ПЛАНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

PDF

Ключові слова

планування
торговельна діяльність
підприємство
міжнародний ринок
товар
послуга
ціна
акціонерний капітал

Як цитувати

Гавриш, О. М., Капелюшна, Т. В., & Пильнова, В. П. (2020). ПЛАНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ. Підприємництво і торгівля, (27), 21-25. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-03

Анотація

У статті розглянуто різні підходи до визначення сутності поняття «планування». Установлено, що торгівля є найважливішою сферою формування та стабілізації споживчого ринку, координуючою ланкою в системі секторальних, регіональних та кластерних зв’язків, дієвим механізмом задоволення соціальних потреб і недопущення соціальної напруженості в суспільстві. Особливо важливим є процес планування торговельної діяльності підприємств на міжнародних ринках. Під час виходу на міжнародні ринки кожне торговельне підприємство з метою отримання стабільного успіху повинне уявляти можливі результати своєї діяльності, критично оцінювати свої можливості, правильно розділяти цілі за часом, ефективно використовувати ресурси й отримувати конкурентні переваги. Установлено, що в Україні, відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності, торгівля належить до секції G й має назву «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів». Досліджено динаміку прямих інвестицій (акціонерного капіталу) як в економіку України, так і з економіки України за видами економічної діяльності. Установлено, що найбільше прямих інвестицій в економіку України протягом останніх років спостерігається від промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та від операцій із нерухомим майном. Наведено динаміку зовнішньої торгівлі товарами та послугами, яка свідчить про зростання як експорту, так й імпорту. Установлено, що вагомим чинником, який впливає на планування торговельної діяльності, є розмір підприємства. Так, у малих за розмірами підприємствах вищі керівники самостійно визначають весь процес планування, тоді як у великих та середніх за розмірами підприємствах розроблення стратегічних, поточних і календарних планів проводиться з урахуванням прийнятої організаційної структури, розподілу обов’язків між колективами певних служб, супідрядності управлінців, контролю й координації всіх функцій організації як єдиного цілого. Схематично зображено перелік залежностей структури планування торговельної діяльності на міжнародних ринках від параметрів підприємства.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-03
PDF

Посилання

Бельтюков Е.А., Бревнов А.А., Парсяк В.Н. Планирование деятельности предприятия : учебное пособие. Харьков : Одиссей, 2006. 384 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 07.11.2020).

Зінь Е.А., Турченюк Е.О. Планування діяльності підприємства : підручник. Київ : Професіонал, 2004. 320 с.

Мельник О.І., Мельник А.Г., Притула А.О. Теоретичні засади ефективної торговельної діяльності в ринкових умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20/2018. С. 10–13.

Національний класифікатор України – Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 : Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 / Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. URL: http://www.dkrp.gov.ua/print/842 (дата звернення: 10.11.2020).

Петрович Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Економіка і фінанси підприємств : підручник. Львів : Магнолія, 2014. 406 с.

Роздрібна та оптова торгівля: терміни та визначення понять. ДСТУ 4303:2004. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 18 с.

Столяров Г.П., Пєнова Р.П. Теоретичні аспекти формування системи планування та бюджетування на підприємстві. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2016. № 4(57). С. 84–94.

Суліма Н.М., Степасюк Л.М., Величко О.В. Економіка і фінанси підприємства. Київ : КОМПРИНТ, 2013. 335 с.

Beltiukov, E.A., Brevnov, A.A. and Parsiak, V.N. (2006), “Planyrovanye deiatelnosty predpryiatyia”, Odyssei, Kharkov.

State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 07 November 2020).

Zin, E.A. and Turcheniuk, E.O. (2004), “Planuvannia diialnosti pidpryiemstva”, VD «Profesional, Kyiv.

Melnyk, O.I., Melnyk, A.H. and Prytula, A.O. (2018), “Theoretical principles of effective trading activity in market conditions”, Investytsii: praktyka ta dosvid, № 20/2018, pp. 10–13.

State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy (2010), Order of the State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy “National classifier of Ukraine – Classification of economic activities / DK 009: 2010”, available at: http://www.dkrp.gov.ua/print/842 (accessed 10 November 2020).

Petrovych, Y.M. and Prokopyshyn-Rashkevych, L.M. (2014), “Ekonomika i finansy pidpryiemstv”, Mahnoliia, Lviv.

Rozdribna ta optova torhivlia: terminy ta vyznachennia poniat. DSTU 4303:2004 [Retail and wholesale trade: terms and definitions. DSTU 4303: 2004], Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv.

Stoliarov, H.P. and Pienova, R.P. (2016), “Theoretical aspects of forming of system planning and budgeting are on enterprise”, Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti, № 4 (57), pp. 84–94.

Sulima, N.M., Stepasiuk, L.M. and Velychko, O.V. (2013), “Ekonomika i finansy pidpryiemstva”, KOMPRYNT, Kyiv.