КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

PDF

Ключові слова

інтелектуальний капітал
нематеріальні активи
інтелектуальна власність
нематеріальні ресурси
капітал
інтелект

Як цитувати

Літвінов, О. С. (2018). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ. Підприємництво і торгівля, (23), 98-103. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-17

Анотація

Термін “інтелектуальний капітал” був вперше використаний ще у 1969 р., але, незважаючи на зростання його значення, досі відсутнє єдине бачення щодо визначення його сутності. Головною проблемою є спроби визначити інтелектуальний капітал або як певний перелік складових, або за допомогою методик розрахунку. Велика кількість дефініцій взагалі базується на ототожненні інтелектуального капіталу з його окремими складовими, такими як нематеріальні активи, інтелектуальна власність або нематеріальні ресурси. Проведений критичний аналіз існуючих визначень, їх групування та морфологічний аналіз термінів “капітал” та “інтелект” дозволяє надати авторське визначення інтелектуального капіталу як сукупності соціально-економічних відносин, що пов’язані з формуванням, використанням та відновленням знань.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-17
PDF

Посилання

Иноземцев В. Л. За пределами экономи-ческого общества / В. Л. Иноземцев. – М. : Academia – Наука, 1998. – 640 с.

Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере / В. И. Вернадский // Успехи современной биологии. – 1944. − Т. ХVIII, вып. 2. – С. 113-120.

Sveiby K. E. The know-how company / K. E. Sveiby, A. Risling. – Malmo : Liber, 1986.

Собко О. М. Інтелектуальний капітал підпри-ємства: концептуалізація–функціонування–розви-ток [текст] : монографія / О. М. Собко. – Тернопіль : Крок, 2014. – 360 с.

Stewart T. A. Brain Power: How Intellectual Capital Is Becoming America’s Most Valuable Asset / T. A. Stewart // Fortune. – 1991. – June 3. - Pp. 44-60.

Brooking A. Corporate Memory: Strategies for Knowledge Management / Annie Brooking. – London; New-York : International Thomson Business Press. – 1999. – Pp. 16–21.

Малишко В. С. Показники ефективності відтво-рення нематеріальних ресурсів підприємства / В. С. Малишко, О. С. Літвінов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. - №2 (57), ч. 1. – C. 144-149.

Літвінов О. С. Ефективність відтворення нематеріальних ресурсів підприємства / О. С. Літ-вінов // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 6 (168). – C. 39-47.

Літвінов О. С. Показники відтворення нематеріальних ресурсів підприємства / О. С. Літві-нов // Вісник Донецького національного універ-ситету. – Серія В. Економіка і право. – 2015. - №1. – C. 213-218.

Хілуха О. А. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств: теоретичні та прикладні положення : монографія / О. А. Хілуха, О. Є. Кузьмін, Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 200 с.

Кендюхов О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом : монографія / О. В. Кен-дюхов. – Донецьк : ДонУЕП, 2008. – 363 с.

Літвінов О. С. Складові інтелектуального капіталу підприємства / О. С. Літвінов // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики :

матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 вересня 2018 р.). – Одеса : Атлант, 2018. – 248 с.

Літвінов О. С. Знос та відтворення немате-ріальних ресурсів підприємства / О. С. Літвінов // Економіст. – 2015. - №2. – C. 51-55.

Edvinsson L. Intellectual Capital: Realizing your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower / L. Edvinsson, M.S. Malone. – New York : Harper Business, 1997.

Геєць В. М. Україна у вимірі економіки знань / Геєць В. М.; [за ред. акад. НАН України В. М. Геєць]; Інститут економіки та прогнозування НАН України. – К. : Основа, 2006. – 458 с.

Бутнік-Сіверський О. Б. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект / О. Б. Бутнік-Сівер-ський // Інтелектуальний капітал. – 2002. – № 1. – C. 16-26.

Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал / Дж. Р. Хикс; [пер. с англ.]. – М. : Издательская группа “Прогресс”, 1993. – 488 с.

Ynozemtsev, V. L. (1998), Za predelamy ekonomycheskoho obschestva, Academia – Nauka, Moscow.

Vernadskyj, V. Y. (1944), Neskol'ko slov o noosfere, Uspekhy sovremennoj byolohyy. T. KhVIII, vyp. 2. pp. 113-120.

Sveiby, K. E. and Risling, A. (1986), The know-how company. Liber, Malmo.

Sobko, O. M. (2014), Intelektual'nyj kapital pidpryiemstva : kontseptualizatsiia–funktsionuvannia–rozvytok, Krok, Ternopil'.

Stewart, T. A. (1991), Brain Power: How Intellectual Capital Is Becoming America’s Most Valuable Asset, Fortune, June 3, pp. 44-60.

Brooking, A. (1999), Corporate Memory: Strategies for Knowledge Management. International Thomson Business Press, London-New-York, NY. pp. 16-21.

Malyshko, V. S. and Litvinov, O. S. (2015), Pokaznyky efektyvnosti vidtvorennia nematerial'nykh resursiv pidpryiemstva, Visnyk sotsial'no-ekono-michnykh doslidzhen', vol. 2 (57), ch. 1, pp.144-149.

Litvinov, O. S. (2015), Efektyvnist' vidtvorennia nematerial'nykh resursiv pidpryiemstva, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6 (168), pp. 39-47.

Litvinov, O. S. (2015), Pokaznyky vidtvorennia nematerial'nykh resursiv pidpryiemstva, Visnyk Done-ts'koho natsional'noho universytetu. Seriia V. Ekonomika i pravo, vol. 1, pp. 213-218.

Khilukha, O. (2014), Upravlinnia intelektu-al'nym kapitalom mashynobudivnykh pidpryiemstv: teoretychni ta prykladni polozhennia, Vezha-Druk, Luts'k.

Kendiukhov, O. V. (2008), Efektyvne uprav-linnia intelektual'nym kapitalom, DonUEP, Donets'k.

Litvinov, O. S. (2018), Skladovi intelek-tual'noho kapitalu pidpryiemstva, Ekonomika pidpryiemstva: suchasni problemy teorii ta praktyky :

materialy s'omoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. 14-15 veresnia 2018 r.), Atlant, Odesa.

Litvinov, O. S. (2015), Znos ta vidtvorennia nematerial'nykh resursiv pidpryiemstva, Ekonomist, vol. 2, pp. 51-55.

Edvinsson, L. and Malone, M. S. (1997), Intellectual Capital: Realizing your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower, Harper Business, New York, NY.

Heiets', V. M. (2006), Ukraina u vymiri ekonomiky znan', za red. akad. NAN Ukrainy V. M. Heiets'; Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, Osnova, Kyiv.

Butnik-Sivers'kyj, O. B. (2002), Intelektual'nyj kapital: teoretychnyj aspekt, Intelektual'nyj kapital, vol. 1, pp. 16-26.

Khyks, Dzh. R. (1993), Stoymost' y kapytal, Yzd-kaia hruppa “Prohress”, Moscow.