СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

PDF

Ключові слова

сфера товарного обігу
соціально-економічна модернізація
Україна
роздрібний товарооборот
оптова торгівля

Як цитувати

Мельник, І. М. (2018). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ. Підприємництво і торгівля, (23), 104-110. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-18

Анотація

У статті аналізуються стан і тенденції функціонування та розвитку сфери товарного обігу в Україні. Виявлено позитивні та негативні аспекти цього процесу. Свідченням посилення впливу сфери товарного обігу на виробництво і споживання товарів та послуг є зростання її місткості, покращення структурних характеристик роздрібного сегмента, нарощування обсягів товарних запасів підприємств оптової торгівлі. Підтвердженням негативних тенденцій розвитку вітчизняної сфери товарного обігу є зростання її імпортозалежності, зниження швидкості оборотності товарних запасів. Результати оцінювання підтвердили вагомість сфери товарного обігу у забезпеченні цілісності та збалансованості єдиного господарського комплексу держави. Встановлено, що ефективність функціонування сфери товарного обігу об’єктивно проявляється наслідками її соціально-економічної модернізації.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-18
PDF

Посилання

Внутрішня торгівля України : монографія / [Мазаракі А., Лагутін В., Герасименко А. та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2016. – 864 с.

Мазаракі А. Внутрішній ринок України в умовах дисбалансів між виробництвом і споживан-ням / Мазаракі А., Лагутін В. // Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 4-18.

Апопій В. Глобалізаційні процеси і нові тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України / Апопій В., Криган Р., Процишин О. // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2014. – Вип. 16. – С. 7-13.

Барна М. Ю. Трансформація системи внут-рішньої торгівлі в Україні : монографія / М. Ю. Барна. – Львів : Растр-7, 2015. – 524 с.

Внутрішній ринок і торгівля України: струк-турно-інституціональна трансформація : монографія / [В. Д. Лагутін, Ю. М. Уманців, А. Г. Герасименко та ін.; за ред. В. Д. Лагутіна]. – К. : КНТЕУ, 2015. – 432 с.

Роздрібна торгівля України у 2016 році : статистичний збірник. – К. : ДССУ, 2017. – 118 с.

Роздрібна торгівля України у 2017 році : статистичний збірник. – К. : ДССУ, 2018. – 98 с.

Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Діяльність підприємств оптової торгівлі у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/dop/05/dop_dpot17.pdf.

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі у 2017 році : статистичний бюлетень. – К. : ДССУ, 2018. – 27 с.

Mazaraki, A., Lahutin, V., Herasymenko, A. ta in. (2016), Vnutrishnia torhivlia Ukrainy, KNTEU, Kyiv, 864 s.

Mazaraki, A., Lahutin, V. (2016), Vnutrishnii rynok Ukrainy v umovakh dysbalansiv mizh vyrob-nytstvom i spozhyvanniam, Ekonomika Ukrainy,№ 4, s. 4-18.

Apopii, V., Kryhan, R., Protsyshyn, O. (2014), Hlobalizatsiini protsesy i novi tendentsii rozvytku vnutrishnoi torhivli Ukrainy, Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo, Vyp. 16, s. 7-13.

Barna, M. (2015), Transformatsiia systemy vnutrishnoi torhivli v Ukraini, Rastr-7, Lviv, 524 s.

Lahutin, V. D., Umantsiv, Yu. M., Herasymenko, A. H. ta in. (2015), Vnutrishnii rynok i torhivlia Ukrainy: strukturno-instytutsionalna transformatsiia, KNTEU, Kyiv, 432 s.

Rozdribna torhivlia Ukrainy u 2016 rotsi : statystychnyi zbirnyk (2017), DSSU, Kyiv, 118 s.

Rozdribna torhivlia Ukrainy u 2017 rotsi : statystychnyi zbirnyk (2018), DSSU, Kyiv, 98 s.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy : ofitsiinyi veb-sait [Online], available at : http://www.ukrstat.gov.ua.

Diialnist pidpryiemstv optovoi torhivli u 2017 rotsi [Online], available at : http://www.ukr-stat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/dop/05/dop_dp-ot17.pdf.

Prodazh i zapasy tovariv (produktsii) v optovii torhivli u 2017 rotsi : statystychnyi biuleten (2018), DSSU, Kyiv, 27 s.