ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

PDF

Ключові слова

репутація
ділова репутація підприємства торгівлі
компетенція
ключова компетенція
імідж
нематеріальні активи

Як цитувати

Миколайчук, І. П. (2018). ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ. Підприємництво і торгівля, (22), 5-10. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/72

Анотація

У статті розглянуто етимологію поняття “репутація підприємства” як наукової категорії. Наведено характеристику підходів до її формування та управління нею в сучасній практиці управління підприємствами торгівлі. Охарактеризовано структуру нематеріальних активів підприємства торгівлі та окреслено у ній місце компетентності персоналу. Зроблено висновок про те, що наявність у підприємства торгівлі ключових компетенцій забезпечує йому конкурентні переваги та індивідуальність, прозорість діяльності через поширення інформації в інтернет-мережі, відносну неповторність асортименту товарів та послуг, що надаються, та у підсумку забезпечує високий рівень ділової репутації в галузі. Запропоновано розглядати сутність ділової репутації підприємства торгівлі як рівень довіри контактних аудиторій до підприємства, його діяльності, асортименту товарів та якості послуг, що надаються, та як однієї з його ключових компетенцій.

PDF

Посилання

. Азаренков Г. Ф. Ключові компетенції про-мислового підприємства / Г. Ф. Азаренков, К. В. Каткова // Причорноморські економічні студії. – 2017. –Вип. 17. – С 83-86.

Афоризмы о репутации [Електронний ресурс] // letter.com.ua. – Режим доступу : http://letter.com.ua-/sel.php?lit=репутация&limit=1&sort=rat.

Берницька Д. І. Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства / Д. І. Берницька, Н. О. Кравчук // Інноваційна економіка. – 2011. – №3. –С. 41-45.

Вартанова О.В. Компетенція підприємства у стратегічному управлінні підприємством: форму-вання і розвиток : монографія / О. В. Вартанова. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2012. – 340 с.

Верба В. А. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства / В. А. Верба, О. М. Гребешкова // Проблеми науки. – 2004. – №7. – С. 23-28.

Гребешкова О. М. Ділова репутація як стратегічний актив компанії / О. М. Гребешкова, О. В. Шиманська [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://elgreb.at.ua/publ.

Гуияр Ф. Ж. Преобразование организации / Ф. Ж. Гуияр, Дж. Н. Келли ; [пер. с англ.]. – М. Дело, 2000. – 376 с.

Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П. Дойль; [пер. с англ., под ред. Ю. Н. Каптуревского]. – СПб. : Питер, 2001. – 480 с.

Дєєва Н. Е. Управління репутацією підпри-ємства: основні фактори впливу на формування та підвищення / Н. Е. Дєєва, В. І. Грабчак // Молодий вчений. – 2016. – №5. – С. 48-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_5_15.

Дерев’янко О. Г. Репутаційний менеджмент підприємств: теорія, методологія, практика : моно-графія / О. Г. Дерев’янко. – К. : Видавництво “ДКС центр”, 2016. – 471 с.

Кримська Л. О. Ключові компетенції як основа стратегічної гнучкості підприємства / Л. О. Кримська, О. В. Бєляєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 5 (80). – С. 8-12.

Міцура О. О. Управління онлайн-репута-цією: теоретичні засади та методичні підходи / О. О. Міцура, М. О. Хижняк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 121-129.

Миколайчук І. П. Дослідження впливу факторів інноваційного розвитку на формування компетенцій підприємства / І. П. Миколайчук // Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – № 1(6). – 81, [1] – С. 75-80.

Остапенко А. Ділова репутація: сутність, складові та її вплив на фінансовий розвиток підприємства / А. Остапенко, М. Головченко // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2013. – № 50 (1023). – С. 145-152.

Родіонов О. В. Вплив ділової репутації підприємства на його розвиток [Електронний ресурс] / О. В. Родіонов, Ю. С. Погорелов // Офіцій-ний сайт Бібліотеки ім. Вернадського. – Режим доступу. http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/hand-le/123456789/35243/40-Rodionov.pdf?sequence=1

Товма О. А. Ділова репутація торговельного підприємства як об’єкт управління / О.А. Товма // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2011. – № 12. – С. 195-198.

Тривайло А. Ю. Формирование репутаци-онного капитала организации [Електронний ресурс] / А. Ю. Тривайло, И. П. Миколайчук. – Режим доступу: http://www.ibl.ru/konf/021210/23.html.

Філиппова С. В. Трансфертне формування ключових компетенцій в забезпеченні економічної безпеки підприємства / С. В. Філиппова, С. А. Нізяєва, О. С. Дашковський // Збірник науко-вих праць Луцького національного технічного університету. – Вип. 9 (34), Ч. 2, 2012. – С. 203-210.

Ясінська Ю. Механізм управління діловою репутацією підприємства [Електронний ресурс] / Ю. Ясінська // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2015. – Вип. 2 (13). – С. 228-236. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf-/2015/15yyrdrp.pdf.

Azarenkov, H. F. and Katkova, K. V. (2017), Kliuchovi kompetentsii promyslovoho pidpryiemstva, Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 17, pp. 83-86.

Aforizmy o reputatsii [Online], available at: http://letter.com.ua/sel.php?lit=reputatsyia&limit=1&sort=rat.

Bernytska, D. I. and Kravchuk, N.O. (2011), Dilova reputatsiia yak stratehichnyi chynnyk rozvytku pidpryiemstva, Innovatsiina ekonomika, vol. 3, pp. 41-45.

Vartanova, O. V. (2012), Kompetentsiia pidpryiemstva u stratehichnomu upravlinni pidpry-iemstvom: formuvannia i rozvytok, SNUim. V. Dalia, Luhansk, 340 s.

Verba, V. A. and Grebeshkova, O. M. (2004), Problemy іdentyfіkacіi kompetencіj pіdpriyemstva, Problemy nauky, vol. 7, pp. 23-28.

Hrebeshkova, O. M. and Shymanska O. V. Dilova reputatsiia yak stratehichnyi aktyv kompanii [Online], available at : http://elgreb.at.ua/publ.

Guiyar, F. Zh. and Kelli, Dzh. N. (2000), Preobrazovaniye organizatsii; per. s angl, Delo, Moskva, 376 s.

Doyl, P. (2001), Marketing, oriyentirovannyy na stoimost; per. s angl., pod red. Yu. N. Kapturevskogo, Piter, Sankt-Peterburh, 480 s.

Dieieva, N. E. and Hrabchak, V. I. (2016), Upravlinnia reputatsiieiu pidpryiemstva: osnovni faktory vplyvu na formuvannia ta pidvyshchennia, Molodyj vchenyj, vol. 5, pp. 48-52 [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_5_15.

Derevianko, O. H. (2016), Reputatsiinyi menedzhment pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka, DKS tsentr, Kyiv.

Krymska, L. O. and Bieliaieva, O. V (2014), Kliuchovi kompetentsii yak osnova stratehichnoi hnuchkosti pidpryiemstva, Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 5 (80), pp. 8-12.

Mitsura, O. O. and Khyzhniak, M. O. (2012), Upravlinnia onlain-reputatsiieiu: teoretychni zasady ta metodychni pidkhody, Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 4, pp. 121-129.

Mykolaichuk, I. P. (2015), Doslidzhennia vplyvu faktoriv innovatsiinoho rozvytku na formu-vannia kompetentsii pidpryiemstva, Chernihivskyi nau-kovyi chasopys. (Ekonomika i upravlinnia), vol. 1(6), pp. 75-81.

Ostapenko A. and Holovchenko M. (2013), Dilova reputatsiia: sutnist, skladovi ta yii vplyv na finansovyi rozvytok pidpryiemstva, Visnyk NTU “KhPI” (50 (1023)), pp. 145-152.

Rodionov, O. V. and Pohorelov, Yu. S. Vplyv dilovoi reputatsii pidpryiemstva na yoho rozvytok. Ofitsiinyi sait Biblioteky im. Vernadskoho [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream-/handle/123456789/35243/40-Rodionov.pdf?sequence-=1.

Tovma, O. A. (2011), Dilova reputatsiia torhovelnoho pidpryiemstva yak obiekt upravlinnia, BIZNESINFORM, vol. 12, pp. 195-198.

Tryvailo, A. Yu. and Mykolaichuk, I. P. Formyrovanye reputatsyonnoho kapytala orhanyzatsyy [Online], available at: http://www.ibl.ru/konf/021210/-23.html.

Filyppova, S. V., Niziaieva, S. A. and Dashkovskyi, O. S. (2012), Transfertne formuvannia kliuchovykh kompetentsii v zabezpechenni ekono-michnoi bezpeky pidpryiemstva, Zbirnyk naukovykh prats Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universy-tetu, vol. 9 (34), part 2, (pp. 203-210).

Iasinska Yu. (2015), Mekhanizm upravlinnia dilovoiu reputatsiieiu pidpryiemstva, Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 13 (2), pp. 228-236, available at : http://sepd.tntu.edu.ua/images/sto-ries/pdf/2015/15yyrdrp.pdf.