СТРУКТУРНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

модернізація
фінансова діяльність
лісові підприємства
господарсько-виробничі процеси

Як цитувати

Салівончик, І. М. (2020). СТРУКТУРНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ . Підприємництво і торгівля, (27), 68-71. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-12

Анотація

У статті розглянуто загальні напрями та методи фінансової діяльності лісових підприємств, представлено комплекс модернізованих заходів, що забезпечують розвиток економіки. Модернізація лісових підприємств включає у себе ефективну податкову систему, достатні обсяги інвестування. Нині переважна більшість технічного устаткування лісових підприємств є застарілою, що потребує негайного оновлення новітніх технологій та якісного обладнання. Це дасть змогу бути конкурентоспроможним у ринкових умовах, збільшити ринки збуту, що, своєю чергою, дасть змогу підвищити фінансові результати. Загалом модернізація будь-чого базується на якісній еволюції, переході від традиційного до сучасного, оновленні відповідно до вимог сьогодення. Конкурентоспроможність продукції підприємства є важливим чинником створення необхідних умов для проведення модернізації. Тому конкурентоспроможність продукції – це сукупність її якісних, споживчих властивостей, що становлять інтерес для споживача, відрізняють її від іншого товару-аналога та дають змогу конкурувати на конкретному ринку збуту. Відомо, що конкурентоспроможність продукції залежить від низки чинників, що впливають на пріоритетність вибору і визначають обсяг їх реалізації на певному ринку. Для прискорення модернізації лісових підприємств потрібне здійснення заходів, спрямованих на концентрацію інвестиційних ресурсів для реалізації їхніх інвестиційних та інноваційних програм і проєктів. Вони повинні бути спрямовані на технічне переоснащення тих виробничих підрозділів підприємств, які є визначальними у виготовленні продукції з інноваційним наповненням. Структурна модернізація та зростання національної конкурентоспроможності належать до головних пріоритетів соціально-економічного реформування України. Модернізація підприємств повинна здійснюватися з урахуванням зовнішнього попиту на відповідні товари та послуги. Відповідно, це дасть змогу повернути втрачені та захопити нові ринки збуту через задоволення їх попиту на інноваційну продукцію. Вистояти і випередити конкурентів – це діяти зовсім по-іншому, а саме за допомогою модернізації виробничої діяльності на основі інновацій.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-12
PDF

Посилання

Публічний звіт державного агентства лісових ресурсів України за 2019 рік. URL: https://cutt.ly/1hjifNl

Бедринець М.Д., Довгань Л.П. Фінанси підприємств : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 292 с.

Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2007. 194 с.

Довгань Л.П., Дуксенко О.П. Фінанси підприємств : методичні вказівки та завдання до самостійного вивчення дисципліни. Київ : МАУП, 2006. 192 с.

Товариство лісників України. URL: https://tlu.kiev.ua/pro-nas/novini-zakhodi/novina/article/zaproshujemo-do-obgovorennja-projektu-derzhavnoji-strategiji-upravlinnja-lisami-ukrajini-do-2035-roku-zaprop.html.

Голян В.А., Голуб О.А. Фінансове забезпечення пріоритетів розвитку лісогосподарського комплексу: диверсифікація форм і засобів. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 31–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_3_5

Шубалий О.М. Трансформація системи управління лісовим господарством за принципами децентралізації та розподілу повноважень. Економіст. 2014. 8. С. 27–32.

A public report of state agency of forest resources of Ukraine is for 2019, available at: https://cutt.ly/1hjifNl

Bedrynets, M.D. and Dovgan, L.P. (2018), “Finance of enterprises: textbook”, Center for Educational Literature, Kyiv, 292 p.

Oparin, V.M. (2007), “Finance (general theory)”, KNEU, Kyiv, 194 p.

Dovgan, L.P. and Duksenko, O.P. (2006), “Enterprise finance: guidelines and tasks for self-study of the discipline”, MAUP, Kyiv, 192 p.

Society of Foresters of Ukraine, available at: https://tlu.kiev.ua/pro-nas/novini-zakhodi/novina/article/zaproshujemo-do-obgovorennja-projektu-derzhavnoji-strategiji-upravlinnja-lisami-ukrajini-do-2035-року-запроп.html

Golyan, V.A. and Golub, O.A. (2016), “Financial providing of priorities of development of лісогосподарського complex: diversification of forms and fa”cilities, Problems of economy, № 3, pp. 31–39, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_3_5

Shubalyi, O.M. (2014), “Transformation of control system by forestry is after principles of decentralization and distribution of plenary powers”, Economist, № 8, pp. 27–32.