy standartamy, Naukovyy visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu. – Nauky: ekonomika, politolohiya, istoriya, № 10 (252).

Zakon Ukrainy “O bukhgalterskom kraye” ot 5 oktyabrya 2017 goda №2164, available at : zakon.rada.gov.ua/cgí-bín/laws/maín.cgí?nreg= 1560-12.

P(S)BO 11 “Zobov'yazannya”, available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045.

Polozhennya “Pro pidryadni kontrakty u budiv-nytstvi Ukrayiny”, zatverdzhene Naukovotekhnichnoyu radoyu Ministerstva Ukrayiny u spravakh budivnytstva i arkhitektury (protokolom № 9 vid 15 hrudnya 1993 roku), available at : http://search.ligazakon.ua/l_-doc2.nsf/link1/FIN993.html.

P(S) BO 18 “Budivelʹni kontrakty”, available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045.

Rekomendatsiyi zi strakhuvannya ryzykiv u budivnytstvi, available at : http://document.ua/-rekomendaciyi-zi-strahuvannjarizikiv-u-budivnictvi-nor13813.html.

Strelʹbytsʹka, N. YE. and Bodnar, D. I. (2011), Intehrovanyy ryzyk-menedzhment – suchasnyy pidkhid do upravlinnya ryzykamy, Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva : zb. nauk. pr., Vyd-vo SNU im. V. Dalya, Luhansʹk, № 4 (40), s. 111-118.

Yaremko, I. Y. (2005), Metody otsinky budivelʹnykh kontraktiv v umovakh ekonomichnoyi intehratsiyi, Naukovi zapysky / UAD, vyp. 8, s. 34-39.