ЕКОТУРИЗМ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО І ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

PDF

Ключові слова

екотуризм
екоготелі
туристичний і готельний бізнес
екотуристичні маршрути
навколишнє середовище

Як цитувати

Барна, М. Ю., Гліненко, Л. К., & Дайновський, Ю. А. (2020). ЕКОТУРИЗМ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО І ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ. Підприємництво і торгівля, (27), 82-89. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-15

Анотація

У статті констатовано, що за наявності у науковій літературі багатьох визначень екотуризму питання про його дефініцію ще не знайшло остаточного розв’язання. Зазначено, що принципових ознак екотуризму є дві: характер маршруту і відповідальне ставлення до природи. Усі інші ознаки, які окремі автори вживають при визначенні екотуризму слід сприймати, як його супутні характеристики, але не як обов’язкові елементи дефініції. Зокрема, це стосується участі місцевих мешканців у обслуговуванні туристів, підвищення їхнього добробуту вна- слідок екотуристичної діяльності, оскільки наявність навіть незначної кількості екотуристичних маршрутів у місця, де немає місцевого населення, не дає права використовувати цю особливість у дефініції поняття екотуризму. Підкреслено, що і туристична і готельна галузь повинна робити внесок у вирішення як регіональних, так і гло- бальних завдань екологічного характеру. Висвітлено найбільш популярні місця екотуристичних маршрутів у світі і в Україні. Зазначено, що одним з найважливіших природних ресурсів для розвитку екологічного туризму в Україні є національні парки, існуванню яких загрожує недостатнє фінансування, низька ефективність екотуристичної ді- яльності, незаконні вирубки лісу, відсутність дієвого правоохоронного та екологічного контролю. Констатовано, що розвиток екологічного туризму відбувається внаслідок ініціативних дій гравців ринку, а не внаслідок продума- ної політики регіонального чи місцевого планування. Проаналізовано проблеми в’їзного і виїзного туризму, зокрема відсутність надійної системи страхування ризиків і недостатнє просування українських туристичних продуктів за кордоном. Підкреслено важливість інновацій у розвитку туристичного і готельного бізнесу. Показані напрями діяльності екоготелів. Проаналізовано сучасні тренди, які впливатимуть на діяльність туристичних і готельних підприємств у перспективі. Наведено результати прогнозів щодо відновлення туристичного і готельного ринку. Сформульовано висновки стосовно забезпечення подальшого розвитку туристичної і готельної діяльності.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-15
PDF

Посилання

Без водія та бензину: в італійських Альпах запус¬тили новий екологічний автобус. URL: https://tsn.ua/auto/video/video-novini/bez-vodiya-ta-benzinu-v-italiyskih-alpah-zapustili-noviy-ekologichniy-avtobus.html

Білецька Г. А. Розвиток екотуризму як засіб еконо¬мічного зростання Хмельницької області. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 1. T. 2. С. 245–247.

Голуб М. О. Оцінка потенціалу як складова дер¬жавного регулювання розвитку екологічного туризму в Україні : дис. канд. екон. наук. Харків : ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 2017. 257 с.

Еко і сільський туризм: точки перетину. URL: https://mykrai.wordpress.com

Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конфе¬ренції (12 грудня 2019 р.). Львів : ЛТЕУ, 2019. 192 с.

Когда мир снова станет открытым для туристов и путе¬шественников: прогноз ООН. URL: https://travel.24tv.ua/ru/kogda-mir-snova-stanet-otkrytym-dlja-turistov-poslednie-novosti_n1460979

Коллегаєв М. Ю. Сучасний розвиток екологічного туризму в національних парках України. Педагогіка фор¬мування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. Вип. 58–59. С. 102–107.

Лисенко В. В., Лисенко В. П., Піддубна Л. В. Еколо¬гічний туризм в Україні: тенденції управління та розвитку. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 17. С. 307–311.

Паук О. Є. Інноваційні напрями розвитку готельного господарства України: екологізація засобів розміщення. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. C. 29–32.

Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія / за наук. ред. проф. Матвійчук Л. Ю. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. 320 с.

Петрук В. Г., Бондарчук О. В., Трач І. А. та ін. Екогеографія та екотуризм : підручник. Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. 178 с.

Піменов В. Г. Розвиток екологічного туризму в Україні: основні поняття, проблеми, сучасний стан. Вісник ХДАК. 2018. Випуск 52. С. 198–208.

Савіцька О. П., Савіцька Н. В., Погребняк Л. В. Еко¬туризм як важлива складова стратегії сталого розвитку України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 15. С. 122–128.

Тимчук С. Екологічний туризм як напрям соці¬ально-економічного розвитку сільських територій. Вісник ТНЕУ. 2016. № 1. С. 35–41.

Титарчук М. Україна туристична: виклики виїзного та в’їзного туризму. URL: http://www.grushevskogo5.com/blog/ukrayina-turistichna-vikliki-viyiznogo-ta-vyiznogo-turizmu/

Халімовська І. В. Екологічний туризм як чинник розвитку сучасного суспільства. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2016. № 67. С. 89–96.

Шульгіна Л. М., Шульгіна Л. М. Аналіз еко-орієн¬тованих видів туризму: їх відмінні та спільні риси. Мар-кетинг і менеджмент інновацій. 2010. № 1. С. 161–168.

travel-трендов на 2021 год. URL: https://logovo-hostel.com/6-travel-trendov-na-2021-god/

Bez vodiia ta benzynu: v italijskykh Alpakh zapustyly novyj ekolohichnyj avtobus (2020), “No water or petrol: a new eco-bus has been launched in the Italian Alps”, available at: https://tsn.ua/auto/video/video-novini/bez-vodiya-ta-benzinu-v-italiyskih-alpah-zapustili-noviy-ekologichniy-avtobus.html

Biletska, H. A. (2010), “Development of eco-tourism as a tool for economic growth in the Khmelnytsky region”, Scientific Journal of Khmelnytskyi National University, no. 1, vol. 2, pp. 245–247.

Holub, M. O. (2017), “Capacity assessment as a com¬ponent of state regulation of ecological tourism development in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Economy and management of the national economy, Simon Kuznets Kharkiv National Univer¬sity of Economics, Kharkiv, Ukraine.

Eko i silskyj turyzm: tochky peretynu (2020), “Eco and rural tourism: points of convergence”, available at: https://mykrai.wordpress.com

Innovations, trends and prospects of the hospitality industry (2019), Materials of the I international scientific and practical Internet-conference (12 December 2019), Lviv Uni¬versity of Trade and Economics, Ukraine.

Kogda mir snova stanet otkrytym dlja turistov i putesh¬estvennikov: prognoz OON (2020), “When the world will be open to tourists and travellers again: UN forecast”, available at: https://travel.24tv.ua/ru/kogda-mir-snova-stanet-otkrytym-dlja-turistov-poslednie-novosti_n1460979

Kollehaiev, M. Yu. (2018), “Current development of ecological tourism in national parks of Ukraine”, Pedagogy of creative personality formation in high and secondary schools, no. 58–59, pp. 102–107.

Lysenko, V. V., Lysenko, V. P. and Piddubna, L. V. (2018), “Eco-tourism in Ukraine: Management and develop¬ment trends”, Market infrastructure, no. 17, pp. 307–311.

Pauk, O. Ye. (2016), “Innovative directions of Ukraines hospitality industry development: ecologization of accom¬modation facilities”, Scientific Bulletin of UNFU, no. 26.2, pp. 29–32.

Perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukraini ta sviti: upravlinnia, tekhnolohii, modeli (2019), [Prospects for tour-ism development in Ukraine and in the world: management, technologies, models], kolektyvna monohrafiia, za nauk. red. prof. Matvijchuk L.Yu., IVV Lutskoho NTU, Lutsk, Ukraine.

Petruk, V. H., Bondarchuk, O. V., Trach, I. A. ta in. (2016), Ekoheohrafiia ta ekoturyzm [Ecogeography and eco¬tourism], pidruchnyk, TOV “Nilan-LTD”, Vinnytsia, Ukraine.

Pimenov, V. H. (2018), “Development of eco-tourism in Ukraine: basic concepts, problems, current status”, Visnyk of Kharkiv state academy of culture, no. 52, pp. 198–208.

Savitska, O. P., Savitska, N. V. and Pohrebniak, L. V. (2017), “Ecotourism as an important component of Ukraines sustainable development strategy”, Global and national eco¬nomic problems, no. 15, pp. 122–128.

Tymchuk, S. (2016), “Ecological tourism as a direction of socio-economic development of rural areas”, Scientific Bulletin of Ternopil National Economic University, no. 1, pp. 35–41.

Tytarchuk, M. (2020), “Tourist Ukraine: chal¬lenges of outbound and inbound tourism”, available at: http://www.grushevskogo5.com/blog/ukrayina-turistichna-vikliki-viyiznogo-ta-vyiznogo-turizmu/

Khalimovska, I. V. (2016), “Ecological tourism as a factor of the development of modern society”, Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy, no. 67, pp. 89–96.

Shulhina, L. M. and Bondar, A. I. (2010), “Analysis of eco-oriented forms of tourism: specific and common fea¬tures”, Marketing and management of innovations, no. 1, pp. 161–168.

travel-trendov na 2021 god (2020), “6 travel trends for 2021”, available at: https://logovo-hostel.com/6-travel-trendov-na-2021-god/