ІННОВАЦІЙНІСТЬ – СУЧАСНА УМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

PDF

Ключові слова

інновації
інноваційний потенціал
підприємницький потенціал
управління
ефективність
розвиток

Як цитувати

Гончар, О. І., & Хачатрян, В. В. (2018). ІННОВАЦІЙНІСТЬ – СУЧАСНА УМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Підприємництво і торгівля, (23), 77-81. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-13

Анотація

Узагальнено дослідження засад інноваційних підходів до управління підприємством. Розглянуто особливості формування інноваційного потенціалу промислових підприємств з позицій системного підходу. Визначено та систематизовано проблеми управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах з урахуванням сучасного стану економіки України. Звернуто увагу на те, що пошук шляхів інноваційного розвитку діяльності промислових підприємств висуває конкретні вимоги до системи управління інноваційною діяльністю підприємств. Сформульовано висновки щодо забезпечення ефективного інноваційного процесу, які містять: тісний зв’язок із загальною системою управління підприємством, комплексний характер формування управлінських рішень, високий динамізм регулювання, багатоваріантність підходів до розробки цих рішень, орієнтацію на мотивацію персоналу та на стратегічні цілі розвитку підприємства.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-13
PDF

Посилання

Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України : монографія / [О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І. Юрій та ін.] ; ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль : Економічна думка, ТНЕУ, 2011. – 848 с.

Економіка і організація інноваційної діяль-ності : підручник / [ Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. та ін. ; під ред. проф. О. І. Волкова, М. П. Денисенка]. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 960 с.

Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / В. О. Василенко, В. Г. Шма-тько ; [за ред. В. О. Василенко]. – К. : ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

Йохна М. А. Економіка і організація іннова-ційної діяльності : посібник / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Академія, 2005. – 400 с. – (Альма-матер).

Промисловість України – 2016: стан та перс-пективи розвитку: П 81 наук.-аналіт. доп. / [О. І. Амоша, І. П. Булєєв, А. І. Землянкін та ін.]; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2017. – 120 с.

Морозов В. В. Стратегическое инновационное управление в электроэнергетике / В. В. Морозов. – М. : Альфа-М, 2004. – 280 с.

Strukturni reformy` ekonomiky`: svitovy`j dos-vid, insty`tuty`, strategiyi dlya Ukrayiny` : monografiya, O. I. Amosha, S. S. Aptekar, M. G. Bilopol`s`ky`j, S. I. Yurij ta in. (2011), ; IEP NAN Ukrayiny`, TNEU MONMS Ukrayiny`, Ekonomichna dumka, TNEU, Ternopil`, 848 s.

Ekonomika i organizaciya innovacijnoyi diyal`-nosti : pidruchny`k, Volkov O. I., Deny`senko M. P., Grechan A. P. ta in. ; pid red. prof. O. I. Volkova, M. P. Deny`senka (2004), VD “Profesional”, K., 960 s.

Vasy`lenko, V. O. and Shmat`ko, V. G. (2003), Innovacijny`j menedzhment : navchal`ny`j posibny`k; za red. V. O. Vasy`lenko, CzUL, Feniks, Ky`yiv, 440 s.

Joxna, M. A. and Stadny`k, V. V. (2005), Ekonomika i organizaciya innovacijnoyi diyal`nosti : posibny`k, Akademiya, K., 400 s. – (Al`ma-mater).

Promy`slovist` Ukrayiny` – 2016: stan ta perspekty`vy` rozvy`tku: P 81 nauk.-analit. dop., O. I. Amosha, I. P. Bulyeyev, A. I. Zemlyankin ta in. (2017); NAN Ukrayiny`, In-t ekonomiky` promsti, Ky`yiv, 120 s.

Morozov, V. V. (2004), Strategy`cheskoe y`nno-vacy`onnoe upravleny`e v эlektroэnergety`ke, Al`fa-M, M., 280 s.