ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

PDF

Ключові слова

фінансова стійкість
механізм фінансової стійкості
сфера гостинності
організаційно-економічний аналіз
USG Holding

Як цитувати

Батченко, Л. В., Гончар, Л. О., & Беляк, А. О. (2020). ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. Підприємництво і торгівля, (27), 13-20. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-02

Анотація

У статті досліджено ключові показники фінансової стійкості підприємств сфери гостинності на основі організаційно-економічного аналізу функціонування USG Holding та одного з наймасштабніших та конкурентоздатніших складників компанії «ТОВ «Сушия». Із відкритих даних проаналізовано основні показники фінансової стійкості, зокрема динаміку чистого доходу від реалізації продукції (у гривневому та доларовому еквівалентах), динаміку чистого прибутку (збитку), динаміку показників основних засобів та нематеріальних активів та динаміку поточних зобов’язань за 2012–2018 рр. На основі проведеного дослідження визначено, що ефективність фінансової та бізнес-діяльності підприємств сфери гостинності в умовах трансформації і глобалізації економіки країни, динамічності та мінливості економічного середовища у світі та в Україні зокрема визначається передусім його фінансовим станом. Обґрунтовано, що стратегічним чинником фінансової безпеки, інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності та кредитоспроможності є фінансова стійкість підприємств, особливо в період економічних глобалізаційних змін, коли фінансова стійкість стає обов’язковим критерієм ефективного розвитку невиробничого сектору економіки України (сфери послуг). Визначено, що результати проведеного дослідження дають змог стверджувати, що обов’язковими умовами поліпшення фінансового стану підприємств сфери гостинності у ринкових умовах господарювання є постійний аналіз і своєчасна ґрунтовна діагностика змін, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства, а також вчасне й максимально ефективне реагування на зміни ключових визначальних показників фінансової стійкості. Визначено перспективу подальших досліджень, зокрема проведення ґрунтовного аналізу фінансової стійкості на конкретному підприємстві сфери гостинності з визначенням його поточної фінансової стійкості за допомогою методу комплексного розрахунку рейтингової оцінки фінансового стану підприємств сфери гостинності, з метою розроблення унікального механізму забезпечення фінансової стійкості, що базуватиметься на особливостях конкретного закладу – концептуальних основах, які включають мету, завдання та функції управління, організаційну структуру, систему забезпечення механізму, критерії оцінювання рівня фінансової стійкості, унікальну систему брендингу та систему комплаєнс-контролю.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-02
PDF

Посилання

Berry C.H. Corporate growth and diversification. Journal of Law and Economics. 1971. № 14. Р. 371–383.

Opendatabot – відкриті дані. URL: https://opendatabot.ua (дата звернення: 11.11.2020).

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Санкт-Петербург, 1999. 416 с.

Богацька Н.М., Галюк О.В. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення в бізнес-процесах підприємства. Молодий вчений. 2013. № 2. С. 12–16.

Гончар Л.О. Стратегічне управління змінами у сфері послуг: теоретико-методологічні та практичні аспекти : монографія. Київ : Ліра-К, 2020. 340 с.

Друри К. Производственный и управленческий учет. Москва : ЮНИТИ, 2015. 476 с.

Котлер Ф. Маркетинг, гостеприимство, туризм : учебник ; 4-е изд. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 1071 с.

Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия. Полное руководство по финансовым нововведениям / пер. с англ. Москва : ИНФРА, 2010. 784 с.

Офіційний сайт мережі ресторанів «Сушия». URL: https://sushiya.ua/ (дата звернення: 11.11.2020).

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua (дата звернення: 11.11.2020).

Офіційний сайт холдингу USG. URL: https://www.usgh.com.ua/ukr/ (дата звернення: 11.11.2020).

Пандяк І. Феномен індустрії гостинності: дефініція поняття, основні підходи, структура. Вісник Львівського університету. 2016. № 50. С. 277–285.

Поддєрьогін А.М., Наумова Л.Ю. Фінансова стійкість підприємств в економіці України : монографія. Київ : КНЕУ, 2011. 184 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14 (дата звернення: 11.11.2020).

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2275-19 (дата звернення: 11.11.2020).

Рішення для бізнесу YouControl – повне досьє на кожну компанію України. URL: https://youcontrol.com.ua (дата звернення: 11.11.2020).

Рудык Н.Б. Конгломеративные слияния и поглощения. Книга о пользе и вреде непрофильных активов. Москва : Дело. 2005. 223 с.

Сімех Ю.А. Визначення поняття «конкурентостійкість підприємства». Вісник Міжнародного слов'янського університету. 2007. Т. X. № 1. С. 12–16.

ТОВ «Сушия»: інформація про компанію. VKURSI.PRO. URL: https://vkursi.pro/card/tov-sushyia-35266336 (дата звернення: 11.11.2020).

Тридід О.М., Орєхова К.В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства : монографія. Київ : Університет БС НБ України, 2010. 143 с.

Berry, C.H. (1971), Corporate growth and diversification, Journal of Law and Economics, № 14, p. 371–383.

Opendatabot – open data, available at: https://opendatabot.ua (accessed 11 November 2020).

Ansoff, Y. (1999), “Novaia korporatyvnaia stratehyia”, Sankt-Peterburh, Russia, s. 416.

Bohatska, N.M. and Haliuk, O.V. (2013), “The financial condition of the enterprise and ways to improve it in the business processes of the enterprise”, Molodyi vchenyi, № 2, s. 12–16.

Honchar, L.O. (2020), “Stratehichne upravlinnia zminamy u sferi posluh: teoretyko-metodolohichni ta praktychni aspekty: monohrafiia”, Vydavnytstvo Lira-K, Kyiv, s. 340.

Drury, K. (2015), “Proyzvodstvennyi y upravlencheskyi uchet”, YuNYTY, Moskva, s. 476.

Kotler, F. (2007), “Marketynh, hostepryymstvo, turyzm”, 4rd ed, YuNYTY-DANA, Kyiv, s. 1071.

Marshall, Dzh.F. and Bansal, V.K. (2010), “Fynansovaia ynzheneryia. Polnoe rukovodstvo po fynansovym novovvedenyiam”, YNFRA, Moskva, Russia, s. 784.

Official site of the restaurant chain Sushiya, available at: https://sushiya.ua/ (accessed 11 November 2020).

Official site of the National Bank of Ukraine, available at: https://bank.gov.ua (accessed 11 November 2020).

Official site of the USG holding, available at: https://www.usgh.com.ua/ukr/ (accessed 11 November 2020).

Pandiak, I. (2016), “The phenomenon of the hospitality industry: definition, basic approaches, structure”, Visnyk Lvivskoho universytetu, № 50, s. 277–285.

Poddierohin, A.M. and Naumova, L.Iu. (2011), “Finansova stiikist pidpryiemstv v ekonomitsi: monohrafiia”, KNEU, Kyiv, 184 s.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On accounting and financial reporting in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14 (accessed 11 November 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “About limited and additional liability companies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/835-2015-%D0%BF (accessed 11 November 2020).

YouControl business solution is a complete dossier for every Ukrainian company, available at: https://youcontrol.com.ua (accessed 11 November 2020).

Rudyk, N.B. (2005), “Konhlomeratyvnye slyianyia y pohloshchenyia. Knyha o polze y vrede neprofylnykh aktyvov”, Delo, Moskva, s. 223.

Simekh, Yu.A. (2007), “Definition of the concept of competitiveness of the enterprise”, Visnyk Mizhnarodnoho slovianskoho universytetu, № 1, s. 12–16.

TOV SUSHIYA: Information about the company. VKURSI.PRO, available at: https://vkursi.pro/card/tov-sushyia-35266336 (accessed 11 November 2020).

Trydid, O.M. and Oriekhova, K.V. (2010), “Otsiniuvannia finansovoi stiikosti pidpryiemstva: monohrafiia”, vyd-vo Universytetu BS NB Ukrainy, Kyiv, s. 143.