ДЕРЖАВНА МЕДИЦИНА VS ПРИВАТНА: У ПОШУКАХ ЕФЕКТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

PDF

Ключові слова

система охорони здоров’я
державна медицина
приватний медичний сектор
регулювання
методи та інструменти
співпраця

Як цитувати

Ягельська, К. Ю. (2020). ДЕРЖАВНА МЕДИЦИНА VS ПРИВАТНА: У ПОШУКАХ ЕФЕКТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Підприємництво і торгівля, (27), 76-81. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-14

Анотація

Проблеми реформування вітчизняної галузі охорони здоров’я як бази формування людського потенціалу зумовили пошуки ефективного інструментарію для розбудови удосконаленої системи охорони здоров’я. Констатація незадоволеності населення поточною медичною реформою, а також визначення у роботі переваг і недоліків трансформаційної системи охорони здоров’я становлять підґрунтя аналізу сучасного стану медичної галузі, якій притаманні загальні негативні процеси. Проведений компаративний аналіз функціональних особливостей державного і приватного секторів медицини дав змогу виявити кадрову проблему в цілому по галузі, диспропорції у галузевій структурі та наявність стримуючих чинників розвитку в обох секторах. Визначено, що проблеми у державному секторі стимулюють розвиток приватної медицини, однак поруч із конкуренцією в межах приватного сектору, а також між приватною і державною медициною частково вирішення проблем оновленої системи передбачається за рахунок компенсаторних функцій приватного сектору медицини. У цих умовах значущості набуває стимулювання розвитку приватної медицини поруч із формуванням механізмів ефективної взаємодії державних, комунальних і приватних установ. У зв’язку із цим наголошується на важливості механізмів ефективної взаємодії державних, комунальних і приватних установ, в основу функціонування яких має бути покладений відповідний економічний інструментарій, який би враховував особливості розвитку кожного сектору та інтереси сторін, а також функціональні взаємозв’язки у структурах механізмів. Розглянуто загальновизнані методи та інструменти державного регулювання послуг сфери охорони здоров’я, у результаті чого з урахуванням проблем галузі, а також функціональних особливостей її секторів удосконалено організаційний інструментарій системи охорони здоров’я. Запропонований комплекс інструментів систематизовано за групами і підгрупами на основі виконуваних ними функцій і вирішуваних завдань. Базовий організаційний інструментарій застосовується в межах загальноприйнятих методів державного регулювання, складається з п’яти основних груп, які можуть розширюватися і доповнюватися.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-14
PDF

Посилання

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 03.07.2020 № 2168-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text (дата звернення: 11.09.2020).

Ямненко Т.М. Медична реформа: реалії України та міжнародний досвід. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2018. № 2. С. 116–120.

Лехан В.М., Слабкий Г.О., Шевченко М.В. Аналіз результатів реформування системи охорони здоров’я в пілотних регіонах: позитивні наслідки, проблеми та можливі шляхи їх вирішення. Україна. Здоров’я нації. 2015. № 3. С. 67–86.

Мартякова О.В., Трикоз І.В. Перспективи модернізації охорони здоров'я. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2015. № 4(32). С. 23–30.

Мачуга Н.З. Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 ; Тернопіл. нац. економ. ун-т. Тернопіль, 2016. 386 с.

Карлаш В.В. Механізми державного регулювання охорони здоров’я населення України : дис. ... канд. наук з держ. управ. : 25.00.02 ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. Харків, 2020. 214 с.

Вовк С.М. Механізми державного управління системними змінами у сфері охорони здоров’я : дис. ... д-ра наук з держ. управ. : 25.00.02 ; Дон. держ. ун-т управ. Маріуполь, 2019. 492 с.

Іванов Ю.Б., Бережна Ю.В. Інструментарій державного регулювання сфери охорони здоров’я в Україні. Економіка і регіон. 2014. № 4. С. 101–106.

Борщ В.І. Державно-приватне партнерство як запорука інноваційного розвитку національної галузі охорони здоров’я. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Т. 19. Вип. 1(44). С. 140–159.

Шевчук Ю.В. Розвиток державно-приватного партнерства у контексті вдосконалення фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 33(1). С. 416–428.

Петрик С.М. Форми реалізації проєктів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я. Економіка, управління та адміністрування. 2020. № 2(92). С. 88–94.

Мазурок О.В. Державно-приватне партнерство як засіб підвищення ефективності системи охорони здоров’я. Державне будівництво. 2016. № 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/5/03.pdf (дата звернення: 12.09.2020).

Методичні рекомендації для державних та комунальних закладів охорони здоров’я для працівників органів управління у сфері охорони здоров’я для впровадження проектів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я / М-во охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua/uploads/1/7840-1234567890.pdf (дата звернення: 10.09.2020).

Оцінка медичної сфери. Соціологічна група «Рейтинг». URL: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_medicinskoy_sfery.html?fbclid=IwAR0m4bNlVvOWDHuHbeURyhi2PE3zO6nr2jpUlKtp-CacxdhzLH5xETi46M0 (дата звернення: 08.10.2020).

Кадрові ресурси системи охорони здоров’я в Україні. Ситуаційний аналіз / Д. Богдан та ін. Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Київ, 2019.

Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров’я 2016–2019. Спільний звіт ВООЗ та Світового банку. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf?ua=1 (дата звернення: 11.10.2020).

Рынок медицинских услуг в Украине. Inventure. URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/rynok-medicinskih-uslug-v-ukraine (дата звернення: 08.10.2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “About the state financial guarantees of medical service of the population”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text (accessed 11 September 2020).

Yamnenko, T. M. (2018), “Medical reform: realities of Ukraine and international experience”, Yurydychnyy visnyk. Povitryane i kosmichne pravo, no. 2, pp. 116–120.

Lekhan, V.M. Slabky, G.O. Shevchenko, M.V. (2015), “Analysis of the results of health care reform in pilot regions: positive consequences, problems and possible ways to solve them”, Ukrayina. Zdorovʺya natsiyi, no. 3, pp. 67–86.

Martyakova, O.V. and Trikoz, I.V. (2015), “Prospects for health care modernization”, Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, no. 4 (32), pp. 23–30.

Machuga, N. Z. (2016), “Theory and methodology of functioning of system of rendering of medical services in Ukraine”, Abstract of Dr. of Science dissertation, Economics and management of the national economy, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine.

Karlash, V.V. (2020), “The mechanisms of state regulation of public health in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Mechanisms of Public aAdministration, National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv.

Vovk, S. M. (2019), “Mechanisms of Public Administration with Systemic Transformations in the Sphere of Healthcare”, Abstract of Dr. of Science dissertation, Mechanisms of Public Administration, Donetsk State University of Management, Mariupol.

Ivanov, Yu. B. and Berezhna, Yu. V. (2014), “Tools of state regulation of health care in Ukraine”, Ekonomika i rehion, no. 4, pp. 101–106.

Borsch, V.I. (2020), “Public-private partnership as a guarantee of innovative development of the national healthcare sector”, Rynkova ekonomika: suchasna teoriya i praktyka upravlinnya, vol. 19, issue 1 (44), pp. 140–159.

Shevchuk, Yu. V. (2017), “Development of public-private partnership in the context of improving the financial support of health care”, Ekonomichnyy visnyk universytetu, issue 33(1), pp. 416–428.

Petrik, S.M. (2020), “Forms of implementation of public-private partnership projects in the field of health care”, Ekonomika, upravlinnya ta administruvannya, no. 2 (92), pp. 88–94.

Mazurok, O.V. (2016), “Public-private partnership as a means of improving the efficiency of the health care system”, Derzhavne budivnytstvo, no. 2, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/5/03.pdf (accessed 12 September 2020).

Ministry of Health of Ukraine (2018), “Methodical recommendations for state and municipal health care institutions for employees of public health authorities for the implementation of public-private partnership projects in the field of health care”, available at: https://moz.gov.ua/uploads/1/7840-1234567890.pdf (accessed 10 September 2020).

Sociological group Rating (2020), “Evaluation of the medical field”, available at: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_medicinskoy_sfery.html?fbclid=IwAR0m4bNlVvOWDHuHbeURyhi2PE3zO6nr2jpUlKtp-CacxdhzLH5xETi46M0 (accessed 8 October 2020).

Bogdan, D., Boyko, A., Vasilkova, A. et al. (2019), Kadrovi resursy systemy okhorony zdorovʺya v Ukrayini. Sytuatsiynyy analiz [Human resources of the health care system in Ukraine. Situational analysis], USAID Health Care Reform Support Project, Kiev.

WHO and the World Bank (2019), “Ukraine: Health Care Financing Reform Review 2016-2019”, available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf?ua=1 (accessed 11 October 2020).

Inventure (2019), “The market of medical services in Ukraine”, available at: https://inventure.com.ua/analytics/investments/rynok-medicinskih-uslug-v-ukraine (accessed 8 October 2020).