ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

Ключові слова

стратегічне управління
витрати
стратегічний контроль
обліково-інформаційне забезпечення

Як цитувати

Куцик, П. О., & Головацька, С. І. (2019). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля, (25), 25-32. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-03

Анотація

Стрaтегічне упрaвління дaє змoгу знизити вплив невизнaченoсті нa діяльність підприємствa, підвищити йoгo здaтність прoтистoяти непередбaченим ситуaціям, визнaчaти пріoритетні нaпрями діяль-нoсті. Важливого значення у сучасних умовах нaбувaють питaння, пoв’язaні з oблікoвo-aнaлітичним зaбезпечен-ням oбґрунтувaння стрaтегії рoзвитку підприємства та прoцесу стрaтегічнoгo упрaвління його витратами діяльності. У статті визначено ключові складові концептуальних теоретичних та методичних засад страте-гічного обліку і контролю витрат в інформаційній системі підприємства за умови стійкого розвитку. Розгля-нуто пеpедумови пocилення cтpaтегічнoгo xapaктеpу упpaвління підпpиємcтвoм у cучacниx умoвax та його характерні риси; процес формування стратегічних альтернатив і розробки ефективної стратегії діяльності. Деталізовано структуру інформаційної системи у стратегічному управлінні витратами підприємства; обґрунтовано важливість стратегічного обліку в управлінні витратами та проаналізовано ефективність його методичного інструментарію. Розглянуто сутність та види стратегічного контролю витрат, його організа-ційно-методичні аспекти та запропоновано матрицю об’єктів контролю витрат за рівнями управління під-приємства. Доведено, що ефективно організована система контролю витрат та налагоджена методика його здійснення дозволяють оперативно виявити відхилення від нормативно закріплених та бюджетних (прогнозних) показників витрат діяльності та вжити відповідних заходів щодо запобігання їм у наступних періодах діяль-ності. Зроблено висновок, що система стратегічного управління має бути побудована шляхом системного формування облікових інформаційних потоків, орієнтованих на забезпечення потреб стратегічного менеджме-нту з поданням інформації на різних рівнях управління з використанням інструментів стратегічного обліку та контролю.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-03
PDF

Посилання

Бондар М. Обліково-аналітична інформація в управлінні підприємницькою діяльністю / Бондар М. // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 13-16.

Головацька С. І. Обліково-методичний інстру-ментарій контролінгу : монографія / С. І. Головацька, О. П. Сашко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 360 с.

Голуб Н. О. Облік та контроль у системі стра-тегічного управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edu.ua/bitstream/123456789/1725/1/908.

Єршова Н. Ю. Розвиток інструментарію для реалізації прогностичної функції стратегічного управлінського обліку в управлінні підприємством [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/152-ershova-n-yu.

Ковтун О. І. Стратегії підприємства : моног-рафія / Ковтун О. І. – Львів : Видавництво Львівсь-кої комерційної академії, 2012. – 424 с.

Пилипенко А. Організація обліково-аналітич-ного забезпечення стратегічного розвитку підприєм-ства : монографія / Пилипенко А. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 276 с.

Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств // Обліковий інструментарій стратегічного управління витратами підприємства : колективна монографія / [за ред. П. Куцика та Л. Пилипенка]. – Львів : Растр, 2019. – 309 с.

Садовська І. Б. Стратегічні орієнтири управлінського обліку в економіці сталого розвитку / І. Б. Садовська, К. Є. Нагірська // Економічний форум. – 2015. – № 3. – С. 419-424 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015.

Саух І. В., Виговська Н. Г. Формування системи стратегічного контролю як напрям забезпе-чення фінансової безпеки підприємства [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/617414.

Семанюк В. З. Формування підсистеми стра-тегічного обліку в умовах ринкових відносин / В. З. Семанюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / [наук. ред. І. Г. Манцуров]. – Київ, 2010. – Вип. 11 (114). – С. 59-64.

Ткаченко Ю. О. Процес стратегічного конт-ролю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/ken-tkachenko-yuo-protses-strategichnogo-kontrolyu/.

Шайкан А. В. Бухгалтерський облік з метою стратегічного управління як інструмент інтеграції вітчизняних підприємств у світове господарство / А. В. Шайкан [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: http://eztuir.ztu.edu.ua/1900/1/42.pdf.

Bondar M. (2010), Oblikovo-analitychna informatsiia v upravlinni pidpryiemnyts'koiu diial'nistiu, Ekonomichnyj analiz, vyp. 6, s. 13-16.

Holovats'ka, S. I. and Sashko, O. P. (2017), Oblikovo-metodychnyj instrumentarij kontrolinhu : monohrafiia, Vydavnytstvo LTEU, L'viv, 360 s.

Holub, N. O. Oblik ta kontrol' u systemi stratehichnoho upravlinnia, available at: http://edu.ua/bitstream/123456789/1725/1/908.

Yershova, N. Yu. Rozvytok instrumentariiu dlia realizatsii prohnostychnoi funktsii stratehichnoho upravlins'koho obliku v upravlinni pidpryiemstvom, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/152-ershova-n-yu.

Kovtun, O. I. (2012), Stratehii pidpryiemstva : monohrafiia, Vydavnytstvo L'vivs'koi komertsijnoi akademii, L'viv, 424 s.

Pylypenko A. (2007), Orhanizatsiia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia stratehichnoho rozvytku pidpryiemstva : monohrafiia, KhNEU, Kh., 276 s.

Rozvytok oblikovo-analitychnoho zabezpeche-nnia systemy menedzhmentu pidpryiemstv, Oblikovyj instrumentarij stratehichnoho upravlinnia vytratamy pidpryiemstva : kolektyvna monohrafiia, za red. P. Kutsyka ta L. Pylypenka (2019), Rastr, L'viv, 309 s.

Sadovs'ka, I. B. and Nahirs'ka, K. Ye. (2015), Stratehichni oriientyry upravlins'koho obliku v ekonomitsi staloho rozvytku, Ekonomichnyj forum, № 3, s. 419-424, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015.

Saukh, I. V. and Vyhovs'ka, N. H. Formuvannia systemy stratehichnoho kontroliu iak napriam zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpryiemstva, available at: http://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/617414.

Semaniuk, V. Z. (2010), Formuvannia pidsystemy stratehichnoho obliku v umovakh rynkovykh vidnosyn, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats', nauk. red. I. H. Mantsurov, Kyiv, vyp. 11 (114), s. 59-64.

Tkachenko, Yu. O. Protses stratehichnoho kontroliu, available at: http://intkonf.org/ken-tkachenko-yuo-protses-strategichnogo-kontrolyu/.

Shajkan, A. V. Bukhhalters'kyj oblik z metoiu stratehichnoho upravlinnia iak instrument intehratsii vitchyznianykh pidpryiemstv u svitove hospodarstvo, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/1900/1/42.pdf.