ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

PDF

Ключові слова

контролінг
концепція
контролер
інструменти контролінгу
ресторанне господарство

Як цитувати

Калайтан, Т. В. (2018). ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Підприємництво і торгівля, (23), 82-86. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-14

Анотація

У статті розглянуто зміст поняття “інструменти контролінгу”, визначено фактори формування набору інструментів системи контролінгу підприємства. Досліджено еволюцію базового інструментарію контролінгу у зв’язку з розвитком його концепції в історичному аспекті. На основі проведеного вивчення наукової літератури з теорії контролінгу виділено ознаки класифікації його інструментів. Виокремлено основні інструменти контролінгу підприємств ресторанного господарства. Визначено особливості використання сучасного інструментарію контролінгу з врахуванням специфіки діяльності підприємств ресторанного господарства. Запропоновано показники КПЕ (KPI) з метою оцінки результатів та ефективності діяльності підприємств ресторанного господарства.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-14
PDF

Посилання

Baltzer B. Einsatz und Erfolg von Controlling-Instrumenten: Begriffsbe-stimmung, empirische Unter-suchung und Erfolgsbeuerteilung. Wiesbaden, Springer Gabler Verlag, 2013. – 317 s.

Bramsemann R. Handbuch Controlling: Methoden und Techniken.- 2., Auf-lage. Munchen; Wien: Hanser Verlag, 1990. – 388 s.

Horvath P., Gleich R., Seiter M. Controlling. Munchen.: Franz Vahlen Verlag, 2015. – 517 s.

Reichmann T. Controlling mit Kennzahlen. Munchen: Franz Vahlen Verlag, 1990. – 384 s.

Бальтцер Б. Инструменты контроллинга в науке и на практике / Б. Бальтцер, Л. Хойсер // Контроллинг. – 2014. – №4(54). – С. 50-66.

Вебер Ю. Введение в контроллинг / Ю. Вебер, У. Шеффер; [пер. с нем., под ред. и с предисл. С. Г. Фалько]. – М. : Изд-во НП “Объединение контроллеров”, 2014. – 416 с.

Дайле А. Практика контроллинга / А. Дайле; [пер. с нем., под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой]. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 336 с.

Дедов О. А. Методология контроллинга и практика управления крупным промышленным предприятием / О. А. Дедов. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 248 с.

Калайтан Т. Маржинальний аналіз діяль-ності підприємств громадського харчування / Т. Калайтан // Формування ринкової економіки в Україні : наук. збірник. Спец. вип. 15 (ч. 1). – Обліково-аналітичні системи суб’єктів господар-ської діяльності в Україні. – Львів : Інтереко, 2005. – С. 473-480.

Малышева Л. А. Управление организаци-онными изменениями на основе контроллинга / Л. А. Малышева. – Екатеринбург : Институт Эконо-мики УРО РАН, 2004. – 360 с.

Петров М. А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения / М. А. Петров // Вестник СПбГУ. Серия 8. Вып. 2 (№16). – 2004. – С. 51-68.

Фалько С. Г. Контроллинг для руководи-телей и специалистов / С. Г. Фалько. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 272 с. (96).

Фалько С. Г. Контроллинг для руководителя / С. Г. Фалько. – М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 196 с.

Фольмут Х. Й. Инструменты контроллинга / Х. Й. Фольмут. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 256 с.

Baltzer B. (2013), Einsatz und Erfolg von Controlling-Instrumenten: Begriffsbe-stimmung, empi-rische Untersuchung und Erfolgsbeuerteilung. Wiesbaden, Springer Gabler Verlag, 317 s.

Bramsemann R. (1990), Handbuch Controlling: Methoden und Techniken.- 2., Auf-lage. Munchen; Wien: Hanser Verlag, 388 s.

Horvath P., Gleich R., Seiter M. (2015), Controlling. Munchen.: Franz Vahlen Verlag, 517 s.

Reichmann T. (1990), Controlling mit Ken-nzahlen. Munchen: Franz Vahlen Verlag, 384 s.

Balttser B. and Hoyser L. (2014), Instrumentyi kontrollinga v nauke i na praktike, Kontrolling, #4(54), s. 50-66.

Veber Yu. and Sheffer U. (2014), Vvedenie v kontrolling, per. s nem., pod red. i s predisl. S. G. Falko, Izd-vo NP “Ob'edinenie kontrollerov”, M., 416 s.

Dayle A. (2001), Praktika kontrollinga, per. s nem., pod red. i s predisl. M. L. Lukashevicha, E. N. Tihonenkovoy, Finansyi i statistika, M., 336 s.

Dedov, O. A. (2008), Metodologiya kontrollinga i praktika upravleniya krupnyim promyishlennyim predpriyatiem, Alpina Biznes Buks, M., 248 s.

Kalaitan T. (2005), Marzhynalnyi analiz diialnosti pidpryiemstv hromadskoho kharchuvannia, Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini: nauk. zbirnyk. Spets. vyp. 15 (ch.1). – Oblikovo-analitychni systemy subiektiv hospodarskoi diialnosti v Ukraini, Intereko, Lviv, s. 473-480.

Malyisheva, L. A. (2004), Upravlenie organizatsionnyimi izmeneniyami na osnove kontrollinga, Institut Ekonomiki URO RAN, Ekaterinburg, 360 s.

Petrov, M. A. (2004), Teoriya zaintereso-vannyih storon: puti prakticheskogo primeneniya, Vestnik SPbGU. Seriya 8. Vyip. 2 (#16), s. 51-68.

Falko, S. G. (2008), Kontrolling dlya rukovo-diteley i spetsialistov, Finansyi i statistika, M., 272 s. (96).

Falko, S. G. (2006), Kontrolling dlya rukovo-ditelya, MGTU im. N.E. Baumana, M., 196 s.

Folmut, H. Y. (1999), Instrumentyi kontrollinga, Finansyi i statistika, M., 256 s.