ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

стратегія
бізнес-стратегія
стратегічне планування
зарубіжний досвід формування бізнес-стратегій

Як цитувати

Кліпкова, О. І. (2018). ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво і торгівля, (23), 87-92. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-15

Анотація

Актуальність статті полягає у необхідності формування нових орієнтирів бізнес-стратегій вітчизняних промислових підприємств, що сприятиме зростанню ефективності їх діяльності та забезпечення синергічного ефекту від злиття мікроцілей для досягнення мети діяльності. Метою статті є аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду формування бізнес-стратегій промислових підприємств. Застосовано аналітичні та експертні методи дослідження, що дозволяють у повній мірі висвітлити шляхи досягнення поставленої мети. В статті зазначено складові бізнес-стратегій металургійних підприємств США, ЄС, Китаю, Японії та України, здійснено їх порівняльну характеристику, наведено тенденції світового ринку металургійної промисловості. Проаналізовано основні види завдань, що має на меті вирішити нова форма бізнес-стратегії промислового підприємства, зокрема в частині формування корпоративної культури та корпоративного духу, що виступає суттєвою відмінністю зарубіжних та вітчизняних бізнес-стратегій.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-15
PDF

Посилання

Dzienniak S. Polski przemysl stalowi / S. Dzienniak. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. – 2015. – 54 s.

Karpuś P. Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem / P. Karpuś // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska., Oeconomia. – 2003. – № 37. – S. 397-414.

Лазарева Л. І. Злиття та поглинання як альтернативи конкурентної стратегії металургійних підприємств України / Л. І. Лазарева // Фінансова система України. Наукові записки. – 2011. – Вип. 16. – С. 176-181 (Серія “Економіка”).

Родионова И. А. Мировая экономика: индустриальный сектор / И. А. Родионова. – М. : Российский университет дружбы народов, 2010. – 608 с.

Горошкова Л. А. Особливості інтеграційних процесів у металургії світу / Л. А. Горошкова, Н. А. Кулагин // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 1 (5).– С. 145-148 (Серія “Економічні науки”).

Гнатенко А. І. Актуальні питання запрова-дження стратегічного підходу в менеджмент підприємств України / А. І. Гнатенко // Теорія та практика державного управління. – 2017. – № 2(57). – С. 1-7.

Вітер І. І. Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у ХХІ столітті / І. І. Вітер // Стратегія розвитку України. – 2015. – № 1. – С. 32-42.

Сайт “U. S. Steel” [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.ussteel.com/.

Сайт “Метінвест” [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.metinvestholding.com/ua.

Сайт “Baosteel Group Corporation” [Елект-ронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.-baosteel.com/group_en/contents/2880/39991.html.

Сайт “АрселорМіттал” [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://ukraine.-arce-lor-mittal.com/index.php?id=418.

Сайт “JFE Holdings” [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.jfe-holdings.-co.jp-/en/company/history/index.html.

Dzienniak, S. (2015), Polski przemysl stalowi, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, 54 s.

Karpuś, P. (2003), Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska., Oeconomia, № 37, s. 397-414.

Lazareva, L. I. (2011), Zlyttia ta pohlynannia yak alternatyvy konkurentnoi stratehii metalurhiinykh pidpryiemstv Ukrainy, Finansova systema Ukrainy. Naukovi zapysky, vyp. 16, s. 176-181.

Rodyonova, Y. A. (2010), Myrovaia эkonomyka: yndustryalni sektor, Rossyiskyi unyversytet druzhbы narodov, M., 608 s.

Horoshkova, L. A. and Kulahyn, N. A. (2010), Osoblyvosti intehratsiinykh protsesiv u metalurhii svitu,

Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, № 1 (5), s. 145-148.

Hnatenko, A. I. (2017), Aktualni pytannia zaprovadzhennia stratehichnoho pidkhodu v menedzh-ment pidpryiemstv Ukrainy, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, № 2(57), s. 1-7.

Viter, I. I. (2015), Stratehichni oriientyry pro-myslovoi polityky YeS KhKhI stolitti, Stratehiia rozvytku Ukrainy, № 1, s. 32-42.

Sait “U. S. Steel”, available at : https://www.-ussteel.com/.

Sait “Metinvest”, available at : https://www.-metinvestholding.com/ua.

Sait “Baosteel Group Corporation”, available at : http://www.baosteel.com/group_en/contents/2880-/39991.html.

Sait “ArselorMittal”, available at : https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=418.

Sait “JFE Holdings”, available at : http://www.jfe-holdings.co.jp/en/company/history/in-dex.html.