ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ НА СПОЖИВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ПОДАТКОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

податки на споживання
податок на додану вартість
акцизний податок
мито
платники податків
справляння податків
податкова практика

Як цитувати

Кміть, В. М., & Семенчук, К. О. (2020). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ НА СПОЖИВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ПОДАТКОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (27), 31-36. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-05

Анотація

Статтю присвячено дослідженню зарубіжного досвіду споживчого оподаткування та визначенню перспективних напрямів упровадження міжнародної практики такого оподаткування в Україні. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, порівняння, графічного методу. Подано визначення поняття «податки на споживання», представлено класифікацію цих податків. Податки на споживання розглядаються як сукупність непрямих податків, які встановлюються у вигляді надбавки до ціни і сплачуються кінцевими споживачами товарів, робіт і послуг. Визначено передумови створення та економічну сутність податку на додану вартість, акцизного податку та мита. Проаналізовано структуру податків на споживання у доходах Зведеного бюджету України та ВВП протягом 2014–2019 рр. і з’ясовано, що держава спрямовує фіскальне навантаження саме на споживче оподаткування. Також виявлено, що найбільшу частку у доходах Зведеного бюджету України займає ПДВ. Розглянуто зарубіжний досвід оподаткування податками на споживання, представлено теоретико-практичні аспекти споживчого оподаткування в зарубіжних країнах, особливості адміністрування податків на споживання, визначено недоліки системи такого оподаткування в Україні та перспективні напрями її вдосконалення. Зроблено висновок, що для України дуже важливим є вдосконалення податків на споживання, враховуючи досвід зарубіжних країн, адже ці податки є вагомим джерелом доходів державного бюджету, а також важливим інструментом державного регулювання. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що обґрунтовані в роботі висновки та пропозиції можуть бути використані органами законодавчої і виконавчої влади у процесі подальшого реформування національної системи оподаткування в частині справляння податків на споживання. Продовжити дослідження доцільно в напрямі розроблення податкових механізмів, котрі спроможні забезпечити найбільш ефективне справляння податків на споживання.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-05
PDF

Посилання

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13–17. Ст. 112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Братушка Е.С., Кононець Є.В. Ґенеза податку на додану вартість в Україні та світі. Ефективна економіка. 2014. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2959 (дата звернення: 29.10.2020).

Великий розбір: акцизний податок від «А» до «Я». Сьогодні. URL: https://www.segodnya.ua/ua/economics/business/bolshaya-razborka-akciznyy-nalog-ot-a-do-ya-1163035.html (дата звернення: 24.10.2020).

Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495–VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44–48. Ст. 552. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4495-17 (дата звернення: 26.10.2020).

Будякевич М. Історичний контекст розвитку митно-тарифного регулювання в Україні. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/10275/1/%d0%91%d1%83%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87.pdf (дата звернення: 30.10.2020).

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 05.11.2020).

Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні 2019. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення: 05.11.2020).

Лисяк Л.В., Гуменюк М.О., Філімонова Д.А. Удосконалення податкової системи України з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. Вип. 31. С. 90–94.

Кміть В.М., Шугайло Д.О. Зарубіжний досвід справляння ПДВ і доцільність його застосування в Україні. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 5. С. 311–316.

Олійничук О., Швець Я. Світовий досвід акцизного оподаткування та його імплементація в Україні в контексті детінізації економіки. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 3(11). С. 197–200.

Франчук В.І., Шупрудько Н.В. Зарубіжний досвід фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності та можливості його використання для зміцнення економічної безпеки України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 2018. № 6. С. 6–10.

Митне регулювання: особливості діяльності митних органів в Україні та в зарубіжних країнах. Науковий блог. URL: https://naub.oa.edu.ua/2012/mytne-rehulyuvannya-osoblyvosti-diyalnosti-mytnyh-orhaniv-v-ukrajini-ta-v-zarubizhnyh-krajinah/ (дата звернення: 05.11.2020).

Кміть В.М., Комарницький В.І. Проблеми і недоліки діючої системи непрямого оподаткування в Україні. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 2(07). С. 136–141.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Tax Code of Ukraine , available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed 29 October 2020).

Bratushka, E.S. and Kononets’, Ye.V. (2014), “Genesis of value added tax in Ukraine and the world”, Efektyvna ekonomika, № 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2959 (accessed 29 October 2020).

Sohodni: website (2020), “Big analysis: excise tax from "A" to "Z", available at: https://www.segodnya.ua/ua/economics/business/bolshaya-razborka-akciznyy-nalog-ot-a-do-ya-1163035.html (accessed 24 October 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), Customs Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4495-17 (accessed 26 October 2020).

Budyakevych M. “Historical context of development of customs and tariff regulation in Ukraine”, available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/10275/1/%d0%91%d1%83%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87.pdf (accessed 30 October 2020).

The official site of State Treasury Service of Ukraine, available at: https://www.treasury.gov.ua/ua (accessed 5 November 2020).

Ministry of Finance: website (2020), “Gross domestic product (GDP) in Ukraine 2019”, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (accessed 5 November 2020).

Lysyak, L.V., Gumenyuk, M.O. and Filimonova, D.A. (2018), “Improving the tax system of Ukraine taking into account the experience of foreign countries”, Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, № 31, s. 90–94.

Kmit, V.M. and Shuhaylo, D.O. (2017), “Foreign experience of VAT collection and expediency of its application in Ukraine”, Pryazovskyy ekonomichnyy visnyk, № 5, s. 311–316.

Oliynychuk, O. and Shvets, Y.A. (2017), “World experience of excise taxation and its implementation in Ukraine in the context of de-shadowing of the economy”, Aktualni problemy pravoznavstva, № 3(11), s. 197–200.

Franchuk, V.I. and Shuprudko, N.V. (2018), “Foreign experience of fiscal regulation of foreign trade activities and the possibility of its use to strengthen the economic security of Ukraine”, Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho, № 6, s. 6–10.

Naukovyy bloh: website (2020), “Customs regulation: features of customs authorities in Ukraine and abroad”, available at: https://naub.oa.edu.ua/2012/mytne-rehulyuvannya-osoblyvosti-diyalnosti-mytnyh-orhaniv-v-ukrajini-ta-v-zarubizhnyh-krajinah/ (accessed 5 November 2020).

Kmit, V.M. and Komarnytskyy, V.I. (2018), “Problems and shortcomings of the current system of indirect taxation in Ukraine”, Pryazovskyy ekonomichnyy visnyk, № 2(07), s. 136–141.